Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Krtíš

Schválené: 24.2.2016

Vyhlásené: 25.2.2016

Účinnosť: 11.3.2016

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Veľký Krtíš č. 2/2016 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Krtíš


     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ust. § 3 ods. 8 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

Toto   nariadenie   upravuje  podmienky  predaja tovaru a poskytovania služieb na trhových miestach, a to:        

-druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, ktorých predaj a poskytovanie je na trhových miestach na území obce povolené,

-okruh osôb oprávnených predávať a poskytovať služby na trhových miestach,

-druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,

-trhové dni, predajný a prevádzkový čas,

-označenie predávajúceho podľa § 10 písm. b) a c) zákona č. 178/1998 Z. z.,

-technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom

 

§ 2

Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na trhových miestach

Na základe povolenia mesta Veľký Krtíš môžu na trhových miestach predávať výrobky a poskytovať služby:

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie

b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plody, ktoré preukážu oprávnenie užívať poľnohospodársku alebo lesnú pôdu alebo súhlas vlastníka lesa so zberom lesných plodín,

c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.


§ 3

Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1) Na trhovom mieste je povolený predaj:

a) čerstvé a spracované ovocie, zelenina, lesné plody, zemiaky,  orechy, olejniny (tekvicové semiačka, mak),

b) vajcia, med, mäsové a mliečne výrobky,

c) kvety, priesady, ovocné a okrasné stromčeky,

d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, prútený tovar,

e) živé ryby.

2) Na trhovom mieste možno poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c) oprava dáždnikov,

d) oprava a čistenie obuvi,

e) výroba kľúčov,

f) oprava tašiek,

g) oprava športových potrieb.

3) Predaj výrobkova poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie mesto v tomto všeobecne záväznom nariadení nepovolilo, je podľa § 3 ods. 9 zák. č. 178/1998 Z. z. zakázaný. Zákaz a obmedzenia predaja niektorých výrobkov vyplýva aj zo zák. č. 178/1998 Z.z.

4) Určením druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb v tomto všeobecne záväznom nariadení nie sú podľa § 3 ods. 8 písm. a) zák. č. 178/1998 Z.z. dotknuté ustanovenia § 6 až 9 zák. č. 178/1998 Z.z.

 

§ 4

Ambulantný predaj

1) V meste je možný ambulantný predaj len na trhovisku na Ul. Trhovníckej.

2) Okruh výrobkov, ktoré je možné ambulantne predávať určuje § 9 zákona č. 178/1998 Z.z., na základe ktorého sa ambulantne môžu predávať:

a) knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,

b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,

c) spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. tým nie je dotknuté,

d) jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,

e) balená zmrzlina,

f) ovocie a zelenina,

g) kvetiny,

h) žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.

3) Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný podľa § 9 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z.

 

§ 5

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

 

Mesto určuje trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach nasledovne:

 

Trhové dni:                              predajný čas:                                       prevádzkový čas:

Pondelok – Piatok                      od 06.00 hod. do 17.00 hod.                od 06.00 hod. do 17.00 hod.

Sobota – Nedeľa                        od 06.00 hod. do 12.00 hod.                od 06.00 hod. do 12.00 hod.

 

§ 6

Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov

 

1) Na území mesta sa uskutočnia tieto príležitostné trhy:

a) Jánsky jarmok v mesiaci jún,

b) Banícky jarmok v mesiaci september,

c) Vinobranie v mesiaci september,

d) Katarínsky jarmok v mesiaci november,

e) Čaro Vianoc v mesiaci december (ďalej len „príležitostné trhy“).

2) Príležitostné trhy vymedzené v odseku 1 písm. a), b), d) sa konajú na Ul. Nemocničná, Ul. SNP a Námestie A. H. Škultétyho a na parkovisku pri mestskom úrade na časti pozemku parcely registra “C“ číslo 2889 v k. ú. Veľký Krtíš. Príležitostné trhy uvedené v odseku 1 písm. c), e) sa konajú na Námestí A. H. Škultétyho na časti pozemku parcely registra “C“ č. 2880 v k. ú. Veľký Krtíš.

3) Počas príležitostných trhov je možné okrem povolených výrobkov predávať:

- spotrebné výrobky, textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierové výrobky, kozmetika, drogéria, športové potreby, hračky, syry, údeniny, cukrovinky, prútený tovar, med a medové výrobky, meraný alkohol, občerstvenie, trdelníky, pivo, víno, burčiak.

4) Predajný čas počas príležitostných trhov uvedených v ods. 1 písm. a), b), d) je stanovený od 08.00 hod. do 18.00 hod. a prevádzkový čas od 06.00 hod. do 20.00 hod.. Predajný čas počas príležitostných trhov uvedených v ods. 1 písm. c), e) je stanovený od 13.00 hod. do 21.00 hod. a prevádzkový čas od 12.00 hod. do 22.00 hod.

 

§ 7

Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom

1) Mesto Veľký Krtíš nevlastní stánky s trvalým stanovišťom. Technické, prevádzkové a estetické podmienky stánkov s trvalým stanovišťom predávajúcich budú posudzované v stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

 

§ 8

Označenie predávajúceho

1) Fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a fyzická osoba predávajúca použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou je povinná označiť trhové miesto nasledovnými údajmi: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu predávajúceho.

 

§ 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš dňa 24.2.2016.

2) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2014 TRHOVÝ PORIADOK mesta Veľký Krtíš upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Veľký Krtíš.

 

 

                                                                                                        Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

                                                                                                             primátor mesta

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15061

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka