Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 15.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 8/2015,

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území Mesta Veľký Krtíš

 

     Mesto Veľký Krtíš podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. xx/2015,

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1) Mesto Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“) ukladá podľa § 2 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) s účinnosťou od 01.01.2016.

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") v súlade s § 83 Zákona ustanovuje sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, pri množstvovom zbere spôsob a lehotu zaplatenia poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri znížení alebo odpustení poplatku.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ustanovením § 77 ods. 5 Zákona ustanovuje, že od poplatníka v ustanovenej výške pre mesto vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (platiteľ).

4) Pre účely tohto VZN je zdaňovacím obdobím poplatku kalendárny rok.

 

§ 2

Množstvový zber

Mesto Veľký Krtíš má na svojom území zavedený množstvový zber:

a) komunálnych odpadov

b) drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

 

§ 3

Sadzba poplatku

1)  Sadzby poplatku sa za osobu a kalendárny deň ustanovujú takto:

a) 0,06 Eur  za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je  na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 2 písm. a) Zákona  

b) 0,06 Eur  za osobu a kalendárny deň

- pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť    nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie -  pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území mesta na účel podnikania.

2) Sadzby poplatku sa pre množstvový zber ustanovujú takto:

a) 0,017 Eur za jeden liter odpadov uvedených v § 2 písm. a)

b) 0,050 Eur za jeden kilogram odpadov uvedených v § 2 písm. b).

 

§ 4

Hodnota koeficientu

      Pre určenie poplatku na zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) pre poplatníkov podľa ust. § 3 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, mesto ustanovuje koeficient pre výpočet ukazovateľa produkcie komunálneho odpadu v hodnote 1.

 

§ 5

Platenie poplatku pri množstvovom zbere

1) Správca poplatku poplatníkovi, ktorý je zapojený do systému množstvového zberu, vystaví  doklad na úhradu poplatku.

2) Správca poplatku v doklade uvedie  číslo účtu s kódom banky správcu poplatku, peňažný ústav, variabilný symbol.

3) Poplatník je povinný označiť platbu platobnými údajmi určenými správcom poplatku v ods. 2.

4) Poplatok platí poplatník v splátkach určených na doklade vyhotovenom správcom poplatku. 

5) Poplatok sa môže uhradiť:

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu  poplatku

b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu poplatku

c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku.

 

§ 6

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

1) Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia za podmienky, že poplatník túto skutočnosť oznámi písomne správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť odôvodňujúca zánik poplatkovej povinnosti a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti. Ak má poplatník ku dňu zániku poplatkovej povinnosti daňový nedoplatok na poplatku za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo na miestnych daniach, použije sa poplatok alebo jeho pomerná časť na úhradu týchto nedoplatkov.

2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ods. 1) na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu, potvrdenie o ukončení prechodného pobytu na území mesta, kópia úmrtného listu a iné doklady určené správcom poplatku  preukazujúce nárok na uplatnenie vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti.

3) Mesto vráti zaplatený poplatok alebo pomernú časť podľa ods. 1) do 31. decembra príslušného kalendárneho roka formou určenou poplatníkom v oznámení o zániku poplatkovej povinnosti, t.j. v hotovosti alebo prevodom na ním nahlásený účet v banke.

 

§ 7

Odpustenie  poplatku

1) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako  90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území Mesta Veľký Krtíš z dôvodu pobytu v zahraničí.

2) Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech mesta na podporu plnenia jeho úloh v zmysle platnej legislatívy za obdobie vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

3) Podkladom na uplatnenie nároku na odpustenia poplatku podľa ods. 1 je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období  mimo územia SR, najmä:

 - potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v zahraničí (nie pracovná zmluva)

 -  potvrdenie o činnosti v zahraničí

 -  potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí

 -  doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí

 - potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) 

 - potvrdenie vecne príslušného úradu, ktorý preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí

 - potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí  

 - potvrdenie mesta o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

4) Podkladom na uplatnenie nároku na odpustenia poplatku podľa ods. 3 je  potvrdenie mesta o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

§ 8

Zníženie poplatku

1) Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži o 50% za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta z dôvodu výkonu práce alebo štúdia mimo územia Veľkého Krtíša, okrem denne dochádzajúcich. Podkladom na uplatnenie nároku je:

- potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v SR   

  (nie pracovná zmluva)

- potvrdenie o ubytovaní

- potvrdenie o návšteve školy.

2) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

 

§ 9

Zmiernenie a odstránenie tvrdosti zákona

      Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

 

§ 10

Zrušovacie ustanovenie

     Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 8/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Veľký Krtíš a  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 7/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 8/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Veľký Krtíš.

 

§ 11

Záverečné ustanovenia

1) Mesto ako správca dane ustanovuje, že žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku s dokladmi odôvodňujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku v príslušnom zdaňovacom období sa predkladajú do 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia. Tlačivo vydá poplatníkovi správca poplatku. Tým nie je dotknuté právo uplatniť si nároky na zníženie alebo oslobodenie v lehote určenej Zákonom v priebehu zdaňovacieho obdobia.

2) Na tomto  VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na svojom 12. zasadnutí dňa 14.12.2015 a nadobúda účinnosť 01.01.2016.

 

 

 

                                                          Ing. Dalibor S u r k o š, v. r.

                                                          primátor Mesta Veľký Krtíš                                          

 

 

 

 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15060

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka