Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území mesta Veľký Krtíš

Schválené: 6.12.2017

Vyhlásené: 7.12.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území mesta Veľký Krtíš

Mesto Veľký Krtíš na základe § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia  v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 1 ods. 2 zákona 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v nadväznosti na ustanovenia  zákona  č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „Nariadenie“): 

§ 1

Úvodné ustanovenia

      (1) Toto nariadenie stanovuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“) a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia v súvislosti s ochranou ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou.

§ 2

Základné pojmy

(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach mesta sú technologické objekty obsahujúce zariadenia na spaľovanie palív s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW a ostatné technologické celky, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať  znečisťovanie  ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie  sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

(2) Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia sa rozumie akákoľvek látka vnášaná  ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé  účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta.

Poplatková povinnosť

§ 3

Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

(1) Platcom poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sú právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ“).

(2) Poplatok za malý zdroj znečisťovania ovzdušia za kalendárny rok určí mesto, podľa údajov  v zmysle ust. § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov, paušálnou sumou úmernou množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. 

(3) Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív zo súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sú poplatky určené nasledovne:

a) poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce pevné palivá, za 1 tonu paliva aj začatú:

- uhoľné brikety                     9 eur;

- hnedé uhlie                          8 eur;

- čierne uhlie                           6 eur;

- lignit                                     7 eur;

- koks                                     5 eur;

- drevo                                   5 eur;

b) poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce kvapalné palivá za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu paliva:

- ťažký vykurovací olej                      6 eur;

- ľahký vykurovací olej                      5 eur;

- nafta                                                4 eur;

c) poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce plynné palivá:

- zemný plyn                           7 eur                                       do 10 000 m3;

14 eur                                     10 000 m3 – 20 000 m3;

20 eur                                     20 000 m3 – 30 000 m3;

27 eur                                     30 000 m3 – 40 000 m3;

34 eur                                     nad 40 000 m3;

d) poplatok pre ostatné malé zdroje znečisťovania ovzdušia bude mesto určovať individuálne, maximálne do výšky 663,87 eur a to podľa údajov v zmysle ust. § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších právnych predpisov.

(4) Maximálna paušálna suma poplatku podľa ods. 2 (za jeden zdroj znečistenia na kalendárny rok) je 663,87 eura.           

(5) Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované  malé  zdroje  znečisťovania  ovzdušia v meste.

§ 4

Oznamovacia povinnosť

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každoročne oznámiť mestu, do 15. februára príslušného kalendárneho roku, údaje za predchádzajúci kalendárny rok potrebné pre výpočet výšky poplatku.

(2) Na účely odseku 1 je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný predkladať mestu oznámenie s nasledujúcimi údajmi:

a) názov, sídlo a IČO prevádzkovateľa zdroja;

b) činnosť prevádzkovateľa;

c) počet zdrojov, ich umiestnenie a ich tepelný príkon;

d) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú;

e) ročnú spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú;

g) množstvo, druh vypúšťaných látok a kvantitatívne ukazovatele palív a surovín;

h) počet prevádzkových hodín zdroja;

i) druh a účinnosť odlučovacích zariadení.

(3) Oznamovacia povinnosť v zmysle odseku 1 a 2 tohto ustanovenia sa nevzťahuje na prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania, ktorou je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia Mesta Veľký Krtíš.

§ 5

Správca poplatku

(1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania je mesto Veľký Krtíš.

(2) Mesto určí poplatkovú povinnosť, vrátane výšky poplatku prevádzkovateľa rozhodnutím. Na konanie  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 401/1998 Z. z.  o poplatkoch  za   znečisťovanie  ovzdušia  v znení neskorších predpisov.  

§ 6

Spôsob platenia poplatku

(1) Poplatok sa platí jednorázovo alebo v splátkach v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 7

Pokuty

(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (oznamovacej povinnosti) a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za   znečisťovanie  ovzdušia  v znení neskorších predpisov uloží mesto prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 eura (ust. § 8 ods. 3 zákona č. 401/1998 Z. z.).

§ 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Pokuty podľa u § 7 tohto nariadenia sú príjmom mesta.

(2) Použitie príjmov z poplatkov vyberaných na základe tohto nariadenia je účelovo viazané na ochranu životného prostredia mesta a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na mesto.

(3) Vo veciach týmto nariadením neupravených je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

(4) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš dňa 06.12.2017.

(5) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Veľký Krtíš.

(6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 10/2004 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia účinné od 19.5.2004.

 

                                                                                   Ing. Dalibor  S u r k o š, v. r.    

                                                                               primátor mesta

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka