Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 7/2016 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, o určovaní súpisných a orientačných čísel na území Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 13.12.2016

Vyhlásené: 14.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 7/2016 o určovaní a zmenách názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, o určovaní súpisných a orientačných čísel  na území Mesta Veľký Krtíš

 

     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ustanovenia § 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 2b, § 2c a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie). 

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Určenie názvu ulíc a verejných priestranstiev slúži na zabezpečenie prehľadu o umiestnení  stavieb a k orientácii na území mesta.
 2. Mesto vedie evidenciu názvov ulíc a verejných priestranstiev a na evidenčných listoch podľa jednotlivých ulíc a verejných priestranstiev vedie tiež evidenciu súpisných a orientačných čísiel stavieb.

 

§ 2

Názvy ulíc na území obce a ich zmeny

 

 1. Mesto určuje názvy ulíc a iných verejných priestanstiev a ich zmeny nariadením s prihliadnutím na  rozlohu a územné usporiadanie obce.
 2. Každý nový názov, zmenu názvu ulice alebo verejného priestranstva mesto oznámi spôsobom v meste obvyklým, tak aby sa k nej mohli obyvatelia vyjadriť. Lehota určená na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

 

§ 3

      Mesto Veľký Krtíš určuje názvy ulíc v súlade s ustanovenia § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

§ 4

Zoznam ulíc

 1. V katastrálnom úzmení mesta Veľký Krtíš sa aktuálne používajú tieto názvy ulíc a iných verených priestranstiev v abecednom poradí:

A.H.Škultétyho                                                       Novohradská

Banícka                                                                 Okružná

Boženy Němcovej                                                   Osloboditeľov

Červenej Armády                                                   P.O.Hviezdoslava

Družobná                                                               Pálovická cesta

Dúbravská cesta                                                     Pionierska

Duklianska                                                             Písecká

I.Madácha                                                              Poľná

J.A.Komenského                                                     SNP

J.Kráľa                                                                   Školská

Ľ.Štúra                                                                   Št.Tučeka

Lučenská                                                                Trhovnícka

M.R.Štefánika                                                         Venevská

Mierová                                                                  Vinohradnícka

Mikszáthova                                                            Za Parkom

Mládežnícka                                                            Za Poštou

Nám.A.H.Škultétyho                                               Záhradná

Nemocničná                                                            Železničná

 1. Grafická časť, obsahujúca podrobné zakreslenie ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta, tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
 2. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na vlastné náklady na orientačných tabuliach rovnakého typu.

 

 

§ 5

 1. Mesto prideľuje súpisné číslo každej budove.
 2. Orientačné číslo slúži na účely orientácie na ulici.

 

§6

Žiadosť o určenie súpisného čísla

 1. Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná písomne požiadať mesto Veľký Krtíš o určenie súpisného čísla bezodkladne, najneskôr do 30 dní po právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia.
 2. Písomná žiadosť o určenie súpisného čísla musí obsahovať náležitosti podľa § 6 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. v platnom znení:
  1. meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
  2. predmet žiadosti,
  3. kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
  4. prílohy, ktorými sú:
 • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 • kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 • zameranie adresného bodu
 • a údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na

ktorých sa byty nachádzajú.

 1. Mesto môže zmeniť alebo zrušiť pridelené súpisné číslo len v odôvodnených prípadoch po predchádzajúcom upovedomení vlastníka stavby.

 

§ 7

Označovanie stavieb súpisnými číslami

 1. Mesto prideľuje súpisné čísla stavbe podľa poradia, v akom mu bola doručená úplná žiadosť a to v lehote 30 dní od jej  doručenia.
 2. Stavba, ktorej mesto Veľký Krtíš pridelilo súpisné číslo, musí byť označená tabuľkou so súpisným číslom. Vyhotovenie tabuliek so súpisnými číslami zabezpečuje mesto na vlastné náklady.
 3. Mesto zabezpečí na vlastné náklady tabuľku aj pri jej výmene z dôvodu nečitateľnosti.
 4. Tabuľku so súpisným číslom preberie žiadateľ súčasne s oznámením o určení súpisného čísla a zabezpečí na vlastné náklady jej pripevnenie a údržbu.

 

§ 8

Označovanie stavieb orientačnými číslami

 1. Žiadosť o pridelenie orientačného čísla musí obsahovať rovnaké údaje, ako žiadosť o pridelenie súpisného čísla podľa § 6 bod 2 tohto nariadenia.
 2. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici; ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
 3. Každá ulica označená názvom má samostatný číselný rad orientačných čísiel, ktorý sa začína číslom 1.
 4. Pri lineárnej zástavbe majú budovy v smere od stredu mesta na ľavej strane ulice nepárne čísla a na pravej strane ulice párne čísla číselného radu orientačných čísiel.
 5. Pri bodovej zástavbe sa orientačné číslo určí tak, aby bolo čo najvýhodnejšie z orientačného hľadiska, ako aj z hľadiska jeho začlenenia do číselného radu orientačných čísiel ulice.
 6. Ak sú na ulici pozemky určené na zastavanie, treba vyčleniť v číselnom rade orientačné čísla pre budúce stavby podľa ich počtu.
 7. Ak je potrebné v číselnom rade orientačných čísel vytvoriť nové orientačné číslo, určí mesto nové číslo tak, že k najbližšiemu nižšiemu zo susediacich orientačných čísel pripojí veľké písmeno abecedy.
 8. Tabuľku s orientačným číslom, jej pripevnenie a údržbu obstaráva na vlastné náklady žiadateľ.

 

§ 9

Spoločné ustanovenia

 1. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.
 2. Určiť, zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo a orientačné číslo možno aj jedným rozhodnutím.
 3. Súpisné a orientačné číslo možno určiť aj bez kolaudačného rozhodnutia, ak tak ustanovuje osobitný predpis, alebo ak sa budova nekolauduje alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil.
 4. Ak stavbe nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, mesto Veľký Krtíš pridelí súpisné číslo k stavbe len v prípadoch stanovených v platnej právnej úprave (zákon č. 50/1976 Zb.).

 

§ 10

Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš dňa 13.12.2016
 2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2017.

 

 

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

primátor mesta

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28868

 
 
 
15063

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka