Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 5.3.2014

Vyhlásené: 6.3.2014

Účinnosť: 21.3.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Veľký  Krtíš

 

Mesto Veľký Krtíš podľa ustanovení  § 6 ods. 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 1 písm. e, ods. 7 písm. b), c), zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 

v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Veľký  Krtíš


§ 1
Úvodné ustanovenia

1) Mesto Veľký Krtíš  ako orgán verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle ustanovení § 36 ods. 1 písm. e) , ods. 7 písm. b), c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Zákon“),
zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov mesta pitnou vodou   z verejného vodovodu na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie, odpadových vôd verejnou  kanalizáciou od jej obyvateľov, na vyprázdňovanie domových žúmp v meste.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v súlade s § 36 ods.7 písm. b), c)  Zákona upravuje:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

§ 2
Dočasné  prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody

1) Prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v Meste Veľký Krtíš je   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, Závod 05  Veľký Krtíš (ďalej len „prevádzkovateľ“).
2) Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v § 32 Zákona a zároveň je povinný  oznámiť  prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu  Mestu Veľký Krtíš príslušným orgánom  a organizáciám, ostatým odberateľom, v termínoch v zmysle Zákona, vrátane obnovenia dodávky vody z verejného vodovodu.
3) Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania vody z verejného vodovodu ako aj ich ukončenie, vyhlási prevádzkovateľ prostredníctvom mestského rozhlasu a na internetovej stránke mesta.
4) V čase obmedzenia užívania vody z verejného vodovodu je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a to od vyhlásenia až do zrušenia.

§ 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou  vykonáva prevádzkovateľ v   prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v zákone za podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa nasledovne:
• cisternami
• dodávkami balenej pitnej vody.
2) Náhradné zásobovanie pitnou vodou prevádzkovateľ vykonáva  pre obyvateľov v prípade, ak prerušenie dodávky pitnej vody trvá dlhšie ako štyri hodiny, pre ostatné subjekty (nemocnica, zdravotnícke zariadenia, kuchyne, školy, ...) bezodkladne.
3)  Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou, resp. dodávku balenej pitnej vody, na odberných miestach oznámi prevádzkovateľ mestským rozhlasom a na internetovej stránke mesta.
4)  Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na         osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov denne, najviac na tri                           po sebe nasledujúce dni.
5)  Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky parametre na kvalitu pitnej vody.

§ 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

1) V prípade prerušenia alebo  obmedzenia odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri poruche verejnej kanalizácie, pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní  nevyhnutných alebo plánovaných opráv), prevádzkovateľ zabezpečí ich zneškodňovanie v zmysle  svojho prevádzkového poriadku.
                                                                  

§ 5

Zneškodňovanie obsahu žúmp

1) Vlastník žumpy a zároveň užívateľ je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k úniku odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov  alebo životného prostredia.
2) Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodnenie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi, v súlade s platnými právnymi predpismi.
3) Vlastník žumpy je povinný uchovávať doklady o spôsobe nakladania a zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy po dobu 3 rokov odo dňa jeho vystavenia a tieto je povinný na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu podľa Zákona.
4) Zakazuje sa vypúšťať alebo rozlievať obsah žumpy do povrchových alebo podzemných vôd, rigolov ako aj po pozemkoch, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy ako aj do stokovej siete verejnej kanalizácie.

§ 6
Záverečné ustanovenia

1)  Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na svojom 25.  zasadnutí dňa 05. 03. 2014 a nadobúda účinnosť dňa 21.03.2014.

 

 


                                                                             Ing. Dalibor S u r k o š, v.r.
                                                                             primátor Mesta Veľký Krtíš

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka