Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálne stránky mesta Veľký Krtíš

Hlavný kontrolór

Mgr. Miloš Krchňavý

Hlavný kontrolór Mesta Veľký Krtíš 

Pracovisko: Mestský úrad Veľký Krtíš,
                   Ul. J.A. Komenského 3,
                   I.posch. č.dv. 44

Telefón:     047/4812 113
Fax:           047/483 13 66

E-mail:       milos.krchnavy@velky-krtis.sk         

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) primátora,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
d) iného zamestnanca mesta,
e) podľa osobitného zákona .

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukočnené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s mestom. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí mestské zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

Primátor je poviný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne 
    úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin
   alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol
   podmienečne odložený,
g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 (zákona o obecnom zriadení).

Mestské zastupáiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie ak:
a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho
    zamestnanca,
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň
    raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom,
 

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užívapodľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:
a) mestský úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s
    majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu 
    dotýkajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné
    výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s
    týmito prostriedkami.


Kontrolná činnosť podľa vyššie uvedeného sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní podľa § 27.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Hlavný kontrolór:
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d (zákon o obecnom zriadení),
b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu
    kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve 
    zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
c/ vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred jeho
    schválením v mestskom zastupiteľstve,
d/ predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
    zasadnutí,
e/ predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po
    uplynutí kalendárneho roku,
f/ spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami 
   pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g/ vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h/ je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
i/ plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolólr sa zúčastnuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18 d /zákona o obecnom zriadení). Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi.


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Benu
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 25.3.2017

meniny má: Marián

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
27732

 
 
 
14484

 

8494966

Úvodná stránka