Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2018, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 1.10.2018

Schválené: 17.10.2018

Vyhlásené: 18.10.2018

Účinnosť: 2.11.2018

Mesto Veľký Krtíš na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov 

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č.  5/2018,

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Veľký Krtíš

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje podrobnosti o vodení psa, vymedzuje miesta, kde je voľný pohyb psov zakázaný a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov a sumu úhrady pre držiteľa psa za vydanie náhradnej evidenčnej známky psa na území Mesta Veľký Krtíš, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 282/2002 Z. z.,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v znení neskorších predpisov.

§ 2

Náhradná známka

 1. V prípade odcudzenia,  zničenia alebo straty evidenčnej známky psa vydanej držiteľovi psa pri zápise do evidencie psov vedenej mestom,  mesto vydá náhradnú známku držiteľovi psa za úhradu 0,80 €.

§ 3

Vodenie psa

 1. Vodenie psa  na mieste so zákazom voľného pohybu psov  možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vodidla a jeho dĺžka musia byť primerané psovi tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
 2. Za všetky prejavy psa voči občanom, zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky týchto prejavov v Meste Veľký Krtíš zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo vykonáva nad psom dohľad.

§ 4

Zákaz voľného pohybu psa

 1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách v rámci územia Mesta Veľký Krtíš.
 1. Miesta vymedzené podľa ods. 1 sú viditeľne označené tabuľkou vyjadrujúcou buď slovne alebo obrázkom zákaz voľného pohybu psov.

§ 5

Zákaz vstupu so psom

 1. Na území Mesta  Veľký Krtíš sa vstup so psom zakazuje na tieto miesta:

            a)   na verejné detské ihriská a pieskoviská;

b)  do objektov vo vlastníctve a správe Mesta Veľký Krtíš, školských, športových a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta;

c) do areálu mestského cintorína (pohrebiska);

            d) do areálu miestneho parku s fontánou na Nám. A. H. Škultétyho;

            e) do areálu miestneho parku s fontánou na ul. SNP pri križovatke s Nemocničnou 

            ulicou.      

 1. Miesta vymedzené podľa ods. 1 sú viditeľne označené tabuľkou vyjadrujúcou buď slovne alebo obrázkom zákaz vstupu so psom.

§ 6

Znečistenie verejného priestranstva

 1. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný bezodkladne po znečistení verejných priestranstiev psími výkalmi tieto odstrániť a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je špeciálne označený kontajner na zhromažďovanie výkalov.

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

 1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území Mesta Veľký Krtíš.

§ 8

Záverečné ustanovenie

 1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 17.10.2018 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Veľký Krtíš.

                                                                                                    

                                                                                                      Ing. Dalibor Surkoš

                                                                                                 primátor Mesta Veľký Krtíš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 19.8.2019

meniny má: Lýdia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28866

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka