Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

PRIMÁTOR MESTA

Ing. Dalibor Surkoš - primátor mesta Veľký Krtíš


Adresa:

  MESTO Veľký Krtíš 
  Mestský úrad
  J.A.Komenského
  990 01 Veľký Krtíš

Tel.:

+421 47/4812 110 

Fax:

+421 47/4812 112

E-mail:

mesto@velky-krtis.sk

 

Primátor mesta
Primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom a predstaveným mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu novozvoleného primátora.

Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou:
a) poslanca mestského zastupiteľstva,
b) zamestnanca mesta, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona

Primátor:
a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva mestskú správu,
c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

Primátor je štatutárnym orgánom mesta.
Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak mestské zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť.

Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť poduku do 6.638,- €, ak:
a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živlenej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti,

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povnnosti. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Výnos pokút je príjmom mesta.

Mandát primátora zaniká:
a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b) uplynutím funkčného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta a odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak primátora do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,
i) smrťou,
j) zrušením mesta.

Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Mestské zastupiteľstvo:
a) vyhlási hlasovnie obyvateľov mesta o odvolaní primátoram ak

  1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov,
  2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.
 


 
Zákon NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
 94-z253.pdf (42 kB) (42 kB)

 

Dnes má službu:

Benu
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 22.10.2017

meniny má: Sergej

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28040

 
 
 
14627

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka