Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrad za sociálne služby, poskytované mestom Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 1.10.2018

Schválené: 17.10.2018

Vyhlásené: 18.10.2018

Účinnosť: 1.12.2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrad za sociálne služby, poskytované mestom Veľký Krtíš

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Veľký Krtíš (ďalej len „nariadenie“)

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

 1. Toto nariadenie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých mesto Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“)pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu a stanovuje úhradu za sociálne služby.
 2. Toto nariadenie upravuje pôsobnosť mesta vo veciach:
 1. rozhodovania o odkázanosti na sociálne služby (v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu),
 2. zabezpečovania sociálnych služieb,
 3. poskytovania opatrovateľskej služby,
 4. stravovania a donášky jedla,
 5. ďalších služieb – poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni.

§ 2

Vysvetlenie pojmov

 1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť, ktorá je zameraná na prevenciu a riešenie nepriaznivej sociálnej situácie a na zachovanie a rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život.
 2. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením a obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.
 3. Krízová situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
 4. Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je občanom SR a má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR, alebo cudzinec, ktorý je občanom členského štátu Európskej únie.
 5. Poskytovateľ sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, právnická osoba založená alebo zriadená vyšším územným celkom, t.j. verejný poskytovateľ sociálnej služby a iná osoba, t.j. neverejný poskytovateľ sociálnej služby.
 6. Zariadenia pre seniorov (bývalé domovy dôchodcov) poskytujú sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 7. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 8. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 9. Denné centrum (Klub dôchodcov) zabezpečuje kultúrne a spoločenské vyžitie svojim členom.
 10. Nocľaháreň je zariadenie poskytujúce fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ubytovanie a vykonávanie osobnej hygieny.
 11. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
 1. Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby je zdravotná posudková      činnosť a sociálna posudková činnosť:
 2. zdravotná posudková činnosť je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktorú vykonáva zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 21 a 22 zákona o sociálnych službách na základe zmluvy s mestom,
 3. sociálna posudková činnosť je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III. Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva sociálny pracovník mesta.

Posudková činnosť sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

§ 3

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa podáva na Mestský úrad vo Veľkom Krtíši.
 2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje najmä:
 1. meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
 2. dátum narodenia,
 3. trvalý a prechodný pobyt,
 4. rodinný stav,
 5. štátne občianstvo,
 6. druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, aj formu poskytovanej sociálnej služby v zariadení,
 7. potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Vzor žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ktorej súčasťou je lekársky nález zmluvného lekára) tvorí prílohu č. 1.

 1. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne a túto službu možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 3. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách.
 4. Mesto na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
 1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (príloha č. 3),
 2. zoznam úkonov seabaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písmeno B a prílohy č. 4,
 3. návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby,
 4. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 1. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok, vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
 2. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní.
 3. Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mesto prostredníctvom príslušného odboru mestského úradu, ktorý eviduje a vedie celú spisovú agendu.
 4. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 5. Odvolacím orgánom vo veciach poskytovania sociálnych služieb je Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica.

§ 4

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť mestu (príslušnému odboru mestského úradu) do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch, rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
 2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu mesta osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak mesto v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne mesto o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na túto skutočnosť upozornená.
 3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní na výzvu mesta zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa uvedené fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.
 4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Vzor čestného vyhlásenia, ktorým prijímateľ sociálnej služby preukazuje výšku úspor a hodnotu majetku, tvorí prílohu č. 2.

§ 5

Účasť rodiny na úhradách

 1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
 2. Ak podľa tohto nariadenia nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
 3. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, mesto rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

§ 6

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 1. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
 2. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podáva písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby mestu. Žiadosť obsahuje najmä:
 1. meno a priezvisko žiadateľa,
 2. dátum narodenia,
 3. trvalý pobyt a adresa pobytu, ak sa nezdržiava na adrese trvalého  pobytu,
 4. druh  a formu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,
 5. potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
 6. doklady o majetkových pomeroch,
 7. iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

Vzor žiadosti o o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je v prílohe č. 4.

 1. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje najmä:
 1. označenie zmluvných strán,
 2. druh poskytovanej sociálnej služby,
 3. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,
 4. deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 5. dobu poskytovania sociálnej služby,
 6. miesto poskytovania sociálnej služby,
 7. sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
 8. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
 9. dôvody odstúpenia od zmluvy,
 10. sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 14 zákona o sociálnych službách.
 1. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.
 2. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť mesta poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
 3. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom ku zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto nariadenia, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 5. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 6. Mesto ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak:
 1. prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie; pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa za porušenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy považuje aj hrubé porušenie dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka rodič alebo plnoleté dieťa prijímateľa tejto sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby,
 2. nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace,
 3. platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
 4. prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby podľa ods. 8,
 5. mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu,
 6. prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.

Písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede je mesto povinné prijímateľovi sociálnej služby doručiť. Výpovedná lehota je 30 dní,

 1. Na vzťahy neupravené týmto nariadením vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

 

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

§ 7

Postup pri umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb

 1. Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu:
 1. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby,
 2. zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody mesta s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 1. Pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby uvedenej v bode l sa postupuje v zmysle § 3.
 2. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu je určená podľa § 72 zákona o sociálnych službách.

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

§ 8

Poskytovanie opatrovateľskej služby

 1. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu pre fyzickú osobu, ktorá je odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.
 2. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby.
 3. Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky tohto nariadenia a má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
 4. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4.
 5. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodnú inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 6. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana.
 7. Opatrovateľská služba sa poskytuje po dobu plnenia podmienok trvania a nároku na tento druh sociálnej služby.
 8. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovné dni v čase od 7.30 do 15.30 hod.
 9. Pri hospitalizácii klienta, pri umiestnení klienta do zariadenia sociálnych služieb alebo pri prerušení poskytovania opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 30 dní, je prijímateľ sociálnej služby alebo rodinní príslušníci povinní písomne informovať poskytovateľa o zmene zmluvných podmienok zmluvy o poskytovaní sociálnej služby formou dodatku alebo jej zrušenia. V prípade ak prijímateľ opatrovateľskej služby alebo rodinní príslušníci nedoručia mestu do 30 dní oznámenie podľa predchádzajúcej vety, mesto odstúpi od uzatvorenej zmluvy.
 10. Opatrovateľom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá:
 1. má vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 2. má úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 3. má stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 4. má nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 5. absolvovala akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

§ 9

Okruh osôb, ktorým možno poskytovať opatrovateľskú službu

 1. Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba na území mesta:
 1. fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Veľký Krtíš, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4,
 2. fyzickej osobe s prechodným pobytom v meste Veľký Krtíš, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a zároveň je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

§ 10

Okruh osôb, ktorým nemožno poskytovať opatrovateľskú službu

 1. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
 1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,
 3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
 4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

§ 11

Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť

a základné sociálne aktivity

 1. Pri zabezpečení opatrovateľskej služby sa poskytujú tieto služby:
 1. Sebeobslužné úkony:
  1. hygiena,
  2. stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
  3. vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
  4. obliekanie, vyzliekanie,
  5. mobilita, motorika,
  6. dodržiavanie liečebného režimu.
 2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:
  1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
  2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
  3. donáška jedla do domu,
  4. umytie riadu,
  5. bežné upratovanie v domácnosti,
  6. obsluha bežných domácich spotrebičov,
  7. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
  8. starostlivosť o lôžko,
  9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
  10. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
  11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
 3. Základné sociálne aktivity:
  1. sprievod,
  2. predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
  3. sprostredkovanie komunikácie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo je hluchoslepá.
 4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len “dohľad“).
 1. Podrobnosti o úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách ustanovuje príloha č. 4.

§ 12

Úhrada za opatrovateľskú službu

 1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby (mestom). Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená na 1,65 € za jednu hodinu poskytovania opatrovateľskej služby.
 2. Úhrada za opatrovateľskú službu v príslušnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej opatrovateľskej služby v prepočte na 22 pracovných dní.
 3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ opatrovateľskej služby podľa počtu poskytnutých hodín opatrovateľskej služby najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla.
 4. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si prijímateľ opatrovateľskej služby dohodne s poskytovateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

STRAVOVANIE

§ 14

Zabezpečovanie stravy pre dôchodcov

 1. Mesto zabezpečuje stravovanie dôchodcov zo školskej jedálne, ktorej zriaďovateľom je mesto.
 2. Mesto poskytuje príspevok na stravu starobným dôchodcom nad 62 rokov v troch príjmových pásmach:

 

Výška dôchodku

Úhrada občana z celkovej ceny stravného lístka

Príspevok Mesta

do 250 €

65 %

35 %

od 250,01 € do 300 €

80 %

20 %

nad 300 €

100 %

0 %

 1. Donáška stravy – výška úhrady za jednu donášku stravy do bytu je 0,50 €. Fyzická osoba je povinná zaplatiť úhradu za donášku stravy do bytu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne mesta.

 

ĎALŠIE SLUŽBY

§ 15

Nocľaháreň

 1. Mesto zabezpečuje ako ďalší druh sociálnej služby prevádzku nocľahárne na ul. Železničnej č. 1, Veľký Krtíš.
 2. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:
 1. poskytuje ubytovanie na účel prenocovania,
 2. utvárajú sa podmienky na vykonanie nevyhnutnej osobnej hygieny.
 1. Prevádzka nocľahárne je zabezpečovaná počas zimných mesiacov, spravidla od 1. októbra do 31. marca.
 2. O klientoch nocľahárne sa vedie evidencia.
 3. Úhrada nákladov za poskytované služby v nocľahárni je:
 1. vo výške 0,50 €/1 prenocovanie – pre občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“),
 2.  vo výške 1 €/1 prenocovanie – pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi alebo sa nepreukáže rozhodnutím z ÚPSVaR.   
 1. Poplatok za sociálnu službu je klient povinný uhradiť pri zaevidovaní obsluhujúcemu personálu, pričom mu bude vydané potvrdenie o úhrade. Príjem sa odvádza do pokladne mesta.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

 1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa primerane postupuje podľa zákona o sociálnych službách, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.
 2. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
 3. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 17.10.2018.
 4. Toto nariadenie na nadobúda účinnosť 01.12.2018.

 

Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

primátor mesta Veľký Krtíš

 

 

 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28868

 
 
 
15063

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka