Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 4/2016 trhový poriadok pre trhovisko na Ul. Trhovníckej

Schválené: 24.2.2016

Vyhlásené: 25.2.2016

Účinnosť: 11.3.2016

Všeobecne záväzné nariadenie

Mesta Veľký Krtíš č. 4/2016 trhový poriadok pre trhovisko na Ul. Trhovníckej

 

     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ust. § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 178/1998 Z. z.“) a v nadväznosti na ust. § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“):

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky predaja tovaru a poskytovania služieb na trhovisku na Ul. Trhovníckej (ďalej len „trhovisko“).

2) Správcom trhoviska je Mesto Veľký Krtíš, J.A. Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš.

3) Na trhovisku sú celoročne umiestnené stánky vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš. Označenie správcu trhoviska je uvedené na každom predajnom stánku. Platný trhový poriadok je vyvesený na vývesnej tabuli trhoviska.

4) Mesto určuje trhové dni, predajný a prevádzkový čas na trhových miestach nasledovne:

 

Trhové dni:                              predajný čas:                                       prevádzkový čas:

Pondelok – Piatok                      od 06.00 hod. do 17.00 hod.                od 06.00 hod. do 17.00 hod.

Sobota – Nedeľa                        od 06.00 hod. do 12.00 hod.                od 06.00 hod. do 12.00 hod.  

§ 2

Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1) Na trhovisku je povolený predaj týchto výrobkov:

a) čerstvé a spracované ovocie, zelenina, lesné plody, zemiaky, orechy, olejniny (tekvicové semiačka, mak),
b) vajcia, med, mäsové a mliečne výrobky,
c) kvety, priesady, ovocné a okrasné stromčeky,
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, prútený tovar,
e) živé ryby.

2) Na trhovisku je povolené poskytovať tieto služby:

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) oprava a čistenie obuvi,
e) výroba kľúčov,
f) oprava tašiek,
g) oprava športových potrieb.


§ 3

Priestranstvo trhoviska

Trhovisko sa nachádza na pešej zóne, ulica Trhovnícka.

 

§ 4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

1) Predávajúcim alebo poskytovateľom služieb na trhovisku môžu byť osoby uvedené v § 10 zák. č. 178/1998 Z. z., ktorým obec vydala povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

2) Povinnosti predávajúcich a poskytujúcich služby na trhovisku určuje platná právna úprava Slovenskej republiky, najmä § 11 zákona č. 178/1998 Z. z.

3) Na trhovom mieste môže oprávnená fyzická osoba a právnická osoba predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia mesta a po zaplatení nájmu.

4) Predávajúci na trhovom mieste je povinný pri úhrade predložiť správcovi trhoviska doklad o oprávnení na podnikanie, prípadne potvrdenie obce, že predávajúci je vlastníkom alebo nájomcom pozemku – záhrady. Zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia predloží, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb. Táto povinnosť mu vyplýva z ust. § 11 ods. 2 zák. č. 178/1998 Z. z. aj voči orgánu dozoru.

5) Pri predaji produktov živočíšneho pôvodu sa predávajúci musí preukázať kópiou oznámenia o registrácii, alebo schválenia prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu a jej činnosti v zmysle § 40 a § 41 zák. č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktoré vydáva Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), prípadne dokladom o pôvode tovaru.

6) Pri predaji malých množstiev prvotných produktov rastlinného pôvodu z vlastnej produkcie, farmy alebo činnosti prvovýrobcu sa musí preukázať kópiou oznámenia o registrácii prevádzkarne podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

7) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená ak je zhodná s predajnou cenou. Výrobok predávaný na množstvo sa označuje len jednotkovou cenou.

8) Na trhovom mieste sa zakazuje predávať tovar, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo jeho pôvod.

9) Pri ambulantnom predaji potravín živočíšneho pôvodu a rastlinného pôvodu fyzickými osobami – podnikateľmi alebo právnickými osobami je nutné sa preukázať:

a) živnostenským listom, ak ide o predávajúceho z iného členského štátu, tak sa musí preukázať živnostenským listom vydaným Okresným úradom - Odborom živnostenského podnikania,
b) rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie priestorov ambulantného predaja do prevádzky,
c) kópiou oznámenia o registrácii prevádzkarne podľa prílohy č. 1 k zákonu 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení (túto povinnosť si musí predávajúci splniť na príslušnej RVPS v regióne, kde prevádzkuje ambulantný predaj),
d) dokladom o nadobudnutí tovaru.

10) Fyzické osoby predávajúce lesné plodiny sa preukážu čestným vyhlásením o tom, že všetky predávané výrobky sú lesnými plodinami.   

 

§ 5

Pravidlá poskytnutia predajných plôch

 

1) Správca trhoviska poskytuje predajné plochy, na ktorých sú umiestnené predajné zariadenia – plechové predajné stánky s plechovou strieškou.

2) Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „daň“) na trhovisku sa vyberá v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mesta Veľký Krtíš.

3) V prípade voľných predajných plôch správca trhoviska pridelenie predajnej plochy predajcovi potvrdí spolu s oznámením výšky dane. Nezaplatenie dane je dôvodom k zrušeniu pridelenia predajnej plochy za účelom predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovisku.

 

§ 6

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny

 

1) Predávanie výrobkov a poskytovanie služieb musí vyhovovať technickým, hygienickým      a prevádzkovým podmienkam stanoveným v osobitných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v zákone č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

2) Každý predávajúci a každý poskytujúci služby je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote. Rovnako tak je povinný  po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané. Pre trhovníkov sú na vyhradenej ploche odstavené kontajnery na komunálny odpad, ako aj na odpad zo zeleniny a ovocia.

 

§ 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku sú oprávnené vykonávať orgány dozoru uvedené v § 12 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. a Mesto Veľký Krtíš prostredníctvom:

a) poverených zamestnancov mesta Veľký Krtíš,
b) príslušníkov Mestskej polície vo Veľkom Krtíši.

Kontrolu dodržiavania tohto VZN môže vykonať v zmysle § 18d, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. aj hlavný kontrolór mesta.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš dňa 24.02.2016.

3) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš.

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia.

 

 

                                                                                                         Ing. Dalibor Surkoš, v. r.                                                                                                          primátor mesta

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15060

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka