Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2007 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš

Schválené: 25.6.2007

Účinnosť: 11.7.2007

Všeobecne Záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 5/2007, ktorým sa vyhlasuje
Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš
 
ČASŤ PRVÁ
Základné ustanovenie
 
Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 4, ods. 3, písmeno j) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení) prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4, písmeno c) zákona o obecnom zriadení schválilo Územný plán mesta Veľký Krtíš.
 
Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4, písmeno g) zákona o obecnom zriadení nariaďuje:
 
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
 
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu mesta Veľký Krtíš.
 
Článok 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu
 
Riešené územie územného plánu je vymedzené hranicou územia mesta Veľký Krtíš. Celková výmera riešeného územia je 1 503 ha. Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2025
ČASŤ DRUHÁ
Záväzné regulatívy
 
Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia mesta Veľký Krtíš je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky záujmové okruhy v uvedenom rozsahu
 
Článok 3

Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou je hlavná funkcia podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti.
Bmn -  ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU NÍZKOPODLAŽNÉ            
a)  ú z e m i e   s l ú ž i:
-      výlučne pre bývanie
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektmi domového príslušenstva
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      malé ubytovacie zariadenia, vrátane ubytovania pre starších ľudí
-      kultúrne, zdravotné a športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
-      rozptýlená zástavba malých a nízkopodlažných bytových domov (napr. nájomných víl a
-      pod.) do 2 nadzemných podlaží a do rozsahu najviac 4 - 5 bytov v objekte    
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Bmv - ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU VIACPODLAŽNÉ               
a)  ú z e m i e   s l ú ž i :
-      výlučne pre bývanie
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe
-      pomocné objekty a hromadné garáže, slúžiace obytným objektom
-      maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb, slúžiace pre
-      obsluhu tohoto územia
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      združená zástavba nízkopodlažných obytných domov charakteru domov rodinných
-      nerušiace živnostenské prevádzky, kultúrne, zdravotnícke, školské a športové
-      zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
-      malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Bv -  ÚZEMIE BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU                                                                                                               
a)  územie slúži:
-      pre rodinné bývanie s príslušným zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      rodinné domy s úžitkovými záhradami s objektmi pre domáce hospodárstvo a chov drobných hospodárskych zvierat
-      podstatne nerušiace zariadenia drobnej remeselnej hospodárskej produkcie
-      zariadenia záhradníctva a skleníkového hospodárstva
-      zariadenia pre maloobchod, nevýrobné služby a verejné stravovanie, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a nerušiace živnostenské prevádzky, slúžiace pre obsluhu tohto územia
-      zariadenia sociálne, zdravotné a športové
-      nerušivé zariadenia poľnohospodárskej výroby
-      individuálne rekreačné objekty
-      nerušiace zariadenia špecifickej vybavenosti
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Bs - ÚZEMIE PRE SOCIÁLNE BÝVANIE                                                                                                                        
a)  územie slúži:
-      pre umiestnenie obytných a doplňujúcich objektov bývania sociálneho charakteru, t.j. nájomných bytových domov pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva alebo bývania so zníženým štandardom
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe
-      pomocné a technické objekty, slúžiace obytným objektom
-      maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      zariadenia sociálne, zdravotné a športové, slúžiace pre obsluhu tohoto územia
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
 
Zm - ZMIEŠANÉ MESTSKÉ ÚZEMIE (s polyfunkčnou zástavbou)                                       
a)  územie slúži:
-      pre umiestnenie obytných objektov, viacúčelových objektov a zariadení základnej, vyššej a špecifickej vybavenosti a obchodných, hospodárskych a správnych zariadení, kombinovaných s funkciou bývania
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      obchodné a administratívne budovy
-      zariadenia pre maloobchod, osobné služby, verejné stravovanie a ubytovanie, správu a záujmovú činnosť
-      kultúrne, sociálne, školské, zdravotné a športové zariadenia
-      zábavné strediská a služby
-      obytné budovy nájomné, obvykle kombinované s komerčnou verejnou vybavenosťou  v parteri
-      obytné budovy charakteru rodinných domov, kombinované s komerčnou vybavenosťou v parteri
-      zariadenia pre prechodné ubytovanie
-      hromadné  garáže a parkoviská, slúžiace pre obyvateľov a pre návštevníkov a zamestnancov zariadení
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      jednotlivé nerušiace zariadenia živností a služieb.
-      menšie zdravotnícke a športové zariadenia
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Vz,  Vv  - ÚZEMIE ZÁKLADNEJ A VYŠŠEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI                             
a)  územie slúži:
-      pre umiestnenie spravidla rozsiahlejších špecializovaných zariadení občianskej vybavenosti verejného charakteru, buď prislúchajúcej jednotlivým územným celkom, alebo celomestského až nadmestského významu s upresnením podľa konkrétneho urbanistického návrhu
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      koncentrované zariadenia maloobchodu, verejných služieb a verejného stravovania
-      zariadenia sociálnej starostlivosti, školstva a zdravotníctva
-      zariadenia kultúry a verejnej administratívy
-      byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení
-      hromadné garáže a parkoviská, slúžiace pre majiteľov a návštevníkov zariadení
-      športové a rekreačné zariadenia, ak súvisia s hlavnou funkciou územia
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      obchodné a administratívne budovy
-      doplnkové zariadenia maloobchodu a osobných služieb
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Pv - ÚZEMIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY, STAVEBNÍCTVA, DISTRIBÚCIE
      A   SKLADOV                                                                                                                                                                                                             
a)  územie slúži:
-      pre umiestnenie aktivít priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      zariadenia priemyslu a služieb všetkého druhu, pokiaľ to nie je limitované špecifickými požiadavkami na ochranu životného prostredia
-      opravárenské a údržbárske základne
-      zariadenia stavebníctva a výroby stavebných hmôt
-      dopravné terminály a garáže mechanizmov
-      prenajímateľné výrobné zariadenia
-      zariadenia pre distribúciu a veľkoobchodné sklady
-      garáže, parkoviská, servisy a čerpacie stanice pohonných hmôt
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      obchodné a administratívne zariadenia
-      výučbové zariadenia a areály
-      jednotlivé zariadenia technickej a špecifickej vybavenosti
-      pohotovostné a služobné byty
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Dv - ÚZEMIE DROBNEJ VÝROBY,  ŽIVNOSTÍ A SLUŽIEB                                                                              
a)  územie slúži:
-      pre živnostenské a remeselnícke aktivity, drobnú výrobu a výrobné služby, ktoré výraznejšie neohrozujú kvalitu životného prostredia
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      objekty pre živnosti, podnikateľské a remeselné aktivity
-      maloobchodné činnosti a služby
-      servisné a distribučné služby, opravárenská činnosť
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      byty majiteľov zariadení (vo vymedzených územiach)
-      výrobné a distribučné sklady
-      malé výrobné zariadenia
-      záhradníctva
-      garáže mechanizmov
-      obchodné a administratívne zariadenia a maloobchodné činnosti a služby
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Po - ÚZEMIE KONCENTROVANEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY                       
a)  územie slúži:
-      pre umiestnenie aktivít poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej a rastlinnej
-      skladové poľnohospodárske objekty
-      objekty pre garážovanie mechanizmov a pre ich údržbu
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      malé výrobné zariadenia nepoľnohospodárskeho charakteru
-      služobné byty pre správcov zariadení
-      záhradníctva
-      čerpacie stanice pohonných hmôt neverejného charakteru
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Rs - ÚZEMIE KONCENTROVANEJ ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI                                                        
a)  územie slúži:
-      najmä pre organizovanú telovýchovnú a športovú činnosť profesionálneho i výkonnostného športu, alebo pre ľudové športové aktivity, prevádzkované na komerčnom  základe
-      pre koncentrované umiestnenie rekreačných a športovo-rekreačných zariadení a služieb, organizovaných prevažne na komerčnom základe a slúžiacich pre využitie voľného času obyvateľstva
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      športové objekty a zariadenia
-      objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť
-      verejné a individuálne rekreačné objekty a zariadenia
-      verejné kultúrne a športové zariadenia
-      doplňujúcu maloobchodnú a servisnú vybavenosť charakteru rekreačných služieb
-      objekty cestovného ruchu a organizovanej turistiky
-      technické objekty, slúžiace rekreačnej vybavenosti
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      pohotovostné a služobné byty
-      objekty pre verejné ubytovanie a stravovanie
-      objekty pre rekreačné aktivity komerčného charakteru
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Rz - ÚZEMIE ZÁHRADKÁRSKYCH LOKALÍT S REKREAČNOU FUNKCIOU              
a)  územie slúži:
-      pre koncentrované umiestnenie špecifických aktivít voľnočasového charakteru
-      v prostredí záhradkárskych lokalít a viníc, ktoré nie sú výrobnými zariadeniami ani prevažujúco komerčnými
b)  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť :
-      individuálne rekreačné a hospodárske objekty do 80,0 m2 zastavanej plochy
c)  v ý n i m o č n e   s ú   p r í p u s t n é :
-      technické objekty, slúžiace základnej funkcii územia
d)  z a k á z a n é   s ú :
-      ostatné vyššie neuvedené funkcie
 
Plochy zelene
a)navrhované funkcie
-      plochy zelene každého druhu doplnené o prvky drobnej  architektúry,
-      pamätníky,
-      zariadenia cintorínov.
-      detské ihriská,
-      pešie, prípadne cyklistické komunikácie, súvisiace s hlavnou funkciou.
-      menšie sakrálne stavby, kultúrne, sociálne a športové zariadenia,
-      drobná doplnková architektúra kultúrnych, osvetových a hygienických zariadení parkov (hudobné pavilóny, verejné WC a pod.),
-      menšie stravovacie zariadenia,
-      služobné byty a byty majiteľov a správcov areálov alebo zariadení,
-      nevyhnutné plochy technického vybavenia,
-      informačné systémy.
b)zakázané funkcie:
-      bývanie v akejkoľvek podobe (okrem vyššie spomenutých bytov),
-      ostatné (najmä plošne náročnejšie) zariadenia vybavenosti,
-      zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia dopravy (napr.garáže) ako hlavné stavby,
-      všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia verejnosťou, a to najmä na účely oddychu a rekreácie.
 
Lesopark
a)navrhované funkcie
-      krajinársky upravená plošná a líniová zeleň,
-      zariadenia drobnej architektúry (prístrešky pre turistov, lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie, hudobné pavilóny, občerstvenie  a pod.),
-      pešie a cyklistické komunikácie.
-      malé športoviská a detské ihriská,
-      verejné hygienické zariadenia,
-      nevyhnutné plochy technického vybavenia vrátane zásobovacích komunikácií pre vybavenosť územia a jeho údržbu.
b)zakázané funkcie:
-      bývanie akéhokoľvek charakteru,
-      ostatné trvalé zariadenia občianskej vybavenosti,
-      záhradkárske a chatové osady,
-      iné dopravné plochy a zariadenia ako sú navrhované,
-      činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia
 
Neurbanizované územie
Neurbanizované územie je určené pre poľnohospodársku a lesnú výrobu, nebude súvisle zastavované. V neurbanizovaných územiach je zakázané umiestňovať a povoľovať novostavby s  výnimkou líniových stavieb technického vybavenia územia. Toto územie sa delí na poľnohospodársku pôdu, lesnú pôdu, plochy verejnej zelene na nelesných pozemkoch, vodné plochy a toky a ostatné pozemky.
 
Priestorové usporiadanie a architektonické stvárnenie
Okrem regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a stavebná prípustnosť územného využitia, sa územným plánom (kapitola 6.3 Priestorové usporiadanie a organizácia územia) navrhuje priestorové usporiadanie mesta v členení na urbanistické obvody.
Súlad architektonického stvárnenia v jednotlivých urbanistických obvodoch ako aj architektonický  súlad pri riešení fasád (farebnosť, materiál a pod.) s dôrazom v území Bmv, Zm, Vz, Vv, pri umiestňovaní reklamných a propagačných zariadení na celom území mesta, zabezpečovať prostredníctvom príslušného oddelenia mestského úradu.
 
Článok 4

zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

 
V súčasnom Veľkokrtíšskom okrese má mesto Veľký Krtíš priemernú škálu ponuky zariadení základnej a vyššej občianskej vybavenosti. Najmä sortimentná štruktúra zariadení vyššej vybavenosti saturuje spravidla potreby nielen obyvateľov mesta a jeho záujmového územia a návštevníkov mesta, ale aj obyvateľov celého okresu. V tomto kontexte plní mesto Veľký Krtíš významné regionálne funkcie v oblasti obsluhy obyvateľov v sociálnej starostlivosti, v školstve, zdravotníctve a v komerčných systémoch zariadení obchodu a služieb obyvateľstvu.
 
Zásady rozmiestnenia občianskej vybavenosti v meste:
a)    centrálnu mestskú zónu považovať za ťažiskové územie občianskej vybavenosti  zameranej na administratívu, obchod, služby, ubytovanie a stravovanie,
b)    prevádzky základnej občianskej vybavenosti považovať za nosný mestotvorný prvok obytných súborov,
c)    eliminovať nedostatočný stav občianskej vybavenosti prináležiacej k nízkopodlažnej obytnej zástavbe, zástavbe situovanej vo vzdialenejších polohách alebo súborov hromadnej bytovej výstavby (napr. časť urbanistického obvodu Sever a Stred),
d)    veľkokapacitné predajne umiestňovať do plôch, ktoré spĺňajú požiadavky vhodnej dopravnej dostupnosti, dostatočného priestoru pre realizáciu potrebných parkovísk a bezkolízneho napojenia na hlavnú dopravnú sieť mesta,
e)    technickými opatreniami eliminovať vyskytujúci sa nevyhovujúci stavebno-technický stav objektov občianskej vybavenosti,
f)     za verejné priestory považovať rozptylové plochy pred zariadeniami občianskej vybavenosti.
 
V oblasti školstva:
a)    rešpektovať súčasný stav školskej infraštruktúry,
b)    súčasné kapacity materských, základných a stredných škôl považovať za vyhovujúce,
c)    technickými opatreniami eliminovať rezervy v oblasti zateplenia jednotlivých budov, v modernizácii vybavenia škôl a ich školských zariadení.
 
 
V oblasti zdravotníctva:
a)    kapacity nemocnice považovať za postačujúce s potrebou zachovania súčasného počtu lôžok, resp. zmenou počtu lôžkových kapacít v prospech lôžok pre dlhodobo chorých,
b)    rozširovať sieť odborných ambulancií,
c)    vytvárať vhodné rozmiestnenie siete zdravotníckych zariadení,
d)    súčasné kapacity lekárni a ich lokalizáciu v území považovať za postačujúce.
 
V oblasti sociálnej starostlivosti:
a)    kapacitu domova dôchodcov považovať za postačujúcu,
b)    ďalej rozvíjať opatrovateľskú službu,
c)    zriadiť na území mesta azylové centrum, vývarovňu pre sociálne najslabších občanov,
d)    zriadiť hospic pre nevyliečiteľne chorých,
e)    pre telesne postihnutých, starších občanov a matiek s detskými kočíkmi zriadiť bezbariérové vstupy do jednotlivých inštitúcií.
 
V oblasti telovýchovy a športu:
a)    v rámci jestvujúcej športovej zóny rekonštruovať priestor futbalového ihriska s príslušnými objektmi vybavenosti, objekty krytej plavárne a starej športovej haly,
b)    novšie objekty dobudovať (vyriešenie parkovacích plôch pri novej športovej hale a oplotenie hokejbalového ihriska),
c)    rozšíriť areál letného kúpaliska,
d)    rozšíriť plochy ihrísk v rámci jednotlivých obytných súborov,
e)    doplniť chýbajúcu vybavenosť v obytných súboroch nízkopodlažného bývania,
f)     zrealizovať Športovo-rekreačná zóna – vodný tok Krtíš popri toku Krtíš,
g)    zrealizovať cyklistickú trasu od ČS PHM Shell (Technické služby) až po hranicu s Malým Krtíšom.
 
V oblasti administratívy a kultúry:
a)    rešpektovať súčasný stav a rozmiestnenie objektov verejnej správy,
b)    rešpektovať súčasný stav a rozmiestnenie objektov kultúry, zamerať sa na skvalitnenie technického stavu a ich dobudovanie,
 
V oblasti turizmu a cestovného ruchu:
a)    zlepšovať potenciál využitia územia zlepšujúcou sa dopravnou prístupnosťou,
b)    zvyšovať domáci a zahraničný turizmus využívaním zdrojov termálnych vôd, vodných nádrží, potenciálu horskej a podhorskej husto osídlenej vidieckej krajiny, tradičných viníc s pivničkami v Poiplí, pamiatok a vybavenosti sídiel,
c)    jestvujúce záhradkárske lokality zachovať,
d)    vytvoriť priestor pre lesopark v severnej časti sídla,
e)    výsadbou zelene dotvárať lokality zdevastované ťažbou.
 

Článok 5

zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

 
Doprava automobilová
a)    rezervovať koridor pre výstavbu cesty R7 v zmysle záväznej časti schváleného ÚPN VÚC Banskobystrického kraja,
b)    eliminovať negatívny vplyv dopravy z cesty I/75 vybudovaním preložky cesty I/75 ako juhozápadný obchvat mesta v predĺžení Ulice baníckej za križovatkou s cestou II/527,
c)    Prieťah novej cesty II/527 v kategórii MZ 14/60 považovať za vyhovujúci aj pre výhľadové obdobie, v severnej časti k.ú. na úseku V. Krtíš – M. Kameň uvažovať minimálne kategóriu MZ 12/50.
d)    Na hranici k.ú. s Modrým Kameňom je nutné rešpektovať preložku cesty II/527 okolo mesta Modrý Kameň.
e)    Rekonštruovať a kategorizovať miestnu komunikačnú sieť v zmysle novej STN 736110. Organizáciu dopravy podriadiť jej funkčnému triedeniu.
f)     Podľa možnosti snažiť sa vytvoriť okolo centrálnej oblasti radiálne okružný systém dopravy, ktorý umožní vytvoriť skľudnené dopravné zóny v jadre centrálnej oblasti, funkčnej triedy D1.
g)    Návrh nových miestnych komunikácií v lokalitách nových funkčných a obytných v zmysle novej STN 736110.
h)    Navrhované komunikácie pre nové obytné plochy realizovať vo  funkčnej triede C2 a C3 ako obslužné.
i)      V severozápadnej časti mesta, vzhľadom na rozšírenie obytného územia navrhujeme prepojiť Ulicu Št. Tučeka s Ulicou vinohradníckou, obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C2.
j)      V severnej časti mesta predĺžením Ulice Št. Tučeka realizovať ulicu funkčnej triedy C2 pre obsluhu obytného územia,
k)    vybudovať prístupové obslužné komunikácie funkčnej triedy C3
-      na Ulici za parkom vybudovať prístupovú cestu k zadnej časti archívu a k R.D.
-      v lokalite P.O. Hviezdoslava vybudovať prístupovú cestu a parkovisko podľa projektu podnikateľského inkubátora.
-      Prepojiť miestne komunikácie pred budovou „Sandokan“ čím sa docieli napojenie priestoru priamo na cestu I/75
-      Napojiť dopravne komplex garáží pri Ulici Baníckej na Ulicu Píseckú
-      Pripojiť komplex garáží nad sídliskom Novohradská na Ulicu Banícku
l)      Pripojiť garáže na cestu Ulicu Novohradská
m)  Riešiť prístupovú komunikáciu novú k bývalej ZŠ 3 na Ulica Ľ. Štúra
n)    Novú prístupovú cestu navrhnúť od navrhovanej výstavby RD (p. Nekvasil) na cestu I/75
o)    všetky ostatné komunikácie obslužné navrhované sú funkčnej triedy C3.
 
Doprava statická
a)    Zaoberať sa riešením dopravy statickej, hlavne parkovaním osobných áut – zlepšiť organizačne ako aj stavebne systém parkovania.
b)    Pre parkujúcu verejnosť vytvoriť menší počet záchytných parkovísk s väčšou kapacitou.
c)    Realizovať novonavrhované parkoviská:
-      nové záchytné parkovisko na Ulici Škultétyho s peším napojením do Ulice za parkom,
-      nové 3 parkoviská pre športový areál s napojením na cestu II/527 ako aj na Ulici Škultétyho,
-      na Ulici Nemocničnej dobudovať ďalšie parkoviská oproti Nemocnici a poliklinike,
-      navrhované odstavné plochy pre KBV sídliska B. Němcovej môžu byť využité aj na výstavbu krytých odstavných plôch – garáží,
d)    Pre navrhovaný priemysel je potrebné navrhnúť parkovacie plochy s kapacitou v zmysle STN 736110.
e)    Zaoberať sa súčasným situovaním a stavebno-technickým stavom garáží. V prípade nutnosti riešiť ich likvidáciu. V prípade požiadavky a nutnosti navrhovať garáže nové, najmä v spoluúčinnosti nových bytových domov (v suterénoch, pod terénom a pod.).
f)     Počet odstavných plôch pre osobné autá resp. garáží pre výhľadové obdobie musí zodpovedať počtu bytov v HBV.
g)    Na juhu mesta pri ceste Ulice baníckej je možné rozšíriť počet garáží smerom západným. Lokalitu napojiť len na obslužnú komunikáciu. Navrhované odstavné plochy na severe sídliska B. Němcovej je možné vybudovať ako kryté státie – garáže.
h)    Spracovať generel automobilovej dopravy.
 
Doprava hromadná
a)    Rešpektovať polohu zastávky „Stred“ (náväznosť na centrálnu zónu), riešiť však prebudovanie celého priestoru križovatky, autobusovej zastávky a nadväzného parkoviska.
b)    Rešpektovať polohu autobusovej stanice, autobusovú stanicu rekonštruovať na súčasné a výhľadové požiadavky počtu odchodových spojov a vybavenosti pre cestujúcich.
 
Doprava pešia
a)    Realizovať nové pešie komunikácie:
c)    pešou cestou spojiť navrhované parkovisko na Škultétyho ul. s priestorom za Parkom
d)    vybudovať chodník Nemocnica – Park s posunom bližšie k Novej slobodárni Bane Dolina
e)    vybudovať výraznejšie peší prepoj ulice Okružnej s ulicou Píseckou
f)     Riešiť pešie prepojenie severnej časti mesta s centrálnou časťou. Podľa možnosti s peším podchodom popod cestu I/75.
g)    Riešiť pešie prepojenie západnej časti mesta IBV – Ulica Vinohradnícka a starej časti mesta s centrálnou oblasťou.
h)    Peším chodníkom spojiť V. Krtíš s Modrým Kameňom.
 
Doprava cyklistická
a)    Hlavné smery cyklotrás viesť východo - západne a severo - južne.
b)    Rešpektovať navrhovanú cyklotrasu v úseku Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Malý Krtíš.
c)    Niektoré miestne účelové komunikácie v katastrálnom území je možné využiť po ich úprave a označení na športovo-rekreačné cyklistické cestičky.
 
Doprava železničná
Rešpektovať jestvujúce zariadenia železničnej dopravy.
 
Doprava letecká
Pre potreby nemocnice a polikliniky situovať „Helioport“ pre pristávanie záchranných vrtuľníkov pri ceste I/75 oproti supermarketu.
 

Článok 6

zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

 

a)    rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma technických zariadení a líniových stavieb - pozri kapitolu „Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov“
b)    postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť pre rozvojové plochy
 
Vodné hospodárstvo
a)    realizovať pripravovanú stavbu „Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou“, ktorá predstavuje v rámci k.ú. mesta Veľký Krtíš realizáciu nového prívodného potrubia SKV DN 400 v úseku po VDJ Veľký Krtíš II. a DN 355 od VDJ Veľký Krtíš II. do Plachtiniec po hranicu k.ú.,
b)    zmenou trasy vyprojektovaného prívodu SKV v nive Krtíšskeho potoka vytvoriť podmienky na územný rozvoj,
c)    rezervovať územie manipulačného pásu šírky 12m pre realizáciu prívodu SKV,
d)    po ukončení výstavby prívodu SKV rešpektovať pásmo ochrany šírky 1,5m od pôdorysných okrajov potrubia na obidve strany, územie nezastavať a ponechať ho ako verejné priestranstvo,
e)    zabezpečovať zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu mesta Veľký Krtíš rozšíreného vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj pri rešpektovaní tlakových pásiem,
f)     riešiť tlakové pomery v III. tlakovom pásme na existujúcom sídlisku IBV realizáciou samostatného zásobného potrubia z existujúceho zásobného potrubia DN 300 III. tlakového pásma pre sídlisko Viničky (v súbehu s pripravovaným prívodom SKV),
g)    rekonštruovať materiálovo, kapacitne a vekovo nevyhovujúce potrubia (Poľná, Lučenecká, Tučekova, SNP, Ľ. Štúra, na sídlisku Venevská, pri evanjelickom kostole a potrubia DN 80 v meste),
h)    odvádzať odpadové vody v rozvojových územiach deleným systémom, splaškové vody kanalizáciou do verejnej kanalizácie mesta a vody z povrchového odtoku kanalizáciou, rigolmi, odvodňovacími žľabmi (podľa miestnych pomerov) do miestnych tokov,
i)      rešpektovať prirodzené terénne depresie ako recipienty vôd z povrchového odtoku,
j)      rešpektovať existujúcu vyhovujúcu kanalizačnú sieť,
k)    realizovať stavbu „Veľký Krtíš – odkanalizovanie mesta“, ktorá rieši rekonštrukciu nevyhovujúcich kanalizačných zberačov,
l)      riešiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku z území uvažovaného rozvoja,
m)  riešiť ochranu intravilánu mesta pred extravilánovými vodami realizáciou záchytných rigolov, hradenia strží a vsakovacích pásov po vrstevnici na PPF,
n)    realizovať stavbu „Veľký Krtíš – Modrý Kameň, úprava Krtíšskeho potoka“ a navrhovaného predĺženia úpravy na ochranu územia uvažovaného rozvoja pred povodňami,
o)    rešpektovať Rozhodnutie KNV Banská Bystrica č.PLVH 1765/409/1982 z 25.10.1982, ktoré stanovuje pásmo ochrany prívodného potrubia SKV HLF, vetva MUB, 5m na obidve strany potrubia, 
p)    rešpektovať v zmysle §19 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásma ochrany verejných vodovodov a kanalizácií,
q)    rešpektovať v zmysle §49 zákona č.364/2004 Z.z. pobrežné pozemky do 10m od brehovej čiary Krtíšskeho potoka (vodohospodársky významný tok) a do 5m od brehovej čiary pri ostatných drobných tokoch  
 
Zásobovanie elektrickou energiou
a)    Do r. 2020 je pre navrhované aktivity potrebné zabezpečiť dodávku cca 1 MW elektrickej energie, a to prostredníctvom cca 1 trafostanice 630 kVA 2 nových trafostaníc po 400kVA.
b)    Rešpektovať návrh 22 kV elektrických liniek a trafostaníc podľa okrskov:
-      Okrsok č. 1 -
·       Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2020 Pre navrhované aktivity vybudovať 3 trafostanice (TS 212,213 a 215) o výkone á 400 kVA .
·       presunúť jestvujúcu TS 201 a osadiť transformátorom do 400kVA
·       vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu;
-      Okrsok č. 2
·       Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2020 Pre navrhované aktivity postačuje súčasný stav a kapacita trafostaníc.
-      Okrsok č. 3
·       Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2020. Pre navrhované aktivity vybudovať 1 trafostanicu (TS 214) o výkone á 630 kVA .
a)    rozvodné el. siete v zastavanom území navrhovať káblovými vedeniami v zemi
b)    K navrhovaným kioskovým /murovaným/ trafostaniciam sa realizovať nové VN 22 kV vzdušné a káblové prípojky z jestvujúcich VN 22 kV distribučných vedení, a to zoslučkovaním, a zokruhovaním.
c)    Verejné osvetlenie budovať na samostatných stožiaroch verejného osvetlenia zemnými káblami s pripojením na centrálny impulz mesta Veľký Krtíš.
 
Zásobovanie plynom
a)    Do r. 2020 je pre navrhované aktivity potrebné zabezpečiť potrebu plynu 424  m3/hod.
b)    Rešpektovať návrh miestnej plynovodnej siete do 300 kPa v členení podľa okrskov:
-      Okrsok č. 1 -
·       Potreba zabezpečenia plynu pre bývanie a zariadenia občianskej vybavenosti 251 m3/hod.
·       Pre dodávku uvedeného množstva plynu ponechať súčasnú plynovodnú sieť a do r.2020 ju dobudovať plynovodmi DN 100
-      Okrsok č. 2
·       Potreba zabezpečenia plynu pre bývanie a zariadenia občianskej vybavenosti 23 m3/hod.
·       Pre dodávku potrebného uvedeného množstva plynu ponechať súčasnú plynovodnú sieť, ktorá má dostatočné kapacitné rezervy, do roku 2020 dobudovať plynovodnú sieť DN 100
-      Okrsok č. 3
·       Potreba zabezpečenia plynu pre plochy priemyselnej výroby 150  m3/hod.
·       Pre dodávku uvedeného množstva plynu ponechať súčasnú plynovodnú sieť a do r.2015 ju dobudovať plynovodmi DN 100
·       Vybudovať novú RS
·       prípojku VTL k RS
c)    Navrhované plynovody budú zokruhované s jestvujúcou plynovodnou sieťou. Jednotliví odberatelia z navrhovaných STL plynovodov budú zásobovaní cez regulátory tlaku plynu STL/NTL.
 
Zásobovanie teplom
a)    Zmeniť palivovú základňu v sústavách CZT znížením podielu výroby tepla zo zemného plynu náhradou za biomasu v optimálnom podiele, s použitím kritérií energetickej a ekonomickej efektívnosti, kritérií ochrany životného prostredia, ale najmä kritéria ceny tepla pre konečného spotrebiteľa.
b)    Pri výstavbe nových objektov spotreby tepla v dosahu sietí CZT držiteľa povolenia (vo vymedzenom zásobovacom území) uprednostniť napojenie sa týchto objektov na sústavu CZT za predpokladu technickej a ekonomickej prijateľnosti
c)    Pri výstavbe všetkých nových zdrojov tepla v katastri mesta dodržať požiadavky neohrozenia verejných záujmov (§ 62 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb.)
d)    Pri výstavbe nových zdrojoch tepla v katastri mesta s inštalovaným výkonom nad 80 kW preukázať dodržanie emisných limitov,
e)    Vybudovať bioplynovú stanicu, ktorá bude pracovať v základnom pásme dodávky tepla pre potreby odberateľov tepla mesta t.j. celoročne, na voľnom poľnohospodárskom pozemku oproti železničnej stanici na okraji mesta Veľký Krtíš.
 
Elektronické komunikácie
a)    zohľadniť a rešpektovať existujúce telekomunikačné vedenia, zariadenia a objekty verejnej telekomunikačnej siete s ohľadom na ich ochranné pásma a priestorovú normu úpravy vedení technického vybavenia
b)    pred realizáciou výstavby v rozvojových lokalitách vytýčiť presné trasovanie telekomunikačných káblov
c)    vo väzbe na urbanistickú koncepciu rozvoja obce spracovať bilancie požadovaných kapacít                     na rozšírenie mts a doriešiť napojenie navrhovaných lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť zemnými kábelovými rozvodmi
d)    postupne zabezpečiť mts pre rozvojové plochy
 

Článok 7

Zásady a  regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,

ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny,

vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

 
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
a)    Rešpektovať evidované národné kultúrne pamiatky:             
-      Ev.a.v. kostol, č.490/0 (ÚZPF)
-      Ev.a.v. fara a pamätná tabuľa, č.526/1,2 (ÚZPF)
b)    Rešpektovať evidované je archeologické nálezisko: sídlisko – mladšia doba bronzová (pri stavbe trojovej stanice).
c)    Pre dodržanie urbanistickej kompozície a diaľkových pohľadov zachovať dominantu kostola.
 
Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability
 
Návrhy ochrany
a)    rešpektovať ochranu zložiek krajiny prostredníctvom vyhlásených ochranných lesov, spôsob hospodárenia a rozhodovanie prispôsobiť  tomuto faktu.
-      dominantná protierózna funkcia: vo vyčlenených lesných porastoch v hospodárskej činnosti realizovať súbor opatrení na zvýšenie účinnosti protieróznej funkcie lesných porastov,
-      dominantná brehoochranná funkcia:vo vyčlenených lesných porastoch dodržiavať súbor opatrení na zlepšenie funkčnosti brehoochranných porastov
-      rešpektovať ochranu zabezpečenú prostredníctvom ochrany vodných zdrojov a spôsob hospodárenia a rozhodovania o využití krajiny prispôsobiť tomuto faktu.
b)    zabezpečiť legislatívnu ochranu územiam navrhovaným na ochranu.
 
Základom pre vytvorenie nového stavu krajiny sú návrhy na vytvorenie novej krajinnej štruktúry prostredníctvom nasledovných opatrení:
 
Dotvorenie a úprava súčasnej krajinnej štruktúry
a)    celoplošne zabezpečiť ochranu existujúcej štruktúry nelesnej drevinovej vegetácie, lesíkov a trvalých trávnych porastov s dôrazom na vyčlenené ekologicky významné segmenty,
b)    zvýšiť ekologickú kvalitu súčasnej krajinnej štruktúrry - doplniť stabilizujúce vegetačné prvky nelesnej drevinovej vegetácie, zvýšenú pozornosť na miestnej úrovni venovať starostlivosti o ekotonové územia (hlavne rozhranie medzi lesom a poľnohospodárskymi pozemkami) a zvýšeniu mikroheterogenity krajinnej štruktúry,
c)    pre existujúce brehové porasty prirodzeného zloženia zabezpečiť ochranu a potrebné ošetrenie; v kratších medzernatých úsekoch tokov doplniť chýbajúci brehový porast,
d)    realizovať rekonštrukciu a výchovu zloženia zmenených nepôvodných brehových porastov (asanácia nepôvodných topoľových porastov, výmena prestárlych jedincov pôvodných drevín),
e)    v úsekoch s absenciou brehových porastov obnoviť pobrežnú vegetáciu domácimi drevinami.
 
Opatrenia pre abiokomplexy
a)    realizovať v R-ÚSES doporučených 6 druhov sanačných a agrotechnických úprav, 16 odporúčaní pre agrotechnické, agrochemické a agromelioračné opatrenia a 3 opatrenia technologického charakteru.
 
Opatrenia v lesných ekosystémoch (hospodárske lesy)
a)    v hospodárskych lesoch používať pri obnove prevažne podrastový hospodársky spôsob,
b)    v porastoch s vhodným drevinovým zložením a vhodnou porastovou štruktúrou uplatniť výberkový hospodársky spôsob (podľa prírodných podmienok),
c)    holorubný hospodársky spôsob používať (s prihliadnutím na prírodné podmienky) pri obnove agátových porastov, pri prevodoch a v porastoch s nepôvodným drevinovým zložením bez možnosti prirodzeného zmladenia,
d)    v porastoch nachádzajúcich sa na územiach kriticky ohrozených z hľadiska potenciálnej erózie nepoužívať holorubný hospodársky spôsob,
e)    pri obnovách v obnovnom cieli uplatňovať pôvodné domáce dreviny,
f)     vylúčiť vysádzanie nepôvodných drevín (borovica, smrek, smrekovec); príp. tieto hospodárskymi opatreniami (výchova, obnova) z porastov vylúčiť,
g)    eliminovať hospodárskymi (obnovnými a výchovnými) zásahmi nepôvodné porasty agáta bieleho a realizovať rekonštrukciu týchto porastov smerom k pôvodnému až ekologicky únosnému zloženiu,
h)    dodržiavať navrhované zásady R-ÚSES pre výstavbu lesných ciest s cieľom minimalizovať ich negatívny dopad na prírodné prostredie.
 
Ostatné návrhy
a)    limitovať antropické aktivity vo voľnej krajine,
b)    zabezpečiť doplňujúce a poznávacie ekosozologické výskumy  a následný monitoring a manažment vybraných javov,
c)    projekčne pripraviť návrh rozvoja prvkov ÚSES v kontaktných zónach krajiny so zastavaným územím:
-      líniová zeleň ciest a vodných tokov,
-      ochranná zeleň poľnohospodárskeho výrobného areálu,
-      ochranná zeleň areálu skládky TKO,
a)    zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu parku Hôrka  ako najvýznamnejšej plochy  sídelnej vegetácie,
b)    zabezpečiť potrebný prieskum v navrhovaných hodnotných lokalitách k.ú. ,
c)    vykonávať ochranné opatrenia proti významným škodcom okrasných aj hospodárskych drevín (napr. ploskáčik  pagaštanový),
d)    spracovať Miestny územný systém ekologickej stability pre sídlo Veľký Krtíš (M-ÚSES) v rámci príp. projektu pozemkových úprav,
e)    zabezpečiť ochranu prírodných a krajinných hodnôt územia s dôsledným uplatňovaním ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a naň nadväzujúcich právnych predpisov,
f)     realizovať mapovanie ohrozených druhov rastlín a živočíchov,
g)    dôsledným uplatňovaním zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predchádzať stretu záujmov v území,
h)    v projektovej príprave prímestskej rekreačnej zóny Dúbrava vymedziť základné regulatívy využívania krajiny,
i)      investičné aktivity v zastavanom území aj  vo voľnej krajine  posudzovať aj   vo vzťahu k formovaniu krajinného obrazu a krajinnej kompozície,
j)      po ukončení ťažby v Bani Dolina, a.s. realizovať návrhy na rekultiváciu územia v súlade s dokumentáciou o posudzovaní vplyvov ukončenia ťažby v Bani Dolina,a.s, Veľký Krtíš smerované do oblasti tvorby a ochrany krajiny,
k)    hodnotné brehové porasty Medokýšneho a Stracinského potoka zaradiť v rámci MÚSES medzi miestne biokoridory,
l)      regulovaný vodný tok Krtíš doplniť o sprievodnú vegetáciu a oživiť tak vodný tok,
m)  na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenie biodiverzity je potrebné vytvárať v nestabilnej časti katastra podmienky pre rozčlenenie krajiny postupnou výsadbou zelene okolo poľných ciest, na hraniciach jednotlivých blokov a v prípade ohrozených svahov aj v blokoch samotných, zabezpečiť zatrávnenie ohrozených plôch oráčin, tvorbu zasakovacích trávnych pásov a ochranných trávnych pásov okolo vodných tokov,
n)    v záhradkárskych osadách regulovať ďalší rozvoj a osvetovou činnosťou eliminovať zanášanie nepôvodných druhov do krajiny,
o)    sledovať šírenie inváznych druhov a zamedziť biologicko-technickými opatreniami ich ďalšiemu rozširovaniu,
p)    zabezpečiť rekultiváciu skládky TKO po jej ukončení a realizovať výsadbu zelene na  jej okraji pri štátnej ceste,
q)    na lesnom pôdnom fonde aj v plochách nelesnej drevinovej vegetácie umožniť ochranu druhov flóry a fauny, ponechávať staré, najmä odumreté stromy ako špecifické biotopy,
r)     rešpektovať prirodzený sukcesný proces  na styčných plochách PPF a LPF vo vyšších polohách a podporiť tak protieróznu a krajinotvornú funkciu,
s)    navrhnúť a realizovať výsadbu líniovej zeleň pri komunikáciách, pri vodných tokoch, vo voľnej krajine a pri poľných cestách a na hranici osevných blokov. Návrhy na výsadbu týchto prvkov by mali zohľadniť potrebu vytvárania pohľadov a rámcov  alebo naopak zakrývania nežiaducich pohľadov v sídle aj krajine,
t)     zabezpečiť ochranu existujúcej štruktúry nelesnej drevinovej vegetácie, lesíkov  a trvalých trávnych porastov,
u)    zabezpečiť  ochranu a potrebné ošetrenie v pôvodných brehových porastoch, realizovať rekonštrukciu  zmenených nepôvodných  brehových porastov a v úsekoch s absenciou brehových porastov obnoviť pobrežnú  vegetáciu domácimi drevinami,
v)    rešpektovať  odporúčania pre agrotechnické, agrochemické a agromelioračné  opatrenia a opatrenia technologického charakteru v súlade so zásadami správnej poľnohospodárskej praxe,
w)  zachovať všetku krajinársku zeleň solitérnej alebo skupinovej štruktúry nachádzajúcej sa v území mimo lesného pôdneho fondu,
x)    po spracovaní M-ÚSES plochy prvkov ÚSES v extraviláne spresniť projektom pozemkových úprav,
y)    pozemky, ktoré sú zahrnuté do R-ÚSES a návrhu využitia krajiny sú nezastavitelné. Nie je dovolené na nich meniť kultúru za kultúru nižšieho stupňa ekologickej stability ani iným spôsobom narušovať ich ekologické funkcie ,
 
Zásady a regulatívy pre oblasť sídelnej zelene
Možnosti vytvárania nových plôch zelene:
a)    využiť všetky disponibilné nezastavateľné plochy a preluky,
b)    v novo navrhovaných lokalitách IBV využiť  nepravidelné, príp.  zle zastavateľné plochy a vyčleniť ich na plochy verejnej zelene (využívané najmä pre detské ihriská a oddychové priestory),
c)    vybudovať lesopark Dúbrava ako  špeciálny druh verejnej  zelene vo voľnej krajine
d)    využiť časť plochy nemocničného  parku ako  verejnú zeleň
 
A Verejná zeleň
a)    využívať netradičné formy ozeleňovania – popínavá zeleň, mobilná zeleň, terénne modelácie apod., najmä v silno zaťažených lokalitách (pešia zóna, sídliská),
b)    zabezpečiť výsadbu vzrastlej zelene v nových aj starších obytných súboroch, špecificky riešiť výsadbu zelene v lokalite Viničky,
c)    zabezpečiť dodávateľsky profesionálnu firma, ktorá by zabezpečila komplexnú starostlivosť o zeleň v sídle,
d)    realizovať pravidelnú výchovu porastov zelene – včasné prebierky, ošetrovanie suchých a chorých jedincov, tvarovanie koruny, dosádzanie  zahustených výsadieb a živých plotov,
e)    regulovať živelné výsadby u obytných domov (osveta, pozitívne príklady),
f)     pre efektívne využívanie  inštitútu náhradnej výsadby zelene vypracovať zoznam plôch navrhovaných na náhradnú výsadbu, zabezpečiť projektovú prípravu,
g)    priebežne zabezpečiť a následne aktualizovať kvalitné územnotechnické  podklady pre využitie v starostlivosti o sídelnú zeleň, napr.  digitálne spracovanie plôch zelene, inžinierskych sietí , pasporty zelene a pod.
h)    pre zachovanie, udržiavanie a zvýšenie podielu kvalitnej vegetácie v sídle je potrebné spracovať samostatný generel zelene, zohľadňujúci zásady sadovníckej praxe. Zeleň v sídle nie je evidovaná, nejestvuje pravidelná a cielená odborná údržba, čím dochádza k znižovaniu jej estetickej a ekostabilizačnej účinnosti,
i)      dlhodobým riešením je spracovanie podkladov v digitálnom formáte s využitím GIS. Takýto dokument je možné priebežne aktualizovať, sledovať zmeny  a vyhodnocovať plnenie návrhov a zároveň môže byť využitý ako podklad pri projektovaní návrhov na výsadbu a rekonštrukciu zelených plôch,
j)      venovať pozornosť pravidelnému koseniu a likvidácii zaburinených neúžitkov, ktoré  sa stávajú zdrojom alergénov.
k)    zabezpečiť prekategorizovanie lesného komplexu Dúbrava v súlade s vybudovaní prímestského lesoparku a s tým súvisiace úpravy porastov,
l)      zabezpečiť postupne rekonštrukciu jestvujúcich plôch zelene, najmä v okolí objektov občianskej vybavenosti a služieb,
m)  pri rekonštrukcii jestvujúcich plôch aj pri zakladaní nových plôch je nevyhnutné zabezpečiť projektovú dokumentáciu sadových úprav  spracovanú odborníkom – záhradným architektom,
n)    plochy verejných priestranstiev s vysokým zastúpením spevnených plôch oživiť popínavou zeleňou na konštrukcii a umiestnením mobilnej zelene v nádobách,
o)    zvýšiť výmery verejnej zelene úpravou prelúk a neudržiavaných plôch, skultivovať neudržiavané a zaburinené plochy
p)    využiť vodný tok Krtíš na vybudovanie športovo-rekreačnej zóny (cyklistická trasa, trasa pre korčuliarov, aerobná trasa a pod.), pri tom dobudovať líniovú zeleň pozdĺž toku, realizovať sadovnícky upravené plochy zelene v navrhovaných pásmach oddychu, doplniť ich pešími trasami a drobnou architektúrou,
q)    nepripustiť zmeny  funkčného využitia plôch označených v územnom pláne ako zeleň na investičnú výstavbu,
r)     každú likvidáciu vzrastlej zelene  viazať na inštitút náhradnej výsadby,
s)    v prípade vyriešenia vlastníckych vzťahov zaradiť do komplexu verejnej zelene park pri nemocnici, zabezpečiť a realizovať projekt jeho rekonštrukcie,
t)     spracovať projekt záchrany, resp. preskúmať možnosti vyhlásenia za chránené stromy pre významné vzrastlé dreviny s vysokou historickou alebo sadovníckou hodnotou (Gleditsia triacanthos  pri budove bývalého ŠM, Sorbus domestica v areáli cintorína).
u)    zachovať a udržiavať všetky prírodné prvky s charakterom sídelnej zelene zastúpené v území, najmä:
-      biokoridor Krtíšskeho potoka so sprievodnou zeleňou,
-      lesná časť Dúbrava,
-      lesík pri železničnej stanici,
-      zeleň cintorínov,
-      zeleň úvozov, roklín a strží v lokalite Horné Lúky,
-      ochrannú zeleň Záhumnia,
-      lesík nad Domom dôchodcov,
-      zeleň medzi lokalitou Ďulov dvor a čerpacou stanicou Slovnaft,
-      zeleň nad autobusovým nástupišťom SAD,
-      jestvujúcu zeleň v priemyselnej zóne.
 
B Vyhradená zeleň
a)    projekčne zabezpečiť a realizovať výsadbu zelene v športovej zóne (plaváreň, ihrisko, hala),
b)    dokončiť výsadbu ochrannej zelene pri ceste I/75, najmä v lokalitách Novohradská, Písecká, Lučenská pri bytových domoch,
c)    výsadba ochrannej a izolačnej  zelene medzi bývalou ZŠ III na ulici Ľ.Štúra a obytným súborom
d)    dobudovať kvalitnú zeleň pri nákupných strediskách a čerpacích staniciach PHM, (osloviť investorov),
e)    usmerniť metodicky majiteľov priemyselných a poľnohospodárskych areálov  - výsadba vhodnej izolačnej zelene v areáloch výrobných podnikov a následná údržba (osveta),
f)     venovať pozornosť pravidelnému koseniu a likvidácii zaburinených neúžitkov, ktoré  sa stávajú zdrojom alergénov,
g)    regulovaný vodný tok si vyžaduje výsadbu sprievodnej zelene, podobné opatrenia sú potrebné v úseku novej cesty (preložka cesty II/527), nakoľko tieto línie sú stresovým faktorom v území, kde sa kumulujú viaceré faktory,
h)    biologickými opatreniami (výsadba vhodnej zelene) riešiť aj zmiernenie niektorých negatívnych javov v zložkách životného prostredia v sídle ako sú  hluk, znečistenie ovzdušia, prašnosť apod.
 
C Súkromná zeleň
a)    upozorňovať  na nevhodné výsadby úžitkových drevín v predzáhradkách IBV (osveta),
b)    v oblastiach záhradkárskych osád regulovať povolené činnosti, stanoviť zásady pre výsadby okrasných drevín  a realizovať aj osvetu,
c)    odstrániť choré jedince v záhradách, ktoré sú zdrojom nákazy pre ovocné ale aj okrasné dreviny a nahradiť ich novými výsadbami (osveta).
 
D Spoločné odporúčania
a)    zabezpečiť mechanickú ochranu drevín počas stavebných a rekonštrukčných prác,
b)    zabezpečiť údržbu neudržiavaných plôch najmä na okraji mesta, pravidelnou údržbou zabrániť rozrastaniu náletových drevín a burín,
c)    používať pri výsadbách nových plôch vzrastlé dreviny, ktoré majú lepšiu šancu rastu v sťažených podmienkach (najmä sídliská),
d)    využívať priaznivý potenciál prírodných a klimatických podmienok pre široký sortiment druhov,
e)    rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí pri výsadbe drevín,
f)     pred výsadbou zelene na plochách, ktoré sú zdevastované predchádzajúcou stavebnou činnosťou vopred zabezpečiť adekvátnu prípravu pôdy,
g)    pri výsadbe riešiť systém zavlažovania a výživy a ochrany rastlín po výsadbe,
h)    vplývať osvetovou činnosťou na zlepšenie povedomia obyvateľstva a jeho vzťahu k ochrane a tvorbe zelene,
i)      sledovať šírenie inváznych druhov drevín a zamedziť ich šíreniu,
j)      chápať realizáciu nových výsadieb, ich následnú údržbu a ochranu u  všetkých kategórií ako súčasť starostlivosti obce o životné prostredie, ktoré má funkciu biologickú, estetickú, rekreačnú aj kultúrnu, podporuje identitu mesta a vytvára prostredie príjemné pre turistov a rekreantov,
k)    dotvoriť, obnovovať a udržiavať jestvujúce plochy zelene všetkých kategórií ako zložku životného prostredia a to najmä v okolí objektov vybavenosti a služieb,
l)      dosiahnuť, aby všetky fyzické i právnické osoby zeleň v meste chránili  a budovali,
m)  využiť možnosť spolupráce s tretím sektorom (MVO), školami,  zahraničnými fondmi (grantové programy) a s odbornými organizáciami pri realizácii vzorových riešení,
n)    zabezpečiť vzdelávanie obyvateľstva a prostredníctvom odbornej organizácie poskytovať občanom poradenskú službu v tejto oblasti,
o)    návrhy, realizácie, rekonštrukcie a údržbu sídelnej vegetácie zveriť profesionálnym odborníkom,
p)    rekonštrukcie, výstavby plôch zelene realizovať na základe projektovej dokumentácie sadových úprav, ktoré spracujú osoby s príslušnou spôsobilosťou,
q)    žiadať od stavebníkov, aby k návrhu na vydanie územného rozhodnutia priložili komplexné vyhodnotenie jestvujúcej zelene, aby zeleň určená k asanácii bola finančne ohodnotená osobou spôsobilou v tejto oblasti, ďalej aby k návrhu na vydanie stavebného povolenia bol v rámci projektovej dokumentácie spracovaný samostatný stavebný objekt “Sadové úpravy” osobou spôsobilou v tejto oblasti, pričom v jeho rozpočtovej časti bude zahrnutý náklad na asanáciu zelene a na náhradnú zeleň minimálne vo finančnej výške likvidovanej zelene,
r)     nakoľko nie je možné zakladať na väčších plochách novú verejnú zeleň, odporúčame rekonštrukciu jestvujúcich plôch, najmä v okolí občianskej vybavenosti a služieb,

Článok 8

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

 
a)    realizáciu navrhovaných obytných zón podmieniť vybudovaním vnútrozonálnych rozvodov verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia
b)    rešpektovať opatrenia vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, aktuálnych strategických dokumentov a legislatívy (POH, rôzne smernice, koncepcie,...),
c)    dôsledným uplatňovaním zákona č.24/2006 Z.z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predchádzať negatívnemu dopadu vplyvov na životné prostredie,
d)    zabezpečiť ochranu jednotlivých zložiek v súlade s platnou legislatívou,
e)    osvetovou činnosťou zvyšovať úroveň povedomia obyvateľstva o ochrane životného prostredia  formou dlhodobého pestovania environmentálneho povedomia,
f)     vývojom technologických procesov výroby je potrebné dosahovať čistejšie prevádzky výrobných zariadení s nižšou produkciou priemyselného odpadu. Túto činnosť je potrebné sledovať a porovnávať podľa platných legislatívnych noriem,
g)    vypracovať a realizovať nový POH, ktorý bude nadväzovať na schválený Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006 – 2010,
h)    realizovať projekt zberu separovaného odpadu  a tým obmedziť produkciu odpadu,
i)      realizovať projekt vybudovania kompostárne pre zhodnotenie biologického odpadu,
j)      realizovať projekt rekultivácie skládky TKO,
k)    uplatniť využitie alternatívnych zdrojov energie, uplatňovať používanie pohonných látok a druhov dopravy s minimalizovaným vplyvom na životné prostredie (bezolovnatý benzín, katalyzátory, použitie plynu a elektriny na pohon, bicykle),
l)      pre sledovanie stavu kvality ovzdušia vybudovať monitorovací a informačný systém kvality ovzdušia,
m)  realizovať  technické a biologicko-technické opatrenia na znižovanie hlučnosti,
n)    nepripúšťať zaraďovanie investičných akcií, pri ktorých nie sú jednoznačne vylúčené potenciálne riziká narušenia životného prostredia,
o)    pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení, musia byť volené najlepšie dostupné technológie,
p)    dodržovať emisné limity pri vypúšťaní znečisťujúcich látok do ovzdušia,
q)    nepovoliť do územia mesta  umiestnenie prevádzky produkujúcu nadlimitné množstvo škodlivín,
r)     rešpektovať zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
s)    riešiť ochranu intravilánu mesta pred odtokom zrážkových vôd z extravilánu : realizáciou záchytných rigolov, spomalenie odtoku zrážkových vôd a zvýšenie akumulačnej schopnosti územia realizáciou pôdoochranných opatrení na PPF (vsakovacie pásy po vrstevnici, hradenie strží),
t)     realizovať opatrenia (príloha č.5 k zákonu č.364/2004 Z.z.) na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Veľký Krtíš, ktoré sú v zmysle § 34 zákona č.364/2004 Z.z. Nariadením vlády SR č.249/2003 ustanovené za zraniteľné oblasti,
u)    riešiť ochranu intravilánu mesta pred povodňami realizáciou stavby  „Veľký Krtíš – Modrý Kameň, úprava Krtíšskeho potoka“ a navrhovanej úpravy Krtíšskeho potoka v území navrhovaného rozvoja (ľavobrežná niva pri domove dôchodcov),
 

Článok 9

Vymedzenie zastavaného územia obce

 
Do zastavaného územia obce začleniť všetky jestvujúce i navrhované rozvojové lokality.
 

Článok 10

Vymedzenie ochranných pásiem a a chránených území podľa osobitných predpisov

 
V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené územie, resp. je potrebné postupovať v súlade s požiadavkami príslušných správcov:
Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov technického vybavenia územia
a)    manipulačné pásmo vodných tokov v šírke 10 a 5 m (t. j. pre veľké a malé vodné toky) - ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov - do ochranného pásma nie je možné umiestňovať žiadnu technickú infraštruktúru ani vzrastlú zeleň (akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s tokom odsúhlasiť so SVP, š. p.),
b)    ochranné pásmo štátnej cesty I. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 50 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
c)    ochranné pásmo štátnej cesty II. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 25 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
d)    ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
e)    ochranné pásmo dráhy v šírke 60 m na každú stranu od osi krajnej koľaje (v priestore stanice resp. železničného zariadenia 30 m od obvodu dráhy) v zmysle zákona č. 164/1996 Zb. o dráhach
f)     ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia
g)    ochranné pásmo prívodného potrubia SKV HLF – 5 m na obidve strany potrubia
h)    rezervácia manipulačného pásu šírky 12 m pre stavbu prívodného potrubia skupinového vodovodu DN 400 v úseku po VDJ Veľký Krtíš II. a DN 35 od VDJ Veľký Krtíš II. do Plachtiniec s perspektívnym pásmom ochrany šírky 1,5 m od pôdorysných okrajov potrubia obojstranne
i)      hygienické ochranné pásmo ČOV v zmysle STN 75 6401 
j)      manipulačné pásma vodných tokov a  vodohospodárskych objektov v šírke 10 m pre vodohospodársky významné vodné toky a 5 m pre malé vodné toky
k)    ochranné pásma pre elektroenergetické vzdušné vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike:
-      110 kV vzdušné vedenie - 15 m od krajného vodiča na každú stranu
-      vonkajšie vedenie 22 kV - 10m na každú stranu kolmo na vedenia od krajného vodiča
-      káblové vedenie 22 kV - 1m na každú stranu od krajných káblov
-      rozvodné stanice - 30 m
-      trafostanice - 10m
l)      ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia
m)  ochranné pásmo ropovodu a produktovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. (§ 63 a 64), o energetike vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia
n)    ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení v zmysle zákona č. č. 656/2004 Z. z. o energetike:
-      VTL-plynovody: ochranné pásmo 4 m od osi plynovou na obidve strany, bezpečnostné pásmo 20 m od osi plynovou na obidve strany
-      regulačná stanica plynu – ochranné pásmo 8m na každú stranu meranú od pôdorysu plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo - 20 m
-      STL-plynovody, ktorými sa rozvádza plyn v zastavanom území: ochranné pásmo 1 m (pri nízkotlakových a stredotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi rozvádza plyn v mestách a v súvislej zástavbe obcí sa bezpečnostné pásma určia  v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu).
o)    ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) v zmysle Zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov – 50 m – v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy
p)    ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z.  o lesoch
q)    pásma hygienickej ochrany poľnohospodárskych výrobných areálov

 

Článok 11

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,
na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny
 
V zmysle § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia. V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia.
 
Delenie a sceľovanie pozemkov je potrebné uskutočniť na všetkých plochách nových rozvojových plochách. Delenie a sceľovanie pozemkov určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie.
 
Na asanáciu sa navrhujú časti jestvujúcich nevyhovujúcich plôch výrobných a poľnohospodárskych areálov.

 

Článok 12

Určenie na ktoré časti je potrebné obstarať územný plán zóny

 
Podrobnejšou územnoplánovacou dokumentáciou (územný plán zóny) bude potrebné riešiť:
a)    rozvojové priestory nízkopodlažnej intenzívnej obytnej zástavby v lokalite nad Ulicou Št. Tučeka a Ulicou železničnou.
b)    rozšírenie areálu kúpaliska a rezervy pre vyššiu občiansku vybavenosť
c)    rozvojové priestory polyfunkčnej zástavby medzi futbalovým štadiónom a kostolom
d)    vybudovanie oddychovo-rekreačnej plochy pri vodnom toku Krtíš
 

Článok 13

Zoznam verejnoprospešných stavieb

 
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov riešenia Územného plánu mesta Veľký Krtíš, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územia a zabezpečovať územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sú:
 
1. Stavby pre sociálne bývanie
a)    stavby pre bývanie sociálne menej prispôsobivých a sociálne odkázaných skupín obyvateľstva
 
2. Základná a vyššia vybavenosť sociálneho charakteru
 
a)    rozšírenie areálu kúpaliska
b)    zriadenie športových a rekreačných plôch na sídlisku (Ulica B. Němcovej)
c)    azylový dom, hospic,
d)    rozšírenie verejného cintorína
 
3. Verejná zeleň, ochranná zeleň a prvky M-ÚSES
a)    rekonštrukcia mestského parku Hôrka,
b)    vybudovanie prímestského lesoparku Dúbrava vrátane jeho vybavenia (prístrešky pre turistov, kyslíková dráha a pod.),
c)    výsadba líniovej zelene pozdĺž hlavných dopravných trás a vodných tokov,
d)    budovanie nevyhnutnej izolačnej a ochrannej zelene na celom území mesta podľa UŠ, resp. podľa následne spracovaného Generelu zelene mesta,
e)    budovanie zelene v rámci športovo-rekreačnej zóny pri vodnom toku Krtíš,
f)     budovanie verejnej zelene v lokalitách novej IBV.
 
4. Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejnoprospešného charakteru
a)    rekonštrukcia miestnych komunikácií
b)    výstavba nových komunikácií
c)    preložka cesty I/75 a s tým súvisiaca rekonštrukcia vozovky ulice Baníckej a ulice
Novohradskej
d)    prestavba križovatiek
e)    výstavba nových miestnych komunikácií obslužných
f)     výstavba pešieho chodníka v úseku Veľký Krtíš – Modrý Kameň
g)    výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov
h)    vybudovanie pešej zóny na Trhovej ulici
i)      výstavba cyklistickej cesty v úseku Malý Krtíš – Veľký Krtíš – Modrý Kameň
j)      výstavba verejných parkovísk nesúkromného charakteru, na verejných resp. vyvlastnených plochách
k)    prestavba a rekonštrukcia autobusových zastávok a autobusovej stanice.
 
5. Vybrané zariadenia verejnej technickej vybavenosti celomestského charakteru
a)    prívodné potrubie SKV DN 400, úsek hranica k.ú. – vodojem Veľký Krtíš II.
b)    prívodné potrubie SKV DN 355, úsek vodojem Veľký Krtíš – Plachtince po hranicu k.ú.
c)    zásobné potrubie DN 100 pre III. tlakové pásmo sídliska IBV
d)    rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete do územia uvažovaného rozvoja
e)    splašková kanalizácia v území uvažovaného rozvoja
f)     odvádzanie vôd z povrchového odtoku z územia uvažovaného územného rozvoja
g)    rekonštrukcia rozvodnej vodovodnej a kanalizačnej siete v intraviláne mesta
h)    úprava Krtíšskeho potoka
i)      záchytné rigoly, hradenie strží, vsakovacie pásy na PP
j)      navrhované trasy a zariadenia: elektrika, telekomunikácie, plynu, verejných tepelných rozvodov,
k)    vybudovanie nových trafostaníc s ich  káblovým prepojením na jestvujúce distribučné VN 22 kV vedenia,
l)      budovanie  VN 22 kV rozvodu a prípojok pre navrhované trafostanice zemnými suchými káblami  podľa možností zokruhovaním,
m)  v  intenzifikovaných lokalitách zvýšiť výkony jestvujúcich stožiarových trafostaníc podľa potreby intenzifikácie
n)    realizácia NN sekundárnych  vývodov zvýšenie výkonov  jestvujúcich stožiarových trafostaníc podľa potreby intenzifikácie,
o)    budovanie  NN sekundárnej siete v novonavrhovanej urbanizovanej zástavbe zemnými káblami
p)    realizácia verejného osvetlenia
q)    Rekonštrukcia a dobudovania novej siete plynovodov
r)     rozvody hlavných distribučných plynovodov v zastavanom území mesta
s)    Vybudovať novú RS
t)     Vybudovať prípojku VTL k RS
u)    privádzač tepla a nové teplárenske zariadenie navrhovaného diaľkového zásobovania mesta teplom
v)    Vybudovať bioplynovú stanicu, ktorá bude pracovať v základnom pásme dodávky tepla pre potreby odberateľov tepla mesta t.j. celoročne, na voľnom poľnohospodárskom pozemku oproti železničnej stanici na okraji mesta Veľký Krtíš.
 
Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky navrhované líniové vedenia verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, elektrorozvody, plynorozvody, sekundárne tepelné vedenia, telekomunikačné trasy), vrátane k ním príslušných trasových zariadení tak, ako sú uvedené v návrhu verejného technického vybavenia (výkresy čís. 5,6,7).
 
Umiestnenie (aj počet navrhovaných zariadení TI) verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie plôch (pozemkov) pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.
 

Článok 14

Schéma záväzných častí riešenia

 
Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:
a)    Grafická časť:
-      výkres č. 02: Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia sídla
-      výkres č. 03: Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využívanie zastavaného územia
-      výkres č. 04: Návrh verejného dopravného vybavenia územia,
-      výkres č. 05: Návrh verejného technického vybavenia územia, elektrika telekomunikácie
-      výkres č. 06: Návrh verejného technického vybavenia územia, plyn, tepelné hospodárstvo, produktovody
-      výkres č. 07: Návrh verejného technického vybavenia územia, vodné hospodárstvo
a to v rozsahu textovej časti – Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš
b)    Textová časť - Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš
 
ČasŤ ŠTVRTÁ
Záverečné ustanovenia
 
Územný plán mesta Veľký Krtíš je uložený na:
-          Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši
-          stavebnom úrade
-          Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
 
Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíší svojím uznesením č. 23/2007 zo dňa 25.júna 2007
 
Účinnosť nadobúda dňa  11.07.2007
 
 
                       
 
 
 
 
Ing. Dalibor Surkoš v.r.
primátor mesta

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15061

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka