Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č.  4/2015

o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš

 

      Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ust. § 6 ods. 2 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš.

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na   plnenie povinnej školskej dochádzky.
2) Mesto Veľký Krtíš je zriaďovateľom týchto základných škôl:

a) Základná škola J. A. Komenského 4, 990 01 Veľký Krtíš
b) Základná škola Nám. A. H. Škultétyho 9, 990 01 Veľký Krtíš
c) Základná škola Poľná 1, 990 01 Veľký Krtíš.

3) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „školský zákon“).
4) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak. Nikoho nemožno oslobodiť od  povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 2

Určenie miesta a času zápisu

1) Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len spádová  škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej    škole len so súhlasom riaditeľa vybranej školy.
2) Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná 2 dni, a to v piatok a v sobotu v období od 1. apríla do 30. apríla, ktorý  predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
3) Zápis sa koná v budovách základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký  Krtíš. Jednotný termín pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš  určí za zriaďovateľa školy primátor mesta tak, aby bol v súlade s čl. 2 ods. 2) tohto nariadenia.
4) Čas zápisu na príslušný školský rok podľa čl. 2  ods. 2, 3  tohto nariadenia v hodinovom rozpätí Mesto Veľký Krtíš určuje nasledovne: 

     - v piatok od 12.00 hod.  do 18.00 hod.
     - v sobotu od 08.00 hod.  do 12.00 hod.

Zmenu času zápisu podľa tohto ustanovenia je oprávnený na návrh riaditeľov škôl schváliť za zriaďovateľa  škôl primátor mesta.

5) Presný dátum,  miesto a čas konania zápisu oznámi riaditeľ školy najneskôr 15 dní pred   konaním zápisu na verejne prístupnom mieste v základnej škole, na internetovej stránke  školy, ak ju má zriadenú a na internetovej stránke zriaďovateľa resp. iným spôsobom. Súčasťou oznamu o konaní zápisu je aj informácia pre zákonných zástupcov  o tom, ktoré údaje a ktoré  doklady vyžaduje predložiť škola pri zápise.
6) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:

     - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé  bydlisko dieťaťa
     - meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Čl. 3

Priestupky

     Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku podľa § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za ktorý môže byť zákonnému zástupcovi dieťaťa uložená pokuta do 331,50 EUR. Na prerokovanie priestupku je príslušné Mesto Veľký Krtíš.     

 

Čl. 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo Mesta Veľký Krtíš. 

2) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť od 1.1.2016.
3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 8/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa a plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Veľký Krtíš.

 

   

                                                                                              Ing. Dalibor S u r k o š, v. r.

                                                                                                       primátor mesta

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28865

 
 
 
15058

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka