Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Schválené: 11.12.2012

Vyhlásené: 12.12.2012

Účinnosť: 26.12.2012

Platné do: 30.11.2018

Nahradené: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 7/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrad za sociálne služby, poskytované mestom Veľký Krtíš

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 10/2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

     Mestské zastupiteľstvo Veľký Krtíš v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Čl. I
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej len „VZN č. 6/2012“) sa mení takto:

 

1) Článok VI. ĎALŠIE SLUŽBY § 15 Nocľaháreň, ods. 4 VZN č. 6/2012 sa mení a znie takto: 
 

(4) Výška úhrady nákladov za poskytované služby v zariadení Nocľahárne pre občanov v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi je v sume 0,50 € za 1 prenocovanie a vykonanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Výška úhrady nákladov za poskytované služby v zariadení Nocľahárne pre občanov, ktorí nie sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo sa nepreukážu rozhodnutím Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi je v sume 1 € za 1 prenocovanie a vykonanie nevyhnutnej osobnej hygieny.


Čl. II
Záverečné ustanovenie

1) Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na 15. zasadnutí dňa 11.12.2012 a nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od vyhlásenia.
2) Ostatné ustanovenia VZN č. 6/2012 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

 


                                                                                                Ing. Dalibor S u r k o š
                                                                                             primátor Mesta Veľký Krtíš

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28867

 
 
 
15061

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka