Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2015 o bezúročnom splácaní ceny bytu

Schválené: 13.5.2015

Vyhlásené: 14.5.2015

Účinnosť: 29.5.2015

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Veľký Krtíš č. 2/2015 o bezúročnom splácaní ceny bytu


            Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ust. § 6 a § 11 ods. 4. písm. g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ust. 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto VZN Mesta Veľký Krtíš je upraviť spôsob bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru a pozemku v súlade s ust. 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov“).


§ 2

Odpredaj bytov a nebytových priestorov, určenie ceny a spôsobu splácania ceny

1) Cena bytu alebo ateliéru sa stnovuje na základe ust. § 18 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

2) Ak sa prevádza byt alebo ateliér z vlastníctva mesta Veľký Krtíš do vlastníctva nájomcu, musí nájomca ako nadobúdateľ pri podpísaní Zmluvy o prevode vlastníctva bytu (ateliéru) uhradiť 25 % z ceny bytu a pozemku určenej podľa § 18, § 18a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zostatok ceny je povinný uhradiť v pravidelných mesačných splátkach naneskôr do 5-tich rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu, príapdne zostatok ceny uhradiť podľa splátkového kalendára schváleného mestom. 

3) Ak nájomca zaplatí pri podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti minimálne 70 % z ceny bytu, predávajúci mu poskytne zľavu z ceny vo výške 10 %.

4) V prípade bytov v bytových domoch, ktorých výstavba začala pred rokom 1959, s úmyslom uhradiť celú cenu bytu jednorázovo, sa poskytne ďalšia zľava vo výške 40 % z ceny zníženej podľa § 2 ods. 3 VZN.

 

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Veľký Krtíš dňa  13.05. 2015.
2) Zmeny a doplnenia tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Veľký Krtíš.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia. Dňom nadobudnutia  účinnosti tohto VZN stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2008 o predaji bytov a nebytových priestorov.

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

                                                                                                       primátor mesta

 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28866

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka