Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálne stránky mesta Veľký Krtíš

Primátor mesta

Ing. Dalibor Surkoš - primátor mesta Veľký Krtíš

 

  Adresa: MESTO Veľký Krtíš 
                Mestský úrad
  Ulica: J.A. Komenského 3, Veľký Krtíš, 990 01
  E-mail: mesto@velky-krtis.sk
  Tel./Fax: 047/ 4812 110, 4812 112

 

 

Primátor mesta

Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom a predstaveným mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu novozvoleného primátora.

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej
    mestom, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona

Primátor:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania
    zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného
    poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo  
    štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
Primátor je štatutárnym orgánom mesta.
Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť. 

Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť poduku do 6.638,- €, ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší
   vzhľad alebo prostredie mesta alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo 
   vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť
    osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov
    živlenej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti,
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povnnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta.

Mandát primátora zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný
    čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta a odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o
   odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak primátora do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie
    neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením mesta.

Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Mestské zastupiteľstvo:
a) vyhlási hlasovnie obyvateľov mesta o odvolaní primátoram ak
    1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
    2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej
        republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo
    nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 


 
Zákon NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
 94-z253.pdf (42 kB) (42 kB)

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Dnes má službu:

Benu
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 25.3.2017

meniny má: Marián

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
27732

 
 
 
14484

 

8495076

Úvodná stránka