Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši

Schválené: 25.6.2007

Vyhlásené: 26.6.2007

Účinnosť: 12.7.2007

Schválené MsZ dňa:      25. júna 2007
Uznesenie:                   číslo 19/2007
Účinnosť od:                 12. júla 2007

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Krtíš
číslo 3/2007

o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši.


Článok 1
Úvodné ustanovenia

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa určujú, v súlade s § 8 ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, školské obvody pre tri základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš:
• Základná škola na Ulici J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš
• Základná škola na Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
• Základná škola na Ulici Poľnej 1, Veľký Krtíš


Článok 2
Školské obvody
Mesto Veľký Krtíš je rozdelené na tri školské obvody. Školské obvody sú platné pre všetky tri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Krtíš. Členenie podľa školských obvodov je nasledovné:

ŠKOLSKÝ OBVOD č. 1 (ZŠ na Ulici J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš)
- je tvorený:
- Ulicou Železničnou        - Ulicou Venevskou
- Ulicou I. Madácha         - Ulicou Okružnou
- Ulicou Mierovou            - Ulicou Mikszáthovou
- Ulicou Školskou            - Ulicou Píseckou
- Ulicou SNP                   - Ulicou Osloboditeľov
- Nám. A. H. Škultétyho   - Ulicou M. R. Štefánika
- Ulicou Nemocničnou      - Ulicou J. A. Komenského
- Ulicou Baníckou            - Ulicou Za poštou
 

ŠKOLSKÝ OBVOD č. 2 (ZŠ na Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš)
- je tvorený:
- Ulicou A. H. Škultétyho    - Ulicou Boženy Němcovej
- Ulicou Št. Tučeka            - Ulicou Poľnou
- Ulicou J. Kráľa                 – Ulicou Za parkom
- Ulicou Vinohradníckou      – Ulicou Lučenskou
 

ŠKOLSKÝ OBVOD č. 3 (ZŠ na Ulici poľnej 1, Veľký Krtíš)
- je tvorený:
- Ulicou P. O. Hviezdoslava   - Ulicou Mládežníckou
- Ulicou Ľ. Štúra                   - Ulicou Pionierskou
- Ulicou Červenej armády     - Ulicou Záhradnou
- Ulicou Družobnou               - Ulicou Duklianskou
- Dúbravskou cestou             - Ulicou Novohradskou

Článok 3
Povinná školská dochádzka v ZŠ v školskom obvode
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa ZŠ, do ktorej sa hlási.
3. Riaditeľ ZŠ, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť písomne riaditeľovi ZŠ v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi ZŠ, do ktorej bol žiak prijatý.
4. Mesto ako zriaďovateľ ZŠ, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do ZŠ v príslušnom školskom obvode.
5. Mesto Veľký Krtíš, v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorilo dohodu o spoločnom školskom obvode pre žiakov ZŠ z nasledovných obcí:

- Malý Krtíš
- Nová Ves
- Sklabiná
- Veľké Straciny
- Malé Straciny 
- Obeckov (od 01. 09. 2005)
- Príbelce (od 01. 01. 2006)
- Stredné Plachtince (od 01. 01. 2006)
- Veľký Lom (od 01. 09. 2006)
- Pôtor (od 01. 09. 2006)
- Horné Plachtince (od 01. 09. 2006)
- Dolné Strháre (od 01. 09. 2006)
- Horné Strháre (01. 09. 2006)
- Kiarov (01. 09. 2007)

6. Mesto Veľký Krtíš sa zaviazalo vytvárať podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky a na stravovanie pre všetkých žiakov spoločného školského obvodu ZŠ v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti uvedených v článku 1.

Článok 4
Zrušenie ZŠ a školského obvodu

V prípade vyradenia ZŠ zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia, mesto Veľký Krtíš určí školský obvod ZŠ, v ktorom budú žiaci zrušenej ZŠ plniť povinnú školskú dochádzku.

Článok 5
Sankcie a pokuty

Pri porušení ustanovení tohto VZN sa bude voči zodpovednej osobe postupovať v zmysle Zákonníka práce a príslušných právnych predpisov.

Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Kontrolu ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonať:
- poslanci mestského zastupiteľstva
- prednosta mestského úradu
- hlavný kontrolór
- zamestnanci odboru sociálneho, školstva a kultúry
- zamestnanec Školského úradu
2. Zmeny a doplnky VZN schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
3. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Veľký Krtíš číslo 31, s platnosťou od 18. 07. 2002 o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Veľký Krtíš, Doplnok č. 1 s účinnosťou od 15. 06. 2005, Doplnok č. 2 a Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš číslo 31/2002 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši s účinnosťou od 24. júna 2006.
4. Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši číslo:
19/2007 zo dňa 25. júna 2007 a nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mesta a to dňa 12. júla 2007.

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Dalibor SURKOŠ, v.r.
                                                                                                  primátor mesta


 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15061

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka