Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2006

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 5.6.2006

Účinnosť: 26.6.2006

Schválené MsZ dňa: 5. júna 2006
Uznesenie: č. 235/2006
Účinnosť od: 26. júna 2006


V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e
mesta Veľký Krtíš
číslo 5/2006

o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území Mesta Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš podľa § -u 6 a § -u 11, a v súlade s § 4 ods. 3 písm. f) Zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Účelom VZN je zlepšiť životné prostredie v meste úpravou postupu pri tvorbe, údržbe a ochrane zelene, vymedziť povinnosti a nároky právnických a fyzických osôb.
2. VZN je záväzné pre právnické a fyzické osoby pôsobiace a bývajúce na území Mesta Veľký Krtíš.

Článok 2
Pojem mestská zeleň, klasifikácia mestskej zelene

1. Mestská zeleň sú dreviny, byliny, trávy a ich spoločenstvá, vyvinuté na určitej ploche prirodzeným prírodným spôsobom, alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmeňovaním človeka, podľa zásad sadovníckej estetiky a architektúry, plniace prednostne nehospodárske funkcie v katastrálnom území mesta Veľký Krtíš.
2. Mestská zeleň mesta Veľký Krtíš (ďalej len zeleň) sa člení nasledovne:
A. Verejná zeleň
- zeleň okrasná - parky
- lesoparky
- menšie parkovo upravené plochy
- zeleň ulíc, uličné stromoradia a zelené pásy a plochy
- zeleň úžitková
- sídlisková zeleň
- zeleň pri individuálnej bytovej výstavbe
- zeleň cintorínov
- sprievodná zeleň vodných tokov
- detské ihriská
B. Vyhradená zeleň
- zeleň školských zariadení
- zeleň zdravotníckych zariadení
- zeleň telovýchovných a rekreačných zariadení
- zeleň závodov, podnikov a inštitúcií
- zeleň súkromných pozemkov
- zeleň záhradkárských osád
3. Verejná zeleň je zeleň vyvinutá prirodzeným prírodným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom alebo druhom návštev- ktorej užívanie nie je obmedzené časovo alebo druhom návštevníkov. Jej súčasťou sú aj príslušné doplnkové zariadenia, ako cesty, chodníky, prístrešky, pergoly, detské ihriská, lavičky, vodné plochy, fontány, sochárske diela, prvky drobnej architektúry a pod.
4. Vyhradená zeleň je zeleň vyvinutá prirodzeným prírodným spôsobom alebo zámerným, cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom - užívanie ktorej je obmedzené časovo alebo druhom návštevníkov.
5. V záujme zveľaďovania a skrášlenia životného prostredia môže byť pre účely ochrany mestskej zelene za verejnú zeleň považovaná po dohode orgánov mesta a vlastníka aj vyhradená zeleň. V takomto prípade musí byť táto označená informačnými tabuľkami s názvom "Verejná zeleň".

Článok 3
Význam zelene

1. Zeleň je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia, ktorá toto prostredie nenarušuje a slúži na existenciu a regeneráciu iných zložiek. Má zároveň významnú úlohu vo výtvarnom usporiadaní mesta.
2. Rozvoj zelene musí byť rovnocenný s rozvojom ostatných funkcií mesta. Na úkor zelene môže byť v prípade nutnej zmeny budovaná iná funkcia pod podmienkou, že bude zabezpečovaná zodpovedajúca náhrada.

Článok 4
Správa verejnej zelene

1. Správu verejnej zelene vykonáva Mesto Veľký Krtíš.
2. Správu a údržbu vyhradenej zelene vykonáva a zabezpečuje jej vlastník, resp. správca.
3. Mesto vykonaváva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu platných právnych predpisov
4. Mesto Veľký Krtíš môže vypracovať vlastný prevádzkový poriadok, v ktorom určí presné podmienky pre užívanie daného objektu zelene ( parkový poriadok, poriadok pre detské ihrisko, športovisko,…)

Článok 5
Príprava projektovej dokumentácie a tvorba zelene

1. Zeleň treba vytvárať ako základnú zložku zdravého životného prostredia s využitím všetkých vhodných plôch, s rešpektovaním jestvujúcich prírodných útvarov, vrátane vodných plôch a odrastených drevín.
2. Úprava plôch pre tvorbu zelene musí byť premietnutá do projektovej dokumentácie pri všetkých investičných akciách na území mesta. Zeleň musí mať osobitnú projektovú dokumentáciu, ktorá je súčasťou komplexnej dokumentácie stavby, alebo je spracovaná ako samostatná dokumentácia.
3. Koncepcia tvorby zelene musí vychádzať zo spracovaného krajinoekologického plánu mesta, ktorý tvorí súčasť uzemnoplánovacej dokumentácie mesta - návrhu ochrany prírody a tvorby krajiny.
4. Pri stavebných a iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene, v prípade jej poškodenia je povinnosť zabezpečenia jej náhrady(včetne koreňovej sústavy).
Kolaudácie ukončenia sadových úprav sa zúčastní aj zástupca Mesta Veľký Krtíš,.
5. Výber plôch na založenie, obnovu a rozvoj zelene je súčasťou územného plánovania v rámci bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby.
6. Na založenie novej a rekonštrukciu jestvujúcej zelene musí byť vypracovaná projektová dokumentácia so stanoviskom mesta,s prihliadnutím najmä na potrebu rozvoja mestskej zelene.
7. Súčasťou žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre objekty so sadovnícky využiteľnou plochou musí byť projekt sadových úprav s komplexným vyhodnotením súčasného stavu zelene,plánovanými zásahmi,prípadne žiadosť o asanáciu zelene.
8. Zakladanie alebo úpravy zelene pri komunikáciách a v ich ochranných pásmach a v ochranných pásmach inžinierskych sietí je potrebné prerokovať s orgánom,ktorý je poverený ich správou.
9 Zásahy do objektov zelene,ktoré sú v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme musia byť prejednané s orgánom pamiatkovej starostlivosti .

Článok 6
Údržba zelene

1. Vlastník, alebo užívateľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov, je povinný ju udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej sústavnú údržbu, opravu a úpravu tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.
2. Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje Mesto Veľký Krtíš.
3. Starostlivosť o zeleň vyhradenú, ako i o zeleň obmedzene prístupnú a zeleň izolačnú (protihluková zeleň a zeleň okolo ciest) jako aj zeleň rodinnej zástavby a záhradkárských osád zabezpečujú jej správcovia, užívatelia alebo vlastníci.
4. Do vzdialenosti po prvú verejnú komunikáciu (cesta, alebo chodník) od objektov, obytných domov, pozemkov, či ich oplotenia, ktoré sú v správe právnických či fyzických osôb, udržujú zeleň tieto právnické či fyzické osoby.(Pri dodržaní všetkých právnych noriem).
5. Mesto Veľký Krtíš vykonáva starostlivosť o dreviny v zmysle platných právnych predpisov.
6. Vlastník, alebo správca verejnej zelene je povinný udržiavať verejnú zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený účel, ktorému má zeleň či zelené plochy slúžiť.
7. O plochy sadovnícky neupravené a plochy zaburinené do doby realizácie sadových úprav je povinný sa starať majiteľ (vlastník).Vlastník stavebného pozemku určeného pre výstavbu je povinný ho riadne upraviť a udržiavať v nezaburinenom stave.
8. Majitelia, alebo užívatelia záhrad a domov sú povinní udržiavať vzrastlé stromy, kríky či iné rastliny tak, aby tieto neprečnievali do chodníkov a komunikácií a tak ohrozovali bezpečnosť pohybu chodcov i iných účastníkov cestnej premávky. Prečnievajúce konáre či iné časti rastlín musia byť upravené tak, aby bola zabezpečená svetlosť do výšky 2,50 m nad úrovňou terénu pri peších chodníkoch a 4 m nad úrovňou komunikácií.
9. Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vykonáva údržbu zelene sa považuje za pôvodcu odpadu a s odpadom, ktorý vzniká pri údržbe zelene, nakladá podľa platných právnych noriem (zákon o odpadoch, VZN).

Článok 7
Ochrana zelene

1. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a iných porastov v zmysle príslušných zákonných opatrení o ochrane prírody a platných právnych predpisov.
2. Povolenie na rozkopávkové práce v zeleni vydáva oddelenie výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ Veľký Krtíš. Po ukončení prác je žiadateľ povinný zabezpečiť uvedenie porušenej plochy do pôvodného stavu.
3. V záujme ochrany mestskej zelene a životného prostredia je na plochách mestskej zelene je zakázané:
a) užívať cesty pre chodcov a verejnú zeleň na jazdu bicyklami a dopravnými prostriedkami,
b) trhať a odcudzovať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy stromov, kríkov či inak poškodzovať zeleň vrátane pôdneho krytu
c) svojvoľne presádzať stromy a kríky, porušovať ich koreňovú sústavu a ich nadzemné časti
d) svojvoľne prenášať prvky drobnej architektúry.Žiadosti občanov o zrušenie, premiestnenie jednotlivých súčastí verejnej zelene a detských ihrísk, musia byť odsúhlasené príslušným spoločenstvom
e) zakladať oheň, stanovať a táboriť na zelených plochách verejného priestranstva
f) umiestňovať stánky, pojazdné maringotky, lunaparky a podobné zariadenia, reklamné a propagačné zariadenia bez súhlasu mesta Veľký Krtíš a správcu zelene
g) parkovať autami, návesmi, vlečkami i vrakmi automobilov za akýmkoľvek účelom
h) znečisťovanie zelených plôch akýmkoľvek odpadom
i) umiestňovať plagáty a rôzne vývesky priamo na stromy
j) výrub stromov vo verejnej zeleni, alebo vo vyhradenej zeleni.
Výnimočný výrub môže povoliť podľa platných právnych predpisov len orgán ochrany prírody.
k) skracovanie cesty prechádzaním cez verejnú zeleň vrátane vychodených chodníkov ako i prechádzanie po iných vychodených alebo vozidlami vyjazdených plochách určených pre verejnú zeleň.
l) kúpať sa vo fontánach,alebo ich znečisťovať vnášaním odpadov a saponátov
4. Návštevníci verejnej zelene sa musia riadiť pokynmi pracovníkov mestskej polície a informačnými tabuľami umiestnenými vo verejnej zeleni.
5. Na detské ihriská je zakázané vodiť psov a iné domáce zvieratá, odnášať piesok a znečisťovať ho, pričom za detské ihrisko sa považuje okrem pieskoviska aj plocha na ktorej sú osadené preliezky, šmýkalky, hojdačky ...., v okruhu 5 m od ich osadenia.

Článok 8
Škody na zeleni a ich vysporiadanie

1. Nahradiť škodu za spôsobené poškodenie verejnej zelene je povinná osoba, alebo organizácia, ktorá ju spôsobila alebo zavinila.
2. Porušenie ustanovení tohto nariadenia sa rieši v zmysle platných právnych predpisov a je priestupkom.
3. Výnos pokút je príjmom mesta a použije sa na tvorbu, údržbu a ochranu zelene.

Článok 9
Záverečné ustanovenie

VZN mesta Veľký Krtíš bolo schválené MsZ dňa 05.06. 2006 a nadobudne právnu účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t.j. 26. 6. 2006.Ing. Jozef S a u e r, v.r.
primátor mesta

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28866

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka