Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2017

Rok 2018

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012


 

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2017:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
117/2017/ OIaŽPŽiadateľ, Martin Paumer , Nová Ves č. 91, 991 05 Nová Ves , požiadal dňa 05.01.2017 o súhlas na výrub 1 ks dreviny - neznámej listnatej s obvodom kmeňa 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku C KN 2822/2 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 2822/2 je žiadateľ Martin Paumer, Nová Ves č. 91, 991 05 Nová Ves v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 05.01.201709.01.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
353/2017/ OIaŽPŽiadateľ, Milan Ragač , Duklianska 521/9, 990 01 Veľký Krtíš , požiadal dňa 30.01.2017 o súhlas na výrub 1 ks dreviny - smreku s obvodom kmeňa 180 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku C KN 1901, záhrady v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 1901 je žiadateľ Milan Ragač a manželka Mgr. Lenka Ragačová, obaja bytom Duklianska 521/9, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 31.01.201731.01.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č. SÚS-00023/2017 (Obec 72/2017) Žiadateľ Občianske združenie Šóšárskych prameňov, Klementa Gotwalda 54/11 , 991 06 Želovce v zastúpení p. Petrom Bolgárom, bytom Želovce, Šóšárska 125/21, požiadalo dňa 20.02.2017 o súhlas na výrub 22 ks drevín: – 7 ks agát biely s obvodom kmeňa 273 cm, 278 cm, 192 cm, 169 cm, 163 cm, 279 cm, 211 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks pagaštan konský s obvodom kmeňa 213 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks borovica čierna s obvodom kmeňa 182 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 7 ks javor poľný s obvodom kmeňa 275 cm, 219 cm, 189 cm, 97 cm, 107 cm, 195 cm, 207 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 2 ks jaseň štíhly s obvodom kmeňa 283 cm, 92 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 3 ks lipa malolistá s obvodom kmeňa 209 cm,132 cm, 95 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 1 ks javor mliečny s obvodom kmeňa 305 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemkoch C KN 1716/1, 1716/2, 1716/3, 1716/4, 1716/5, 1716/6 ostatné plochy a C KN 1717/1, 1717/2, 1717/3, 1717/4, 1717/5 zastavané plochy a nádvorie v k. ú. Želovce mimo zastavaného územia obce. Žiadosť bola doručená Obci Želovce 17.02.201721.02.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
619/2017/ OIaŽPŽiadateľ Vladimír Nociar, P. O. Hviezdoslava 47, 990 01 Veľký Krtíš požiadal o súhlas na výrub 9 ks dreviny – 4 ks smrekovec opadavý s obvodom kmeňa 69 cm, 64 cm, 103 cm, 69 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 5 ks tuja s obvodom kmeňa 59 cm, 58 cm, 60 cm, 59 cm, 58 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou , rastúce na pozemku C KN 2957/8, 2956/9, 2957/5 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov C KN 2957/8, 2956/9, 2957/5 je žiadateľ Vladimír Nociar , bytom P. O. Hviezdoslava 47, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 22.02.201723.02.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č. SÚS-00030/2017 (Obec 35/2017) Žiadateľ Spoločnosť KAMENSKÝ CP s.r.o., v zastúpení Pavlom Černochom, konateľom spoločnosti, so sídlom Partizánska ulica 31, Malý Krtíš, IČO: 36704334 požiadalo dňa 28.02.2017 o súhlas na výrub 9 ks drevín: – gaštan divý s obvodom kmeňov 100 cm, 107 cm, 236 cm, 163 cm, 110 cm, 110 cm, 140 cm, 188 cm, 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemkoch C KN 1304/243, C KN 1304/260 zastavané plochy a nádvorie v k. ú. Sklabiná mimo zastavaného územia obce Žiadosť bola doručená Obci Sklabiná 24.02.201728.02.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
696/2017 /OIaŽP, 1631/2017Žiadateľ p. Marián Varecha, B. Nemcovej 963/32, 990 01 Veľký Krtíš požiadal o súhlas na výrub 4 ks brezy s obvodom kmeňov 100 cm, 102 cm, 79 cm, 85 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemkoch C KN 2956/7, 2957/4 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov C KN 2956/7, 2957/4 je žiadateľ Marián Varecha, B. Nemcovej 963/32, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 07.03.201709.03.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00083/2017 OBEC 36/2017Pani Zuzana Christová, Horné Plachtince 131, 991 24 Dolné Plachtince, požiadala dňa 31.05.2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu 52 ks stromov v zložení: - 50 ks agát biely - 2 ks čerešňa vtáčia s obvodom kmeňov 50 cm – 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 636 - orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince. Vlastníkom pozemku kde dreviny rastú v k. ú. Horné Plachtince je Zuzana Christová, Horné Plachtince č. 131, 990 24 Dolné Plachtince v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 31.05.201702.06.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1992/2017/ OIaŽPPani Bibiana Heimlichová , bytom A. H. Škultétyho 1005/101, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks javora s obvodom kmeňa 85 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku CKN 884/6 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie sú Milan Benko a Iveta Benková, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš , Ladislav Kľačo a Jozefína Kľačová, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš , Anna Povaľačová, A. H. Škultétyho 1005/99, 990 01 Veľký Krtíš, Ing. Zuzana Kočiová, A. H. Škultétyho 1005, 990 01 Veľký Krtíš, Róbert Bolgár, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš, Ladislav Sabinovský, A. H. Škultétyho 1005, 990 01 Veľký Krtíš , Gejza Kajtor, Mierová 334/21, 991 06 Želovce, Pavel Vigaš a Zlatica Vigašová, A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, Ladislav Heimlich a Bibiana Heimlichová, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš, Ing. Mária Tóthová, Novohradská 996/6, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/12, Erik Turan, A. H. Škultétyho, 990 01 Veľký Krtíš, Ján Páleník, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký, Erika Vargová, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš, Katarína Turanová, A. H. Škultétyho 1005/101, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/24. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 21.08.201722..08.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2009/2017/ OIaŽPSocialna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 45 ks kríkov – listnatých, bez bližšieho určenia rastúcich na pozemkoch C KN 2872/8, C KN 2872/10 v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú je Sociálna poisťovňa , Ul. 29. Augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 24.08.201725.08.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
00139/2017/ SÚSRímskokatolícka cirkev, Farnosť Sklabiná, so sídlom Sklabiná 13, 991 05 Sklabiná, IČO : 319 33 408 v zastúpení p. ThDr. Ondrejom Šmidriakom, PhD., administrátorom farnosti, požiadala o súhlas na výrub 1 ks dreviny - lipa malolistá, s obvodom kmeňa 161 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku E KN 188 ( C KN 246) ostatná plocha v k. ú. Obeckov v zastavanom území obce, čo v teréne predstavuje miestny cintorín. Vlastníkom pozemku E KN 118/2 je Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sklabiná, IČO 31933408 v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená SÚS Veľký Krtíš 28.08.201730.08.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2088/2017/ OIaŽPŽiadateľ, Ján Vanko, A. H. Škultétyho 292/3, 990 01 Veľký Krtíš, požiadal dňa 07.09.2017 o súhlas na výrub 1 ks dreviny - smreka s obvodom kmeňa 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku C KN 517 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 517 je žiadateľ Ján Vanko, A. H. Škultétyho 292/3, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 07.09.201711.09.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1638/2017/ OIaŽPMesto Veľký Krtíš, J. A. Komenského3, 99001 Veľký Krtíš, IČO 319 651, požiadalo o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 150 m2 krovitých porastov – tŕnky, šípky, baza čierna,.. rastúce na pozemku E KN 575/1 – orná pôda v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce.18..09.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2380/2017/ OIaŽPPán Ing. Mirko Gallay, bytom Vinohradnícka č. 55, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks orecha vlašského s obvodom kmeňa 135 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku CKN 62/1 – záhrada v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie sú Ing. Mirko Gallay a Eva Gallayová, Vinohradnícka č. 55, Veľký Krtíš v podiele 1/1.30.10..20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS 00176/2017 Obec 159/2017Pani Denisa Nôšková, Sklabiná 169, 990 05 Sklabiná, požiadala Obec Sklabiná o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub stromu v počte 1 ks lipa s obvodom kmeňa 220 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou , rastúceho na pozemku C KN 290/19 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Sklabiná. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je žiadateľka Denisa Nôšková v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Sklabiná 31.10.201706.11.20177dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2625/2017/ OIaŽPSpoločnosť Eilersen Produktion Slovakia s.r.o., Ľudovíta Štúra 904/43, 990 01 Veľký Krtíš požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 6 ks ihličnatých drevín s obvodom kmeňa 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks listnatého stromu, s obvodom kmeňa 157 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku C KN 1389/26 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú je Eilersen Produktion Slovakia s.r.o., Ľudovíta Štúra 904/43, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 04.12.201704.12.20177dní od zverejnenia informácie

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28912

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka