Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2006

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 27.2.2006

Účinnosť: 16.3.2006

Schválené MsZ dňa: 27. februára 2006
Uznesenie: č. 214/2006
Účinnosť od: 16. marca 2006

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e
mesta Veľký Krtíš číslo: 3/2006

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písmena o, § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej len VZN/

Čl. 1
Základné ustavenia

Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu , fyzickej a právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, môže Mesto Veľký Krtíš poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

a/ majú trvalý pobyt na území mesta Veľký Krtíš
b/ prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s
dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných
pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa,
čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
c/ príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu /zákon o životnom
minime/ nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za
obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
d/ predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa
umiestnené o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom,
že detský domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie
primerané podmienky.

3. Do výšky príjmu žiadateľa a osôb posudzovaných spoločne sa nezapočítavajú:

a/ kompenzačné príspevky
b/ príspevok za bezvládnosť
c/ štipendium
d/ príspevok na bývanie
e/ príspevok na zdravotnú starostlviosť
f/ príspevok pre tehotnú ženu
g/ aktivačný príspevok
h/ ochranný príspevok
ch/ výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova vydá na obdobie troch mesiacov, na základe žiadosti oprávneného žiadateľa na návrh sociálno-zdravotnej a bytovej komisie MsZ vo Veľkom Krtíši primátor mesta.

5. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, predloží prostredníctvom mestského úradu žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.

6. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístka autobusom pre maximálny počet dvoch osôb z mesta Veľký Krtíš do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené a späť.

7. Ďalšiu časť príspevku na dopravu je možné žiadateľovi poskytnúť až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.

8. Oprávnený žiadateľ môže znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené najskôr mesiac pred uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku.

9. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.

Čl. 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych
pomerov, vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods.1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú nasledovné podmienky:

a/ majú trvalý pobyt na území mesta Veľký Krtíš
b/ dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území
mesta Veľký Krtíš a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden
rok pred umiestnením do detského domova na základe
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
c/ majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov,
vrátane bytových a sociálnych pomerov.

3. Oprávnený žiadateľ požiada Mesto Veľký Krtíš prostredníctvom mestského úradu o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov.

4. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe žiadosti predložennej oprávneným žiadateľom rozhodne na návrh sociálno-zdravotnej a bytovej komisie MsZ primátor mesta.

5. Predložená žiadosť by mala zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.

6. Mesto Veľký Krtíš poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom bezhotovostným prevodom, resp. úhradou. Finančná čiastka sa poskytuje zálohovo najviac do výšky 10 000,- Sk. a poskytne sa na úhradu výdavkov za nákup tovaru, prípadne služieb spojených s opravou bytu - domu, v ktorom žiadateľ so svojou rodinou býva.

7. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní, najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.

8. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije príspevok na
iný účel ako bol určený a v zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet Mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

9. Ak oprávnený žiadateľ do šiestich mesiacov nepredloží žiadosť na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov alebo predložená žiadosť svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov môže na návrh sociálno-zdravotnej a bytovej komisii MsZ, primátor mesta rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Čl. 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, Mesto poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je l/12 /jedna dvanástina/ z 10 % sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktoré sa určí výškou priemerných bežných výdavkov pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.

4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti rozhodne na návrh sociálno-zdravotnej a bytovej komisie MsZ primátor mesta.

Čl 5
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

1. V zmysle § 88 ods. 3 môže Mesto poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochray detí a sociálnej kuratly podľa § 71 ods. 1 písm. e/ zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

2. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže do 15. januára predchádzajúceho roka podať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na ďalší rozpočtový rok na mestský úrad. Žiadosť musí obsahovať:

a/ základné identifikačné údaje o subjekte
b/ doklad o akreditácii
c/ popis obsahu činnosti subjektu
d/ finančný rozpočet činnosti subjektu
e/ požadovanú výšku finančného príspevku
f/ rozpis zdrojov financovania subjektu

3. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výške akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne MsZ individuálne, na základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, posúdenej v sociálno-zdravotnej a bytovej komisii MsZ najneskôr do 27. apríla .

4. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný príspevok .

Čl..6
Spoločné ustanovenia

1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN /článok 3 a 4/ sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.

2. Mesto Veľký Krtíš je povinné chrániť osobné údaje občana, získané za účelom poskytovania sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately , v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Mesto Veľký Krtíš si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si Mesto vyhraduje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

4. Kontrolu ustanovení tohoto VZN sú oprávnení vykonať:
a/ poslanci MsZ a členovia komisie sociálno zdravotnej a bytovej MsZ
b/ hlavný kontrolór
c/ zamestnanci Mesta/ príslušného oddelenia mestského úradu

5. VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 27. februára 2006
uznesením číslo:214/2006 a bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta Veľký
Krtíš dňa 1. marca 2006.

6. VZN nadobúda účinnosť dňom 16. marca 2006.Ing. Jozef Sauer v.r. 
primátor mesta

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28868

 
 
 
15063

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka