Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 5/2016 ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2007, ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš

Schválené: 24.2.2016

Vyhlásené: 25.2.2016

Účinnosť: 11.3.2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 5/2016

ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2007, ktorým bola vyhlásená  

Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš

 

ČASŤ PRVÁ

Základné ustanovenie

     Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 4, ods. 3, písmeno ch) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení) prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4, písmeno c) zákona o obecnom zriadení schválilo Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš.

     Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4, písmeno g) zákona o obecnom zriadení nariaďuje:

 

Článok 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

Na koniec vety sa dopĺňa text: „a jeho Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš“.

 

Článok 2

Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Bez zmeny

 

ČasŤ DRUHÁ

Záväzné regulatívy

Bez zmeny

 

Článok 3

Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

Bez zmeny

 

Článok 4

zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Bez zmeny

 

Článok 5
zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

Doprava automobilová.

V závere sa dopĺňa nasledujúci text:

p) Vybudovať obslužnú komunikáciu C3 MO7,5/30;40 pre IBV Západ II s novou križovatkou na cestu I/75 (ul. Janka Kráľa).

q) Vybudovať predĺženie obslužnej komunikácie C3 (ulica Mikszáthova) cez park Hôrka k farskému úradu v kategórií C3 MO6,5/30.

r) Vybudovať obslužnú komunikáciu C3 MO 6,5/40 pre IBV Poľná napojenú na jestvujúcu komunikáciu (ul. Poľná).

s) Vybudovať dopravné prepojenie ulíc Družobnej s Pálovickou, obslužnou komunikáciou C3 MO 6,5/40.

Doprava statická.

V texte sa upravuje a dopĺňa nasledujúci text odrážky:

c) Realizovať novonavrhované parkoviská:

- rozšírenie verejného parkoviska (ZaD č. 3  Lokalita „2“) na časti plochy parcely 1070/1 a 5,
- verejné parkoviska (ZaD č. 3  Lokalita „5“) na časti plochy parcely 2724/12 s dopravným napojením z Novohradskej ulice.
- návrh parkoviska (ZaD č. 3  Lokalita „6“), ktoré je súčasťou obchodného centra (Tesco) na časti plochy parcely 2465/1 s dopravným napojením z Novohradskej ulice.

Doprava hromadná.

V závere sa dopĺňa nasledujúci text:

c) Posunutie jestvujúcej zástavky MHD na Novohradskej ul. z dôvodu dopravného napojenia obchodného centra.

Doprava pešia.

V závere sa dopĺňa nasledujúci text:

i) V navrhovaných lokalitách nízkopodlažnej obytnej zástavby (rodinné domy) v uličnom priestore realizovať minimálne jednostranný peší chodník.

 

Článok 6

zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia
 

Dopĺňa sa a ruší text nasledovne:

Vodné hospodárstvo

a) realizovať pripravovanú stavbu „Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“, ktorá predstavuje v rámci k. ú. mesta Veľký Krtíš realizáciu nového prívodného potrubia SKV DN 400 v úseku po VDJ Veľký Krtíš II. a DN 355 od VDJ Veľký Krtíš II. do Plachtiniec po hranicu k.ú.,

b) rezervovať územie manipulačného pásu šírky 12 m pre realizáciu prívodu SKV,

c) po ukončení výstavby prívodu SKV rešpektovať pásmo ochrany šírky 1,5 m od pôdorysných okrajov potrubia na obidve strany prídoného vodovodu SKV, územie nezastavať a ponechať ho ako verejné priestranstvo,

e) riešiť tlakové pomery v III. tlakovom pásme na existujúcom sídlisku IBV realizáciou samostatného zásobného potrubia z existujúceho zásobného potrubia DN 300 III. takového pásma pre sídlisko Viničky (v súbehu s pripravovaných prívodom SKV),

n) rešpektovať Rozhodnutie KNV Banská Bystrica č. PLVH 1765/409/1982 z 25.10.1982, ktoré stanovuje pásmo ochrany prívodného potrubia SKV HLF, vetva MUB, 5 m na obidve strany potrubia, 

q) realizovať stavbu „Úprava a údržba odľahčovacích objektov“, ktorá sa bude realizovať v rámci environmentálneho programu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica

Zásobovanie elektrickou energiou.

Dopĺňa sa a ruší text nasledovne:

b) Rešpektovať návrh 22 kV elektrických liniek a trafostaníc podľa okrskov:

Okrsok č. 1

- Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r. 2020 Pre navrhované aktivity vybudovať 3 trafostanice (TS 212, 213 a 215) o výkone á 400 kVA a 1 trafostanicu (TS 216) o výkone á 250 kVA s prípojkou.

Zásobovanie plynom.

V závere sa text dopĺňa nasledovne:

Mimo hraníc okrskov

- V navrhovaných obytných lokalitách vybudovať v uličnom priestore plynovody DN 100

Zariadenia civilnej ochrany.

Text sa mení nasledovne:

Zmenami  a doplnkami  č. 2 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš v lokalite č. 1/, 1a, 1c/ pri riešení požiadaviek  civilnej ochrany  postupovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení  civilnej ochrany, najmä § 4 ods. 4 a 5. 

Ochranné stavby CO obyvateľstva je potrebné riešiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

Z hľadiska možností vzniku mimoriadnych udalostí vyplývajúcich z aktuálnej

„Analýzy územia územného obvodu Okresného úradu Banská Bystrica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ pre mesto Veľký Krtíš budovať ochranné stavby v tomto rozsahu:

- v nebytových budovách s plánovaným počtom nad 100 zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v najpočetnejšej zmene, alebo podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity, alebo podľa plánovanej návštevnosti vybudovať plynotesné úkryty s dvojúčelovým využitím alebo jednoduché úkryty budované svojpomocne, s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu v súlade s § 4 vyhl. č. 532/2006, príloha č. 1 a jednoduché úkryty budované svojpomocne pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac (príloha 1 tretia časť, I., citovanej vyhlášky) a jednoduché úkryty budované svojpomocne pre kapacitu do 50 ukrývaných osôb (príloha 1 tretia časť, II., citovanej vyhlášky) s dvojúčelovým využitím,
- v bytových domoch s plánovaným počtom nad 100 osôb vybudovať plynotesné úkryty,
- v bytových domoch s plánovaným počtom pod 100 osôb vybudovať jednoduché úkryty budované svojpomocne,
- v rodinných domoch zabezpečiť ukrytie podľa plánu ukrytia obce na základe osobného a vecného plnenia podľa určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny,
- stavebnotechnické požiadavky a technické podmienky budovaných ochranných stavieb dodržať v súlade s §4, 6, 9, 11a 12 a prílohy č. 1 druhá časť a tretia časť vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

 

Článok 7
Zásady a  regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,
ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

V závere sa text dopĺňa nasledovne:

d) Rešpektovať ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona (základná ochrana kultúrnej pamiatky) nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.

 

Článok 8
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Text sa dopĺňa nasledovne:

v) realizovať stavbu „Úprava a údržba odľahčovacích objektov“, ktorej cieľom je zamedziť úniku odpadových vôd z nevyhovujúcich odľahčovacích objektov do povrchových vôd vodného toku Krtíš

w) Rešpektovanie požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

 

Článok 9

Vymedzenie zastavaného územia obce

Bez zmeny

 

Článok 10
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Text sa ruší nasledovne:

Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov technického vybavenia  územia.

g) ochranné pásmo prívodného potrubia SKV HLF – 5 m na obidve strany potrubia

h) rezervácia manipulačného pásu šírky 12 m pre stavbu prívodného potrubia skupinového vodovodu DN 400 v úseku po VDJ Veľký Krtíš II. a DN 35 od VDJ Veľký Krtíš II. do Plachtiniec s perspektívnym pásmom ochrany šírky 1,5 m od pôdorysných okrajov potrubia obojstranne

 

Článok 11

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,

na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

Bez zmeny

 

Článok 12
Určenie na ktoré časti je potrebné obstarať územný plán zóny

Bez zmeny

 

Článok 13
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Text sa dopĺňa nasledovne:

4.  Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejnoprospešného charakteru.

l) verejné parkovisko (ZaD č. 3  Lokalita „5“) medzi Lučenskou cestou a jestvujúcimi plochami viacpodlažnej obytnej zástavby na časti plochy parcely 2724/12 s dopravným napojením z Novohradskej ulice.

m) rozšírenie jestvujúceho verejného parkoviska (ZaD č. 3  Lokalita „2“) na časti plochy parcely 1070/1 a 1070/5.

5.  Vybrané zariadenia verejnej technickej vybavenosti celomestského charakteru.

w) prívodné potrubie SKV DN 400, úsek hranica k. ú. – vodojem Veľký Krtíš II.

x) prívodné potrubie SKV DN 355, úsek vodojem Veľký Krtíš – Plachtince po hranicu k. ú.

y) Úprava a údržba odľahčovacích objektov na kanalizačnej sieti.

 

Článok 14

Schéma záväzných častí riešenia

Pôvodný text sa dopĺňa nasledovne:

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

a) Grafická časť:

- výkres č. 02: Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia sídla

- výkres č. 03 a 3a, 3b: Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využívanie zastavaného územia

- výkres č. 04 a 4a, 4b, 4c: Návrh verejného dopravného vybavenia územia,

- výkres č. 05 a 5a, 5b, 5c: Návrh verejného technického vybavenia územia, elektrika telekomunikácie

- výkres č. 06 a 6a, 6b: Návrh verejného technického vybavenia územia, plyn, tepelné hospodárstvo, produktovody

- výkres č. 07 a 7a, 7b, 7c: Návrh verejného technického vybavenia územia, vodné hospodárstvo

a to v rozsahu textovej časti – Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš

b) Textová časť - Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Časť ŠTVRTÁ

Záverečné ustanovenia

Pôvodný text sa dopĺňa nasledovne:

Uloženie územného plánu:

Územný plán mesta Veľký Krtíš  a Zmena a doplnok č. 1, č. 2 a č. 3. k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš je uložený na:

Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši

stavebnom úrade
Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbore výstavby a bytovej politiky.

Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa  24.2.2016 a nadobúda účinnosť dňa 11.3.2016.

 

 

                                                                                              Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

                                                                                                     primátor mesta

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28866

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka