Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 3/2016 trhový poriadok pre príležitostné trhy

Schválené: 24.2.2016

Vyhlásené: 25.2.2016

Účinnosť: 11.3.2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 3/2016 trhový poriadok

pre príležitostné trhy


     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ust. § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 178/1998 Z. z.“) a v nadväznosti na ust. § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na príležitostných trhoch:

a) Jánsky jarmok,

b) Banícky jarmok,

c) Vinobranie,

d) Katarínsky jarmok,

e) Čaro Vianoc (ďalej len „príležitostné trhy“).

2) Príležitostné trhy sa konajú nasledovne:

a) Jánsky jarmok v mesiaci jún,

b) Banícky jarmok v mesiaci september,

c) Vinobranie v mesiaci september,

d) Katarínsky jarmok v mesiaci november,

e) Čaro Vianoc v mesiaci december.

3) Predajný čas počas príležitostných trhov uvedených v ods. 1 písm. a), b), d) je stanovený od 08.00 hod. do 18.00 hod. a prevádzkový čas od 06.00 hod. do 20.00 hod. Predajný čas počas príležitostných trhov uvedených v ods. 1 písm. c), e) je stanovený od 13.00 hod. do 21.00 hod. a prevádzkový čas od 12.00 hod. do 22.00 hod.

4) Príležitostné trhy vymedzené v odseku 1 písm. a), b), d) sa konajú na Ul. Nemocničná, Ul. SNP a Námestie A. H. Škultétyho a na parkovisku pri mestskom úrade na časti pozemku parcely registra “C“ číslo 2889 v k. ú. Veľký Krtíš. Príležitostné trhy uvedené v odseku 1 písm. c), e) sa konajú na Námestí A. H. Škultétyho na časti pozemku parcely registra “C“ č. 2880 v k. ú. Veľký Krtíš.

5) Správcom príležitostných trhov je Mesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „správca“).

 

§ 2

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1)Na príležitostných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov:

a) čerstvé a spracované ovocie, zelenina, lesné plody, zemiaky, orechy, olejniny (tekvicové semiačka, mak),

b) vajcia, med, mäsové a mliečne výrobky,

c) cukrovinky, čaje, sušené bylinky, koreniny a koreninové zmesi, pekárske výrobky (trdelníky), trvanlivé pečivo (medovníky),

d) kvety, priesady, ovocné a okrasné stromčeky,

e) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, prútený tovar,

f) spotrebné výrobky,

g) textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,

h) domáce potreby,

i) drobný tovar, papierové výrobky,

j) kozmetika, drogéria,

k) hračky,

l) občerstvenie, meraný alkohol, pivo, víno, burčiak, varená kukurica,

m) živé ryby.

2) Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,

b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,

c) oprava dáždnikov,

d) výroba kľúčov,

e) oprava tašiek,

f) oprava športových potrieb.

 

§ 3

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

1) Predávajúcim alebo poskytovateľom služieb na príležitostných trhoch môžu byť osoby uvedené v § 10 zák. č. 178/1998 Z. z., ktorým obec vydala povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

2) Povinnosti predávajúcich a poskytujúcich služby na príležitostných trhoch určuje platná právna úprava Slovenskej republiky, najmä § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.

3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade správcovi trhoviska a orgánu dozoru predložiť doklad o oprávnení na podnikanie, prípadne potvrdenie obce, že predávajúci je vlastníkom alebo nájomcom pozemku – záhrady. Zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia predloží, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb.

4) Pri predaji produktov živočíšneho pôvodu sa predávajúci musí preukázať kópiou oznámenia o registrácii, alebo schválenia prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 a § 41 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), prípadne dokladom o pôvode tovaru.

5) Pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu z vlastnej produkcie, farmy alebo činnosti prvovýrobcu sa musí preukázať kópiou oznámenia o registrácii prevádzkarne podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

6) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

7) Na trhovom mieste sa zakazuje predávať tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

8) Fyzické osoby predávajúce lesné plodiny sa preukážu čestným vyhlásením o tom, že všetky predávané výrobky sú lesnými plodinami.

 

§ 4

Pravidlá poskytnutia predajných miest

 

1) Na príležitostné trhy správca trhoviska poskytuje predajné plochy za účelom umiestnenia prenosných predajných zariadení.

2) Prenosné predajné zariadenia si zabezpečujú predávajúci na vlastné náklady, ak správca trhoviska neurčí inak.

3) Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „daň“) počas príležitostných trhov sa vyberá v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mesta Veľký Krtíš.

4) Prihlášky na príležitostné trhy eviduje správca, a to na základe podania vyplnenej prihlášky, ktorej vzor je uverejnený na webovej stránke mesta Veľký Krtíš.

5) Pridelenie predajnej plochy počas príležitostného trhu správca záväzne potvrdí predajcovi písomne, spolu s oznámením číselného označenia prideleného miesta a výškou dane. Nedodržanie termínu úrady dane je dôvodom k zrušeniu prideleného miesta na umiestnenie prenosného predajného zariadenia.

 

§ 5

Spôsob určenia vstupného na príležitostnom trhu

 

1) Vstupné na Jánsky jarmok, Banícky jarmok, Katarínsky jarmok a Čaro Vianoc je bezplatné.

2) Vstupné na Vinobranie je určené nasledovne:

a)pre deti od 6 – 15 rokov, dôchodcov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím: 1,- Eur,

b) pre dospelých: 2,- Eur.  

3) Od úhrady vstupného na Vinobranie sú oslobodené osoby, ktoré sú držiteľmi Karty mesta Veľký Krtíš.

 

§ 6

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

1) Predávanie výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať technickým, hygienickým      a prevádzkovým podmienkam stanoveným v osobitných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

2) Každý predávajúci a každý poskytujúci služby je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote. Rovnako tak je povinný  po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané.

 

§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnené vykonávať orgány dozoru uvedené v § 12 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. a Mesto Veľký Krtíš prostredníctvom:

a) poverených zamestnancov mesta Veľký Krtíš,

b) príslušníkov Mestskej polície vo Veľkom Krtíši.

Kontrolu dodržiavania tohto VZN môže vykonať v zmysle § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. aj hlavný kontrolór mesta.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš dňa 24.2.2016.

3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš.

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.

 

                                                                                                        Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

                                                                                                               primátor mesta

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15061

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka