Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2013, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na určených verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš

Schválené: 31.7.2013

Vyhlásené: 1.8.2013

Účinnosť: 15.8.2013

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Veľký Krtíš č. 6/2013,
ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na určených verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 5   zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov   

v  y  d  á  v  a
VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE
č. 6/2013,

ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na určených verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš


Článok 1
Úvodné ustanovenie

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je z dôvodu ochrany verejného poriadku zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach určených v čl. 2 ods. 1 tohto VZN.


Článok 2
Zákaz požívania alkoholických nápojov

(1) Zakazuje sa požívanie alkoholických nápojov na týchto verejne prístupných miestach:
 Námestie A. H. Škultétyho,
 park pri fontáne pod poštou a park pri malej fontáne v križovatke ulice SNP, s ul. Nemocničnou,
 park „Hôrka“ a park „Nový život“,
 ulica SNP v časti od križovatky s ulicou Baníckou, po križovatku s ulicou Okružnou,
 areál autobusovej stanice a autobusové zastávky v meste Veľký Krtíš,
 areály predškolských zariadení, základných škôl, stredných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času, ak hranicou predmetných areálov je budova – do vzdialenosti 15 metrov od tejto budovy,
 areál mestského cintorína,
 areály detských  ihrísk,
 zimný štadión,
 areál Krytej plavárne,
 priestor mestskej tržnice.

(2) Zákaz podľa čl. 2, ods. 1. sa nevzťahuje na:
a) na priestory letných terás pohostinských zariadení, zriadených so súhlasom mesta  Veľký Krtíš, kde sú vytvorené miesta na sedenie,
b) verejné podujatia organizované Mestom alebo so súhlasom mesta Veľký Krtíš.


Článok 3
Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 1/2013, ktorým sa zakazuje v určitých hodinách požívanie alkoholických nápojov na určených verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš.


Článok 5
Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 31.07.2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Veľký Krtíš.

 

 

                                                                                                Ing. Dalibor  S u r k o š, v. r.  
                                                                                                primátor Mesta Veľký Krtíš

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28868

 
 
 
15063

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka