Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Z činnosti

Z činnosti mestskej polície v meste Veľký Krtíš za r. 2007

     •      Mestská polícia so sídlom vo Veľkom Krtíši, ul. Železničná č. 1, bola zriadená dňom 5.2.1992 Mestom Veľký Krtíš, ul. Komenského č.3. 

           Začiatkom r. 2007 bol stav 10 prísl. MP spolu s náč. MP, pričom 1 príslušníčka MP od 1. júna nastúpila na materskú dovolenku a v mesiaci august požiadal o rozviazanie pracovného pomeru 1 prísl. MP. Pracovný pomer s ním bol ukončený. Koncom r. 2007 bol celkový počet prísl. Mestskej policie vo Veľkom Krtíši / ďalej len MP / 9 vrátane náčeníka MP. Zo zaregistrovaných žiadosti o obsadenie pozície : príslušník MP nebolo možné vybrať vhodného kandidáta z ktorého dôvodu bolo prikročené zo strany primátora mesta Ing. Dalibora Surkoša k vyhláseniu konkurzu. Štyria kandidáti budú vybratí do 1.4.2008. Všetci prísl. MP majú splnené zákonné podmienky :
                a/ odbornej spôsobilosti,
                b/ stredoškolské vzdelanie s maturitou, náč. MP vysokoškolské,
                c/ bezúhonnosti
                d/ vek nad 21 rokov,
                e/ zdravotne, telesne a duševne spôsobilý pre prácu v mestskej polícii, 


           Od r. 2004 je realizovaný nákup nových rovnošiat pre príslušníkov MP V.Krtíš : 

      - druh používanej uniformy : rovnošata elegantná modrej farby, pracovná rovnošata modrej farby, košele bledomodré s tmavomodrými límcami,manžetami a náplecníkmi – už nová rovnošata v zmysle zák. O obecnej polícii s účinnosťou od 1.1.2008.Dokončená prestrojenosť u 8 prísl. MP, jedna prísl. na polovicu z dôvodov materskej dovol..
      - osobné mot. vozidlo zn. Fábia-kombi bielej farby, označené na bočných a zadných dverách nápisom Mestská polícia Veľký Krtíš a na predných dverách a prednej kapote znakom Mestskej polície Veľký Krtíš / už nová úprava /.
      - iné technické prostriedky : modré reflexné vesty, zastavovacie terče na zastavovanie
      motorových vozidiel, tech. prostriedky na zabránenie odjazdu mot. vozidiel
      - zbrane krátke guľové / PI / 

           V priebehu r. 2007 s porovnaním r. 2006 bolo príslušníkmi MP V.Krtíš zistených 683 / 967 skutkov. V r. 2007 bolo prísl. MP zaregistrované o 284 skutkov menej ako v r. 2006.
    •      V r. 2007 nebolo zaznamenané v rámci MP hromadné narušenie verejného poriadku.
     Z tohto počtu bolo:

   •           481 prípadov prejednaných v blokovom konaní
                 9 prípadov bolo odložených
               22 prípadov bolo uložených
               26 prípadov bolo oznámených príslušnému orgánu
               98 prípadov bolo odovzdaných
               47 prípadov bolo riešených dohovorom

    Priestupky podľa zákona 372/1990 Zb.o priestupkoch /okrem vyriešených dohovorom/

              §-22 priestupky proti bezp.a plyn.cestnej premávky - 355
              §-47 -48 priestupky proti verejnému poriadku - 213
              §-49 priestupky proti občianskému spolunažívaniu - 18
              §-50 priestupky proti majetku – 50

         Z celkového počtu zistených priestupkov bolo 213 oznámených občanmi a organizáciami. V blokovom konaní bolo uložených 398 pokút na sumu 94.600.-SK a 83 formou bolokovej pokuty nezaplatenej na mieste na sumu 51.300.-SK.
         Oproti r. 2006 došlo k poklesu u všetkých registrovaných sledovaných druhov priestupkov čo však nieje odrazom zmenšeného počtu páchaných protiprávnych konaní občanov, ale reálne nižším počtom príslušníkov MP podieľajúcich sa na zadokumentovaní
    týchto protiptávnych konaní a vyšší podiel akcii spoločenského významu, ktoré museli zabezpečiť / jarmoky, vianočné trhy, stráženie betlehemu /.
         Príslušníci MP v r. 2007 vybavili 343 žiadostí o doručenie zásielok / súdy, exekútori / a 41 žiadostí v rámci prešetrovania správania sa konkrétnych osôb.
    Príslušníkmi MP v r. 2007 bolo odchytených 37 voľne pobiehajúcich psov, z ktorých 17 bolo uložených na základe zmluvných podmienok v Útulku ochrany zvierat v Lučenci. Ďalších 20 psov bolo vrátených majiteľom s postihom v rámci platných právnych predpisov, alebo umiestnených u nových majiteľov.
         Služobné motorové vozidlo MP bolo vybavené hasiacim prístrojom na likvidovanie menších požiarov, prípadne prvotný zásah na požiari do príchodu hasičov. Príslušníci MP zasahovali celkovo v 5 prípadoch / úmyselne podpálená drevenná terasa a ďalšie 4 úmyselne podpálené kontajnery z ktorých jeden sa už nepodarilo zachrániť. Páchateľka podpaľačstva bola zistená.
         V r. 2007 bol opakovane vypracovaný projekt „Kamerový systém mesta Veľký Krtíš „ ktorý bol vtedajším Krajským úradom v B.Bystrici chválený a doporučený na realizáciu Úradu vlády SR, Komisii prevencie kriminality.
         Z celkového počtu 27 prípadov použitia donucovacích prostriedkov boli v troch prípadoch použité zo strany prísl. MP hmaty, chvaty a putá na zabránenie osobe v ďalšom protiprávnom konaní. V ostatných 24 prípadoch sa jednalo o použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu mot. vozidla. Vo všetky prípadoch boli donucovacie prostriedky použité oprávnene.
         Obmedzená osobná sloboda bola 6 osobám formou ich zadržania v zmysle zák. O obecnej polícii , nakoľko boli podozrivé zo spáchania trestného činu a boli odovzdané na realizáciu policajnému orgánu. Na MP Veľký Krtíš bolo predvedených 18 osôb za účelom doriešenia ich protiprávneho konania.
         V r. 2007 nebola podaná sťažnosť na postup prísl. MP.

    Ďalšie sledované ukazovatele: 

    0 - Počet prípadov otvorenia bytu vyplývajúcich zo zákona
    0 - Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
    0 - Počet prípadov použitia zbrane
    0 - Počet prípadov v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 
    0 - Počet prípadov v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval / do
         24 hod. /
    0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
    0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby / do 24 hod. /
    0 - Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
    0 - Z toho so spôsobením škody na majetku obce
    0 - Počet skutkov na príslušníkov mestskej polície / pri plnení úloh mestskej polície alebo v
         súvislosti s ich plnením / 
    0 - Z toho so zranením príslušníka mestskej polície

         Súčinnostné vzťahy s OO PZ a ostatnými službami PZ sú vyhodnocované pozitívne. V hodnotenom roku boli vykonané súčinnostné akcie s OO PZ V.Krtíš v reštavračných zariadeniach mesta V.Krtíš zamerané na požívanie alkoholických nápojov /aj iné návykové látky/ hlavne mládežou. Zistené priestupky v podávaní alkoholických nápojov mládeži, boli riešené na mieste blokovou pokutou. Na dopravno-bezpečnostných akciach organizovaných PZ sa prísl. MP v r. 2007 nepodieľali.
         Mestská polícia V.Krtíš nerealizuje meranie rýchlosti motorových vozidiel na teritoriu mesta a to najmenej do doby, kým oprávnený orgán neodstráni právny dualizmus vo výklade oprávnenosti, alebo neoprávnenosti takejto činnosti obecnými políciami. Iná otázka je riešenie statickej dopravy v meste, kde za pomoci pravidiel stanovených od r. 2006 v rámci centra mesta známych pod pojmom „ Zóna s dopravným obmedzením „ sa na tento čas iným spôsobom nedá sprejazdňovať komunikácie a uvolňovať dostatočný počet parkovacich miest, ako dôslednou kontrolou dodržiavania týchto pravidiel, čo v podstate zabezpečuje výlučne mestká polícia.
         Mestská polícia Veľký Krtíš nemá v držbe služobného psa. 
         Na zasadania Komisie ochrany verejného poriadku, poradného orgánu Mestského
    zastupiteľstva vo V.Krtíši boli priebežne predkladané problematiky v rámci činnosti MP V.K. a boli prjimané konkrétne opatrenia / podnet na spracovanie VZN – alkohol, pyrotechnika /.
         Previerkou činnosti MP V.K. zo strany Okresnej prokuratúry vo V.Krtíši neboli zistené nedostatky.


                                                                                                        Mešina František
                                                                                                      náčelník MP V.Krtíš


 

_________________________________________________________________

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008.rtf (15.8 kB) (15.8 kB)

 

_________________________________________________________________

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2009
 Správa o činnosti MP za rok 2009.rtf (81.8 kB) (81.8 kB)

 
Tabuľkový prehľad riešených skutkov
 Tabuľkový prehľad riešených skutkov.pdf (413.3 kB) (413.3 kB)

 
Tabuľkový prehľad riešených skutkov-1
 Tabuľkový prehľad riešených skutkov-1.pdf (354.2 kB) (354.2 kB)

 

_________________________________________________________________

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2010
 Správa o činnosti MP za rok 2010.rtf (433.8 kB) (433.8 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011.rtf (80.9 kB) (80.9 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2012
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok_2012.pdf (142.8 kB) (142.8 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013.pdf (104.5 kB) (104.5 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014
 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014.pdf (118.1 kB) (118.1 kB)

 
Projekt prevencia kriminality MKS

 

Dnes má službu:

Benu
A. H. Škultétyho 2 779,
99001 Veľký Krtíš

dnes je: 29.4.2017

meniny má: Lea

Virtuálny cintorín

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
27766

 
 
 
14506

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka