Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 1.10.2018

Schválené: 17.10.2018

Vyhlásené: 18.10.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Platné do: 31.8.2019

Nahradené: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Veľký Krtíš a podmienky úhrady týchto príspevkov.

§ 2

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš sa uhrádzajú tieto príspevky:

 1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 2. príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole,
 3. príspevok na činnosť školského klubu detí,
 4. príspevok na činnosť centra voľného času,
 5. príspevok v školskej jedálni.

§ 3

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 1. Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie deťom spravidla od troch rokov veku do začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Výnimočne je možné poskytnúť predprimárne vzdelávanie aj deťom od dvoch rokov veku.
 2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov.
 3. Povinnosť platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole nezaniká z dôvodu prerušenia dochádzky na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

§ 4

Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole

 1. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
 2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva mesačne:
 1. zákonný zástupca žiaka v základnom štúdiu
 1. v skupinovom vyučovaní (aj prípravné štúdium),
 2. v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - hlavný predmet),
 3. v individuálnom vyučovaní (I. stupeň - hlavný predmet: hlasová výchova),
 4. v individuálnom vyučovaní (I. stupeň – komorná hra, štvorručná hra),
 5. v individuálnom vyučovaní (II. stupeň),
 1. dospelá osoba
 1. v individuálnom aj skupinovom vyučovaní.

§ 5

Príspevok na činnosť školského klubu detí

 1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
 2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne.
 3. Ak školský klub detí navštevuje viac detí z tej istej rodiny, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je znížený
 1. na druhé dieťa na 70 %,
 2. a na každé ďalšie dieťa na 50 %.

§ 6

Príspevok na činnosť centra voľného času

 1. Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.
 2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času prispieva mesačne:
 1. zákonný zástupca dieťaťa,
 2. dospelá osoba do 30 rokov.

§ 7

Príspevok v školskej jedálni

 1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
 2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
 3. Školská jedáleň poskytuje diétne stravovanie pre deti a žiakov, u ktorých si to vyžaduje zdravotný stav na základe posúdenia ošetrujúceho lekára.

§ 8

Výška mesačných príspevkov

Mesto Veľký Krtíš, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje nasledovné výšky mesačných príspevkov:

a) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

dieťa od 2 do 3 rokov

120,00 Eur

dieťa od 3 rokov

11,00 Eur

 

b) Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole

Deti:

- prípravné štúdium

7,00 Eur

- prípravné štúdium s nástrojom

8,00 Eur

- základné štúdium v skupinovom vyučovaní

9,00 Eur

- základné štúdium v individuálnom vyučovaní

  (I. stupeň – hlavný predmet)

10,30 Eur

- základné štúdium v individuálnom vyučovaní

  (I. stupeň – hlavný predmet: hlasová výchova)

8,00 Eur

- základné štúdium v individuálnom vyučovaní

  (I. stupeň – komorná hra, štvorručná hra)

11,00 Eur

- základné štúdium v individuálnom vyučovaní (II. stupeň)

11,50 Eur

Dospelí:

- individuálne aj skupinové vyučovanie

18,00 Eur

- individuálne aj skupinové vyučovanie

  (osoby bez vlastného príjmu)

11,50 Eur

 

c) Príspevok na činnosť školského klubu detí

 

v hmotnej núdzi

- prvé dieťa (100 %)

9,00 Eur

4,00 Eur

- druhé dieťa (70 %)

6,30 Eur

2,80 Eur

- tretie a každé ďalšie dieťa (50 %)

4,50 Eur

2,00 Eur

 

d) Príspevok na činnosť centra voľného času

- dieťa

1,40 Eur

- dospelá osoba do 30 rokov

2,40 Eur

 

e) Príspevok v školskej jedálni

 

Materská škola (3. finančné pásmo)

Obed

Desiata

Olovrant

Spolu

- stravníci od 2 do 6 rokov

0,68 Eur

0,28 Eur

0,23 Eur

1,19 Eur

- zamestnanci 1)

0,93 Eur

-

-

0,93 Eur

Diétne stravovanie

 

 

 

 

- stravníci od 2 do 6 rokov

0,82 Eur

0,34 Eur

0,28 Eur

1,44 Eur

- zamestnanci 2)

1,05 Eur

-

-

1,05 Eur

1)    1,19 (potraviny) + 1,33 (réžia) – 55 % - 0,20 (soc. fond) = 0,93

2)    1,44 (potraviny) + 1,33 (réžia) – 55 % - 0,20 (soc. fond) = 1,05

Základná škola (4. finančné pásmo)

Obed

- stravníci od 6 do 11 rokov – I. stupeň

1,09 Eur

- stravníci od 11 do 15 rokov – II. stupeň

1,16 Eur

- stravníci – študenti strednej školy

1,26 Eur

- zamestnanci 3)

0,86 Eur

- cudzí stravníci 4)

2,36 Eur

  Diétne stravovanie

 

- stravníci od 6 do 11 rokov – I. stupeň

1,31 Eur

- stravníci od 11 do 15 rokov – II. stupeň

1,39 Eur

- stravníci – študenti strednej školy

1,51 Eur

- zamestnanci 5)

0,97 Eur

- cudzí stravníci 6)

2,61 Eur

3)    1,26 (potraviny) + 1,10 (réžia) – 55 % - 0,20 (soc. fond) = 0,86

4)    1,26 (potraviny) + 1,10 (réžia) = 2,36

5)    1,51 (potraviny) + 1,10 (réžia) – 55 % - 0,20 (soc. fond) = 0,97

6)    1,51 (potraviny) + 1,10 (réžia) = 2,61

§ 9

Zníženie poplatkov a oslobodenie od poplatkov

 1. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
 1. uhrádza príspevok na činnosť školského klubu detí v zníženej výške,
 2. je oslobodený od platenia príspevku na štúdium v základnej umeleckej škole,
 3. je oslobodený od platenia príspevku na činnosť centra voľného času.
 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza aj za dieťa,
 1. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin (letné prázdniny),
 2. v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy v zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole; v takom prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

§ 10

Povinnosti riaditeľa školy a školského zariadenia

 1. Riaditeľ školy a školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi návrh výšky príspevku a návrh na úpravu výšky príspevku osobitne za každé školské zariadenie.
 2. Riaditeľ školy zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných z príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia v súlade s platnými právnymi predpismi.
 3. Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú nariadením rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) zapracovať do vnútorného poriadku školy.

§ 11

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

 1. Zákonný zástupca žiaka je povinný oboznámiť sa s výškou poplatkov za pobyt v školskom zariadení, resp. poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia.
 2. Zákonný zástupca žiaka materskej školy, školského klubu detí a centra voľného času uhrádza príspevky stanovené týmto nariadením včas a bezodkladne do 10-ho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príspevok v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca žiaka mesiac vopred.
 3. Príspevok na štúdium v základnej umeleckej škole uhrádza zákonný zástupca nasledovne:
 1. za september až december – do 30. septembra (novoprijatí žiaci ku dňu zápisu),
 2. za január až marec – do 31. januára,
 3. za apríl až jún – do 31. marca.
 1. Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie, ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho doručení (hmotná núdza a životné minimum).

§ 12

Záverečné ustanovenia

 1. Pokiaľ nie je v tomto nariadení podrobnejšia úprava, veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi vydanými na ich základe.
 2. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Veľký Krtíš č. 6/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš.
 3. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 17.10.2018.
 4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2019.

 

 Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka