Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 18.6.2014

Vyhlásené: 19.6.2014

Účinnosť: 15.7.2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2014
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Veľký Krtíš

 

Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Veľký Krtíš.


Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Úvodné ustanovenia

1.Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje pôsobnosť Mesta Veľký Krtíš pri poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytnutí mimoriadnej dávky obyvateľovi s trvalým pobytom v Meste Veľký Krtíš (ďalej len „občan“) a rozhoduje o:

a)podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „jednorazová dávka“),

b)určení formy poskytnutia jednorazovej dávky,

c)účele na poskytnutie jednorazovej dávky,

d)postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky,

e)výške jednorazovej dávky,

f)poskytovaní mimoriadnej dávky.

 

§ 2

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

1.Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Jednorazová dávka sa poskytuje na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov.

2.Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky sa považujú výdavky na zabezpečenie najmä:

a) úhrad školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby, na jedno nezaopatrené dieťa 30,00 €; päť detí a viac 150,00 €

b) úhrad výdavkov spojených so školskou, mimoškolskou a záujmovou činnosťou dieťaťa, na jedno nezaopatrené dieťa 30,00 €

c) úhrad časti poplatkov za kúpeľnú liečbu, okrem cestovných výdavkov, jednotlivcovi a nezaopatrenému dieťaťu 65,00 € a na dioptrické okuliare na základe lekárskeho predpisu 20,00 €

d) kúpy obuvi a ošatenia, na dospelého 35,00 € na jedno nezaopatrené dieťa do 25 rokov 30,00 € rodičia s počtom detí 5 a viac 220,00 €

e) kúpy základného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad a vysávač, vodovodné batérie, WC, vaňa) 150,00 €    

f) kúpy pevného paliva na vykurovanie domácnosti, jednoizbový byt 35,00 €;  dvojizbový  70,00 €; trojizbový 105,00 €

g) opravy základného vybavenia domácnosti (chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho telesa, práčky a vysávača, vodovodnej batérie, WC, vane) 45,00 €

h) vymaľovanie bytu, jednoizbový byt 10,00 €;   dvojizbový  20,00 €;  trojizbový 30,00 €

i) vybavenie osobných dokladov do výšky správneho poplatku

 

§ 3

Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

 

1.Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky, ktorý spĺňa podmienky tohto VZN, podáva písomnú žiadosť na Mesto Veľký Krtíš cestou Mestského úradu vo Veľkom Krtíši s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:

a) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu,

b) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,

c) vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku rodina s maloletým dieťaťom – deťmi,

d) vyjadrenie obvodného detského lekára, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku rodina s maloletým dieťaťom - deťmi v predškolskom veku,

e) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči Mestu Veľký Krtíš nevyrovnané finančné záväzky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a pod.,

f) ďalšie doklady a potvrdenia, ktoré sú uvedené v prílohe.

 

§ 4

Mimoriadna dávka sociálnej pomoci občanovi Mesta Veľký Krtíš

 

1. Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci občanovi môže Mesto Veľký Krtíš priznať na úhradu mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou. Za mimoriadne  udalosti pre účely poskytovania mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanovi sa považujú  výdavky najmä:

a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy, t.j. záplavy, víchrice, požiaru a pod. v prípade, že ho vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa alebo majiteľa poškodenej nehnuteľnosti - 200,00 €

b) liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia,  na osobu 30,00 €

c) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú domácnosť - 100,00 €

 

§  5

Podmienky pre poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanovi

 

1.  Žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej dávky, ktorý spĺňa podmienky tohto VZN, podáva   písomnú žiadosť na Mesto Veľký Krtíš cestou Mestského úradu vo Veľkom Krtíši  s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:

a)potvrdenie o výške príjmu alebo dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu,

b)potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,

c)  vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o mimoriadnu dávku rodina s maloletým dieťaťom – deťmi,

d)  doklad od všeobecného lekára o liečbe závažného ochorenia

e) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči Mestu Veľký Krtíš nevyrovnané finančné záväzky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a pod.

 

Čl. II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

§ 6

Spoločné ustanovenia

 

1. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka môže byť poskytnutá jedine v prípadoch, keď je možné dokladovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci, keď je preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov súvisiacich s udalosťami uvedenými v bode 2 tohto VZN.

2. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka sa poskytuje vo vecnej forme. V prípadoch ako je kúpeľná liečba, škola v prírode, lyžiarsky zájazd môže byť poskytnutá v peňažnej forme.

3. Mimoriadne výdavky musia byť zdokumentované predložením pokladničného dokladu z registračnej pokladne alebo faktúry a doklade o úhrade faktúry.

4. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka sa poskytuje vo vecnej forme. V prípadoch ako je kúpeľná liečba, škola v prírode, lyžiarsky zájazd môže byť poskytnutá v peňažnej forme.

5. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka nie je nárokovateľná a na jej poskytnutie nie je právny nárok.

6. Jednorazovú dávku a mimoriadnu dávku je možné poskytnúť v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

7. Jednorazová dávka  a mimoriadna dávka je poskytovaná z rozpočtu Mesta v danom kalendárnom roku.

8.Na základe posúdenia žiadosti Komisiou pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie, Odbor sociálny, školstva a kultúry MsÚ vyhotoví návrh rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky a odstúpi ho na schválenie primátorovi mesta.

9.Výnimočne a v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie môže primátor mesta rozhodnúť o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanovi  do výšky  40,00 €.

 

Čl. III
ZÁVEREČNÉ  USTANOVANIA

 

§ 7

Kontrolná činnosť

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:

a) Kontrolór Mesta Veľký Krtíš,

b) Odbor sociálny, školstva a kultúry Mestského úradu vo Veľkom Krtíši.

 

§ 8

1.Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc občanovi sa postupuje podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 71/1996 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo Veľký Krtíš na svojim 28. zasadnutí dňa 18.06.2014.

3.  VZN nadobúda účinnosť 15.07.2014.

 

                                                                                         Ing. Dalibor S u r k o š

                                                                                      primátor Mesta Veľký Krtíš

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka