Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 8/2018 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Veľký Krtíš pre rok 2019

Schválené: 13.12.2018

Vyhlásené: 14.12.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 8/2018 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Veľký Krtíš pre rok 2019

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš (ďalej len „nariadenie“) určuje:

 1. podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materskej školy, školských zariadení, centra voľného času a súkromných školských zariadení so sídlom na území mesta Veľký Krtíš (ďalej len „mesto“), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „škola a školské zariadenie“),
 2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať školy a školské zariadenia uvedené pod písm. a), okrem údajov podľa osobitného predpisu (§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení),
 3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, centra voľného času a súkromného školského zariadenia a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,
 4. deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky.

§ 2

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

 1. Prijímateľom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú školy a školské zariadenia uvedené v § 1 písm. a).
 2. Finančné prostriedky poskytnuté podľa tohto nariadenia sú účelovo viazané na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení.
 3. Školy a školské zariadenia musia zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
 4. Školské zariadenia, ktoré sú súčasťou materskej školy a základných škôl s právnou subjektivitou sú financované prostredníctvom ich rozpočtu. Centrum voľného času a súkromné školské zariadenia sú financované prostredníctvom rozpočtu mesta.

§ 3

Lehota na predloženie údajov

Školy a školské zariadenia predložia zriaďovateľovi údaje, ktoré budú podkladom pre tvorbu rozpočtu mesta na nasledujúci kalendárny rok v lehote najneskôr do 15. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytujú.

§ 4

Výška poskytnutých finančných prostriedkov

 1. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2019 je uvedená v prílohe č. 1.
 2. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby na rok 2019 je uvedená v prílohe č. 2.

§ 5

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

 1. Mesto poskytne školám a školským zariadeniam finančné prostriedky podľa tohto nariadenia mesačne do 25-ho dňa príslušného kalendárneho mesiac a vo výške jednej dvanástiny z určených finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok.
 2. Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov predloží škola a školské zariadenie v termínoch a spôsobom určeným mestom.

§ 6

Záverečné ustanovenia

 1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2017 o financovaní materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Veľký Krtíš na rok 2018 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018.
 2. Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13. decembra 2018.
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 

 

               Ing. Dalibor Surkoš, v. r.

           primátor mesta Veľký Krtíš

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

Výška finančných prostriedkov na rok 2019

určených na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a školskom zariadení,

žiaka základnej umeleckej školy a zariadenia školského stravovania

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka, dieťa v eurách/rok

Základná umelecká škola

- individuálna forma

- skupinová forma

 

1 117,20EUR

364,80 EUR

Materská škola

- dieťa materskej školy

 

2 074,80 EUR

Školský klub detí

456,00 EUR

Centrum voľného času

83,60 EUR

Zariadenie školského stravovania

136,80 EUR

 

Príloha č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 8/2018

Výška finančných prostriedkov

na rok 2019

určených na mzdy a prevádzku v súkromných školských zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby

alebo fyzickej osoby

 

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka, dieťa v eurách/rok

Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva

133,76 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28865

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka