Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 9/2011, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2007 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2009, ktorým bola vyhlásená Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš

Schválené: 13.12.2011

Vyhlásené: 14.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Schválené MsZ dňa:               13.12.2011
Uznesenie číslo:                    49/2011
Účinné:                                01.01.2012

Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Veľký Krtíš
č. 9/2011,

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš
č. 5/2007 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2009, ktorým bola vyhlásená  Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš

 

ČASŤ PRVÁ

Základné ustanovenie

Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 4, ods. 3, písmeno ch) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon o obecnom zriadení) prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4, písmeno c) zákona o obecnom zriadení schválilo Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš.

Mesto Veľký Krtíš v zmysle § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, prostredníctvom svojho orgánu - mestského zastupiteľstva v zmysle § 11 ods. 4, písmeno g) zákona o obecnom zriadení nariaďuje:

 

Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Na koniec vety sa dopĺňa text: „a jeho Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš“.
Zmeny a doplnky  sa týkajú nasledovných lokalít:

• Lokalita č.1
1a Okrsok č.1 - pôvodné tzv. „škvárové ihrisko“ v blízkosti futbalového štadióna.
1b Okrsok č.1 - pri objekte krytej plavárne riešiť plochu verejného parkoviska
1c Okrsok č.1 – časť ulice A.H. Škultétyho.

• Lokalita č.2
2a Okrsok č.1 – Centrum mesta v časti Baníckej ulice v nadväznosti na nemocnicu s poliklinikou.
2b Okrsok č.2 – Vo východnej časti okrsku na Pálovnickej ulici, mimo zastavaného územia sídla na parcele č. 3311/13.
2c Okrsok č.1 – Na Lučenskej ulici, pri čerpacej stanici na parcele č.3404, 3405, 3406/3 a 3406/4.
2d  Okrsok č. 1  Na Novohradskej ulici pri jestvujúcich plochách drobnej výroby
a radových garáží na parcelách č. 2467/2, 2467/13,  2467/15.


Článok 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Bez zmeny


ČASŤ DRUHÁ

Záväzné regulatívy

Bez zmeny

 

Článok 3
Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia


Dopĺňa sa pôvodný text v tomto znení:
V rámci lokality č. 1  bude plocha pôvodného tzv. “škvárového“  ihriska realizovaná až po výstavbe zmiešaného územia, ktoré sa nachádza pod evanjelickým kostolom.

 

Článok 4
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

Bez zmeny

 

Článok 5
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia
Nahrádza sa pôvodný text prvého bodu v časti: Doprava automobilová týmto textom:
              Rezervovať koridor pre výstavbu rýchlostnej cesty R7s navrhovanou kategóriou 24, 5/120
              v úseku Veľký Krtíš - Lučenec.

Článok 6
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia


Dopĺňa sa pôvodný text v tomto znení:
Zariadenia civilnej ochrany.
            Zmenami  a doplnkami  č.2 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš v lokalite č. 1 / 1a , 1c /  
            pri riešení požiadaviek  civilnej ochrany  postupovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. 
            o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach
            na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
            civilnej ochrany, najmä § 4 ods. 4 a 5. 


Článok 7
Zásady a  regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt,
ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

Bez zmeny


Článok 8
Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Bez zmeny

 

Článok 9
Vymedzenie zastavaného územia obce

Bez zmeny

 

Článok 10
Vymedzenie ochranných pásiem a a chránených území podľa osobitných predpisov

Bez zmeny

Článok 11
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby,
na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

Bez zmeny

 

Článok 12
Určenie na ktoré časti je potrebné obstarať územný plán zóny

Bez zmeny

 

Článok 13
Zoznam verejnoprospešných stavieb

Bez zmeny

 

Článok 14
Schéma záväzných častí riešenia

Pôvodný text sa mení a dopĺňa nasledovne:
Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:
a/ Grafická časť:
- výkres č. 3a, 3b, 3c  Komplexné priestorové usporiadanie  a funkčné využitie územia.
- výkres č. 4a            Verejné dopravné vybavenie. 
- výkres č. 7b            Návrh verejného technického vybavenia- Vodné hospodárstvo.

b/ Textová časť - Záväzná časť Územného plánu mesta Veľký Krtíš.

 

ČASŤ ŠTVRTÁ

Záverečné ustanovenia

Pôvodný text sa dopĺňa nasledovne:
Uloženie územného plánu:
Územný plán mesta Veľký Krtíš  a Zmeny a doplnky č. 2 k Územnému plánu mesta Veľký Krtíš je uložený na:
- Mestskom úrade vo Veľkom Krtíši
- stavebnom úrade  - SÚS Veľký Krtíš
- Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici

Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši svojim uznesením č. 49/2011 zo dňa 13.12.2011.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012.

 


                                                                            Ing. Dalibor Surkoš
                                                                              primátor mesta

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15061

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka