Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenieč.2-2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008

Schválené: 23.2.2009

Účinnosť: 12.3.2009

Schválené MSZ dňa:           23.02.2009
Uznesenie číslo:                  119/2009
Účinnosť od:                        12.03.2009


V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e
mesta Veľký Krtíš č. 2/2009

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008


Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zák. NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši v platnom znení, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení školských obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši zo dňa 14.12.2007, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. /2008 zo dňa 05.05.2008, sa mení takto:

1/ V článku 3, bod 5 sa dopĺňa:

DAČOV LOM / od 01.03.2009/


Čl. II.


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie je Doplnkom č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Veľký Krtíš č. 3/2007 o určení obvodov pre základné školy vo Veľkom Krtíši zo dňa 14.12.2007, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 zo dňa 05.05.2008.

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši dňa 23.02.2009, Uznesením č. 112/2009 a nadobúda účinnosť päťnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.


Vo Veľkom Krtíši dňa 23.02.2009

 

 

Prílohy VZN sú vo verzii na stiahnutie.
 


                                                                                             Ing. Dalibor Surkoš
                                                                                                primátor mesta
 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28918

 
 
 
15099

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka