Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2016

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012


 

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2016:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00057/2016 Obec 16/16Pán Juraj Cesnak, bytom Horné Plachtince 34, požiadal Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín v zložení - 78 ks agát biely s obvodom kmeňov od 45 cm do 75 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 12 ks čerešňa vtáčia s obvodom kmeňov od 34 cm do 62 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemkoch E KN 517 – trvalé trávne porasty a E KN 715 – orná pôda v k.ú. Horné Plachtince mimo zastavané územie obce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľ v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 09.03.201614.03.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
731/2016/ OIaŽPŽiadateľ, Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený splnomocnencom – Mgr. Jaroslavom Horváthom, riaditeľom školy, požiadal dňa 15.03.2016 o súhlas na výrub 2 ks dreviny - lipy, bližšie neurčeného druhu s priemerom kmeňa 23 cm a 37 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcej na pozemku C KN 2834 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 2834 je Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica v podiele 1/1.15.03.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
3190/2016FURNI FINISH spol. s r.o., 985 84 Tupá 261, IČO: 36 545 431, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín v zložení - 8 ks hrabov s obvodom kmeňov 32 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 16 ks tují s obvodom kmeňov do 26 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 7 ks líp s obvodom kmeňov do 41 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemkoch C KN 533/24 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľ v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 23.3.2016.23.03.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1643/2016/ OIaŽPŽiadateľ, Roman Mázor, Ul. A. H. Škultétyho 338/80, 990 01 Veľký Krtíš , požiadal dňa 13.07.2016 o súhlas na výrub 2 ks dreviny - jaseň s obvodom kmeňa 70 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a jaseň s obvodom kmeňa 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku C KN 1014 záhrady v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 1014 je žiadateľ Roman Mázor, Ing., Venevská 768/14, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 13.07.201614.07.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1753/2016/ OIaŽPŽiadateľka, Anna Tónová, Ul. Št. Tučeka, 990 01 Veľký Krtíš , požiadala dňa 05.08.2016 o súhlas na výrub 2 ks dreviny - ihličnany s obvodom kmeňa 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku C KN 159 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 159 je žiadateľka Anna Tónová, Ul. Št. Tučeka, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 05.08.201605.08.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1957/2016/ OIaŽPŽiadateľ, Mgr. Miloš Krchňavý, Nám. A. H. Škultétyho 10, 990 01 Veľký Krtíš , požiadal dňa 05.09.2016 o súhlas na výrub 1 ks dreviny - orech vlašský s obvodom kmeňa 210 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku C KN 218 záhrady v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 218 je žiadateľ Mgr. Miloš Krchňavý, Nám. A. H. Škultétyho 10, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 05.09.201606.09.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00156/2016Pán Ján Oslík, bytom Horné Plachtince č. 58, požiadal Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín v zložení 15 ks agát biely , 15 ks čerešňa vtáčia, 15 ks jaseň, 20 ks jelša bez udania obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 578 – orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince. Vlastníkom pozemku kde dreviny rastú v k. ú. Horné Plachtince je žiadateľ, podľa listu vlastníctva č. 283 v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 12.09.201613.09.20167dní od zverejnenia informácie
SUS 00165/2016Predmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00165/2016Spoločnosť Slovakia Les sv. Huberta s.r.o., Dolné Strháre 139, 991 03 Pôtor v zastúpení Ing. Miroslavom Hudecom, Dolné Strháre 139, 991 03 Pôtor – konateľom spoločnosti, požiadala Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 941 ks stromov v zložení - 236 ks agát biely s obvodom kmeňa 41cm – 54 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 94 ks agát biely s obvodom kmeňa 56 cm – 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 129 ks agát biely s obvodom kmeňa 83 cm – 102 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 162 ks cer s obvodom kmeňa 52 cm – 145 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 86 ks čerešňa vtáčia s obvodom kmeňa 42 cm – 106 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 180 buk s obvodom kmeňa 47 cm – 109 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou , 54 ks jelša s obvodom kmeňa 54 cm – 86 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 507- ostatná plocha, E KN 509 – trvalý trávny porast, E KN 510 – trvalý trávny porast, E KN 514 – trvalý trávny porast, E KN 520 – ostatná plocha mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince a 0, 37 ha krovitých porastov na dotknutých pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú v k. ú. Horné Plachtince sú: - E KN 507 Mária Kostárová Vinohradnícka 791/4, Veľký Krtíš v podiele 29/96, Iveta Bielená , Písecká 9, Veľký Krtíš v podiele 19/48, Zuzana Petrusová, Vieska 64 v podiele 29/96 , podľa listu vlastníctva č. 370 . - E KN 509, 510, 514, 520 Mária Kostárová Vinohradnícka 791/4, Veľký Krtíš v podiele 29/96, Iveta Bielená , Písecká 9, Veľký Krtíš v podiele 5/24, Igor Feranec, Písecká 9, Veľký Krtíš v podiele 3/16, Zuzana Petrusová, Vieska č. 64 v podiele 29/96 podľa listu vlastníctva č. 365 Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 13.10.201617.10.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00166/2016Spoločnosť Slovakia Les sv. Huberta s.r.o., Dolné Strháre 139, 991 03 Pôtor v zastúpení Ing. Miroslavom Hudecom, Dolné Strháre 139, 991 03 Pôtor – konateľom spoločnosti, požiadala Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín - 922 ks stromov v zložení - 378 ks hrab s obvodom kmeňa 41cm – 87 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 356 ks cer s obvodom kmeňa 41 cm – 147 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 38 ks agát biely s obvodom kmeňa 83 cm – 102 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 58 ks topoľ s obvodom kmeňa 58 cm – 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 92 ks agát s obvodom kmeňa 41 cm – 95 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 631- trvalý trávny porast, E KN 635 – orná pôda, E KN 705 – trvalý trávny porast, E KN 708 – trvalý trávny porast, E KN 709 – orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince a 0, 35 ha krovitých porastov hlohu a trnky na dotknutých pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú v k. ú. Horné Plachtince je Pavol Uhrin, Horné Plachtince č. 70, 990 24 Dolné Plachtince v podiele 1/1 Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 13.10.201617.10.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00171/2016 OBEC 85/2016Pán Filip Krnáč, Dolné Plachtince 211, 991 24 Dolné Plachtince, požiadal dňa 17.10.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu 183 ks stromov v zložení: - 23 ks dub s obvodom kmeňa 24 cm – 115 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 11 ks buk s obvodom kmeňa 25 cm – 115 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 27 ks agát biely s obvodom kmeňa 20 cm – 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 13 ks hrab s obvodom kmeňa 20 cm – 65 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 6 ks čerešňa s obvodom kmeňa 30 cm – 95 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 8 ks cer s obvodom kmeňa 20 cm – 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 595- orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince. - 14 ks dub s obvodom kmeňa 24 cm – 115 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 26 ks buk s obvodom kmeňa 25 cm – 115 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 18 ks agát biely s obvodom kmeňa 20 cm – 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 7 ks hrab s obvodom kmeňa 20 cm – 65 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 9 ks čerešňa s obvodom kmeňa 30 cm – 95 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 5 ks cer s obvodom kmeňa 20 cm – 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 594- orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince - 7 ks agát s obvodom kmeňa 12 cm – 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 5 ks dub s obvodom kmeňa 25 cm – 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 4 ks hrab s obvodom kmeňa 20 cm – 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 543 - orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince - 2,30 ha krovitých porastov trnky a šípky na dotknutých pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k. ú. Horné Plachtince. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú v k. ú. Horné Plachtince je Filip Krnáč , Dolné Plachtince č. 211, 990 24 Dolné Plachtince v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 17.10.201619.10.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2211/2016/ OIaŽPŽiadateľ, p. Marek Hlavatý, Ul. Družobná 11, 990 01 Veľký Krtíš, požiadal dňa 20.10 .2016 o súhlas na výrub 1 ks dreviny – breza s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúca na pozemku C KN 1686 zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 1686 je žiadateľ Marek Hlavatý a manželka Marcela Hlavatá obaja bytom Ul. Družobná 11, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 20.10.201624.10.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č. 502/2016 (SUS 00195/2016)Pán Ing. Ján Naď, Stredné Plachtince 129, 991 24 Dolné Plachtince, požiadal dňa 11. 11.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín, 144 ks stromov – agát biely s obvodom kmeňa 51 – 115 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 407/21 – záhrada, E KN 407/22 – záhrada, E KN 407/23 – trvalý trávny porast, E KN 407/31 – orná pôda, 532/13 – orná pôda, E KN 532/19 – orná pôda, E KN 532/20 – trvalý trávny porast, E KN 532/23 – orná pôda, E KN 551/1 – trvalý trávny porast, E KN 551/2 – trvalý trávny porast, E KN 551/6 – orná pôda, E KN 551/8 – orná pôda, E KN 551/9 – orná pôda mimo zastavaného územia obce v k. ú. Želovce. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú v k. ú. Želovce je SR – v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava v podiele 1/1.14.11.20167dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00205/2016 Obec 99/2016Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Stredné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince v zastúpení Mgr. Jaroslavom Ďurišom – zborovým farárom, IČO 31926304 požiadala dňa 15.11.2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín 190 ks stromov, v zložení - 155 ks dub cerový s obvodom kmeňa 45cm – 105 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 35 ks javor mliečny s obvodom kmeňa 34 cm – 62 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 989 – trvalý trávny porast v k. ú. Horné Plachtince, mimo zastavaného územia obce. Vlastníkom pozemku E KN 989 v k. ú. Horné Plachtince je Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Stredné Plachtince č. 31, 991 24 v podiele 1/1 Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 15.11.201625.11.20167dní od zverejnenia informácie

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28912

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka