Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2018 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš

Schválené: 31.1.2018

Vyhlásené: 1.2.2018

Účinnosť: 16.2.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2018 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš

     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s použitím príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona SNR č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Toto nariadenie upravuje podmienky prideľovania bytov určených na nájomné bývanie vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“ alebo „vlastník“) nadobudnutých prevodom v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
 2. Mesto, ako vlastník bytov, spravuje byty samo, alebo zveruje byty správcovi (ďalej len „prenajímateľ“) na základe zmluvy o nájme bytového fondu, zmluvy o výkone správy alebo na základe mandátnej zmluvy do správy.

 

§ 2

Hospodárenie s bytmi

 1. Vlastník bytov:
 1. eviduje a spracováva žiadosti o prenájom bytu,
 2. vedie zoznamov žiadateľov o prenájom bytu,
 3. vydáva súhlas k nájmu bytov,
 4. vydáva súhlas k dohode o výmene bytov,
 5. vydáva súhlas k prechodu nájmu bytov,
 6. vydáva súhlas k ďalšiemu podnájmu bytov,
 7. uzatvára nájomné zmluvy na prenájom bytov a zabezpečuje všetky úkony spojené s nájmom bytov v súlade s platnou legislatívou,
 8. tvorí a vedie fond opráv a údržby bytových domov.
 1. Správca ako prenajímateľ bytov zabezpečuje užívateľské a s tým súvisiace úkony podľa uzatvorenej nájomnej alebo mandátnej zmluvy.

 

§ 3

Evidencia žiadateľov o nájom bytu

 1. Žiadateľom o nájom bytu môže byť:
 1. fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá dovŕšila 18 rokov veku,
 2. fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ak nájomný byt žiada pre fyzickú osobu, ktorá je s ňou v pracovnom pomere.
 1. Žiadosť o nájom bytu sa podáva v písomnej forme na predpísanom tlačive a musí byť vlastnoručne podpísaná žiadateľom. Vzor žiadosti pre fyzickú osobu je uvedený v prílohe č. 1 a vzor žiadosti pre fyzickú osobu podnikateľa a pre právnickú osobu je uvedený v prílohe č. 2.
 2. Žiadosť musí byť vyplnená úplne a pravdivo, k žiadosti musí žiadateľ priložiť hodnoverné listiny preukazujúce skutočnosti splnenia určených podmienok.
 3. Podané žiadosti vždy pri uvoľnení bytu posudzuje komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri mestskom zastupiteľstve (ďalej len „komisia“) a odporúča ich zaradenie do evidencie žiadateľov o nájom bytu.
 4. Evidenciu žiadateľov o nájom bytu vedie mestský úrad v chronologickom poradí tak, ako boli odporučené komisiou.
 5. Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí spĺňať nasledovné kritériá:
 1. žiadateľ k žiadosti o pridelenie nájomného bytu doloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá voči mestu a organizáciám zriadeným mestom žiadne podlžnosti,
 2. žiadateľ musí preukázať schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doložením čestného vyhlásenia
 3. žiadateľ a všetky osoby s ním bývajúce sú povinné najneskôr pri uzavretí nájomnej zmluvy prihlásiť sa na trvalý pobyt v meste.
 1. Žiadateľ je povinný:
 1. doplniť na požiadanie neúplne vyplnenú žiadosť a ostatné údaje, ktoré tvoria kritériá pre posúdenie žiadosti,
 2. bezodkladne aktualizovať údaje uvádzané v žiadosti v priebehu celej doby evidencie žiadosti.
 1. Žiadosti žiadateľov sa evidujú po dobu jedného roka odo dňa zaradenia žiadateľa do evidencie. Po uplynutí tejto lehoty, ak žiadateľovi nebude pridelený byt, je žiadateľ povinný svoju žiadosť bez vyzvania obnoviť, inak bude z evidencie vyradená.
 2. Žiadosť žiadateľa, ktorý je v omeškaní s plnením akejkoľvek pohľadávky, vrátane príslušenstva, voči mestu a organizáciám zriadeným mestom sa do evidencie nezaradí až do doby vysporiadania pohľadávky.
 3. Žiadosť bude vyradená z evidencie na základe uznesenia komisie v prípade ak v žiadosti budú uvedené nepravdivé údaje, resp. ak preukázateľne pominú podmienky pre pridelenie bytu podľa tohto nariadenia.

 

§ 4

Nájomná zmluva

 1. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto nariadením sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
 1. začiatok nájmu,
 2. dobu nájmu,
 3. výšku mesačného nájomného,
 4. výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,
 5. opis stavu nájomného bytu,
 6. podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu tak, aby byty boli udržané v stave spôsobilom na riadne užívanie a ich vybavenie zostalo v súlade s projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby predloženej v kolaudačnom konaní,
 7. skončenie nájmu,
 8. zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
 1. Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najmenej tri mesiace a najviac tri roky.
 2. V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v tomto nariadení. O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
 3. V nájomnej zmluve bude upravená povinnosť nájomcu po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere umožniť vstup do nájomných bytov zamestnancom vlastníka, správcovi a kontrolným orgánom s cieľom výkonu kontroly technického stavu nájomného bytu.
 4. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ, resp. vlastník bytu povinný umožniť nájomcovi prehliadku nájomného bytu.

 

§ 5

Nájom bytov

 1. O nájomcovi bytu z evidencie žiadateľov rozhoduje na základe odporučenia komisie primátor mesta.
 2. Komisia môže odporučiť uzavretie nájomnej zmluvy prednostne s obyvateľom mesta, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii.
 3. Komisia odporučí uzavretie nájomnej zmluvy prednostne so žiadateľom, ktorý nie je na území mesta vlastníkom bytu, rodinného domu, alebo inej nehnuteľnosti vhodnej na bývanie
 4. Nájomnú zmluvu na prenájom bytov uzatvára vlastník, alebo poverený správca bytového fondu, na základe písomného súhlasu primátora mesta a fyzicky odovzdá nájomcovi pridelený byt.
 5. Nájomca bytu, ak má záujem o opakované uzavretie nájomnej zmluvy, je povinný 30 kalendárnych dní pred ukončením jej platnosti požiadať prenajímateľa o opakované uzavretie nájomnej zmluvy.
 6. Opakovanú nájomnú zmluvu uzatvorí prenajímateľ s nájomcom len v tom prípade, ak nájomca za byt riadne platí nájomné a náklady za služby spojené s užívaním bytu, resp. v odôvodnených prípadoch má s prenajímateľom spísanú dohodu o uznaní dlhu a splátkach dlhu a túto aj plní a zároveň dodržiava domový poriadok.
 7. Ak žiadateľ do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia o pridelení bytu bez závažných dôvodov neuzatvorí s prenajímateľom nájomnú zmluvu o prenájme bytu a byt fyzicky nepreberie, stráca nárok na prenájom bytu a jeho žiadosť sa vyraďuje z evidencie žiadateľov o byt.
 8. Ak nájomca nájomného bytu nesplní podmienky pre uzatvorenie opakovanej nájomnej zmluvy na prenájom bytu, nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani inej bytovej náhrady po uplynutí doby nájmu.
 9. Do nájomných bytov je možné prihlasovať na trvalý pobyt len nájomcov, ich príbuzných v priamom rade, alebo druha a družku, ktorí žijú v spoločnej domácnosti, vo výnimočných prípadoch je do bytu možné prihlásiť k pobytu ťažko zdravotne postihnutú osobu, ak nájomca hodnoverným dokladom preukáže starostlivosť o túto osobu (rozsudok súdu, rozhodnutie ÚPSVaR).

 

§ 6

Nájomné a úhrada za plnenia spojené s nájmom bytu

 

 1. Výška ročného nájomného bude určená dohodou.
 2. Nájomca je povinný platiť nájomné a úhrady za plnenia spojené s nájmom bytu prenajímateľovi vo výške a lehotách tak, ako je dohodnuté v platnej nájomnej zmluve vrátane jej platných dodatkov.
 3. Nájomca je povinný uhradiť finančnú zábezpeku. Finančná zábezpeka je stanovená vo výške dvojmesačného nájomného. Po ukončení nájmu a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a záväzkov sa finančná zábezpeka alebo jej časť vráti nájomcovi do 30 kalendárnych dní od dátumu vysporiadania.
 4. V prípade, že si nájomca riadne neplní povinnosť úhrady nájomného a plnení spojených s nájmom bytu, prenajímateľ nie je povinný vykonávať údržbu a opravy zariadení bytu, okrem havarijných a život ohrozujúcich prípadov.

 

§ 7

Osobitné ustanovenia o hospodárení s bytmi

O výmene bytov, o prechode nájmu bytu a o podnájme (týka sa právnickej osoby) rozhoduje primátor mesta, na základe písomnej žiadosti nájomcov a stanoviska komisie.

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy neupravené týmto nariadením sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných prislúchajúcich právnych predpisov.
 2. Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 31.1.2018.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16.2.2018.

 

 

Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15060

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka