Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2015

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012


 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2015:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
835/2015/ OIaŽPSpoločnosť FURNI FINISCH spol. s r.o., so sídlom Tupá – Chorvatice č. 261, 935 84 Tupá, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2 ks smreka s obvodom kmeňa 47 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, a 98 cm meraným v mieste rozvetvenia, rastúce na pozemku CKN 1389/30 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je spoločnosť FURNI FINISCH spol. s r.o v podiele 1/1.12.03.20157dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
928/2015/ OIaŽPSpoločnosť Slovak Telekom, a.s., v zastúpení TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova č. 20, 974 05 Banská Bystrica, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks listnatého stromu nezisteného druhu s obvodom kmeňa 30 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku C KN 2906/1 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Prvá teplárenská, a.s., Námestie Sv. Martina 9, Holíč v podiele 1/1.26.03.20157dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1932/2015/ OIaŽPPán JUDr. Ladislav Dubán, bytom Ul. A.H.Škultétyho 110, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 4 ks borovica – sosna s obvodom kmeňa 81-84 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemkoch mimo lesa CKN 829/1 – zastavané plochy a nádvoria a CKN 830 záhrady v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľ JUDr. Ladislav Dubán v podiele 1/1.03.08.20157dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS-00178/2015 (Obec 204/2015)Pán Ondrej Šmidriak, bytom Ul. Šafárika 5, 960 01 Zvolen – administrátor farnosti v Sklabinej, požiadal dňa 02.10.2015 o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks smrek s obvodom kmeňa 150 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúci na pozemku mimo lesa E KN 144 v k.ú. Obeckov – záhrady v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom drevina rastie je Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Sklabiná v podiele 1/1.02.10.20157dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS- 00183/2015 Obec- 477/2015Mudr. Emil Seč a manž. Magdaléna, Ul. Kupeckého 27, 921 01 Piešťany, požiadal Obec Sucháň - Spoločný úrad v meste Veľký Krtíš podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa: – Dub cerový - 18 ks s obvodom kmeňa 61 cm, 28 ks s obvodom kmeňa 76 cm, 34 ks s obvodom kmeňa 84 cm, 52 ks s obvodom kmeňa 96 cm, 49 ks s obvodom kmeňa 114 cm, 17 ks s obvodom kmeňa 122 cm, 10 ks s obvodom kmeňa 135 cm, 3 ks s obvodom kmeňa 157 cm, 1 ks s obvodom kmeňa 166 cm, 2 ks s obvodom kmeňa 148 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou – Hrab - 9 ks s obvodom kmeňa 61 cm, 8 ks s obvodom kmeňa 76 cm, 5 ks s obvodom kmeňa 84 cm, 3 ks s obvodom kmeňa 96 cm, 1 ks s obvodom kmeňa 114 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou – Breza - 6 ks s obvodom kmeňa 61 cm, 9 ks s obvodom kmeňa 76 cm, 5 ks s obvodom kmeňa 84 cm, 4 ks s obvodom kmeňa 96 cm, 2 ks s obvodom kmeňa 114 cm, 2 ks s obvodom kmeňa 122 cm, 1 ks s obvodom kmeňa 135 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou – Čerešňa - 5 ks s obvodom kmeňa 61 cm, 3 ks s obvodom kmeňa 76 cm, 10 ks s obvodom kmeňa 84 cm, 2 ks s obvodom kmeňa 96 cm, 3 ks s obvodom kmeňa 114 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou – Osika - 2 ks s obvodom kmeňa 61 cm, 2 ks s obvodom kmeňa 76 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou Dreviny rastú na pozemku CKN 914/2 – trvalé trávne porasty v k.ú. Sucháň, mimo zastavaného územia obce Sucháň. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Emil Seč, MUDr. a Magdaléna Sečová, MUDr., Ul. J. Kupeckého 3311/27, 921 01 Piešťany v podiely 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Sucháň 01.10.2015 a následne doplnená 02. 11. 2015.05.11.20157dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.123/2015 (SUS 00205/2015)Spoločnosť COOP Jednota Krupina , spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina , požiadala Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks drevín – briez, bez udania obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku CKN 500/12 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Kiarov. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Spoločnosť COOP Jednota Krupina , spotrebné družstvo v podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 09.11.201509.11.2015 7dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS- 00228/2015 Obec- 570/2015Pani Zuzana Štáliková, Dolné Rakovce 1918/25, 039 01 Turčianske Teplice, požiadala Obec Sucháň - Spoločný úrad v meste Veľký Krtíš podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa: - borovica - 14 ks s priemerom kmeňa od 10 cm do 40 cm - osika – 23 ks s priemerom kmeňa od 10 cm do 60 cm - vŕba – 10 ks s priemerom kmeňa od 10 cm do 40 cm, 8 ks dub s priemerom kmeňa od 10 cm do 100 cm - slivka – 5 ks s priemerom kmeňa od 10 cm do 30 cm, 8 ks čerešňa s priemerom kmeňa od 10 cm do 40 cm - hrab – 58 ks s priemerom kmeňa od 10 cm do 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a - výrub krovín - o výmere 9 750 m2 v druhovom zložení lieska, trnka, slivka Dreviny rastú na pozemku C KN 1918/25 – trvalé trávne porasty v k.ú. Sucháň, mimo zastavaného územia obce Sucháň. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Zuzana Štáliková Dolné Rakovce 1918/25, 039 01 Turčianske Teplice podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Sucháň 12.11.2015 a následne doplnená 01. 12. 2015.15.12.20157dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS- 00229/2015 Obec- 569/2015Pán Ing. Miroslav Siekela, Dolné Rakovce 1920/29, 039 01 Turčianske Teplice, požiadal Obec Sucháň - Spoločný úrad v meste Veľký Krtíš podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa: - breza - 10 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 30 cm - osika – 82 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 35 cm - hrab – 328 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 40 cm - dub – 20 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 50 cm - borovica – 28 ks s obvodom kmeňa od 20 cm do 55 cm - orech – 11 ks s obvodom kmeňa od 30 cm do 60 cm - jabloň – 9 ks s obvodom kmeňa od 20 cm do 50 cm - čerešňa – 51 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 50 cm - slivka - 12 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 55 cm - vŕba – 26 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 60 cm - agát - 81 ks s obvodom kmeňa od 10 cm do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a - výrub krovín - o výmere 1 000 m2 v druhovom zložení lieska, trnka, slivka, baza Dreviny rastú na pozemku parc. č. C KN 1574/2 – orná pôda, CKN 1571 – trvalé trávne porasty, C KN 1569 – ostatná plocha, C KN 1568 – trvalé trávne porasty, C KN 1570 – trvalé trávne porasty, CKN 1538/4 – orná pôda, CKN 1538/6 – orná pôda, CKN 1566/1 – ostatné plochy, CKN 1566/3 – ostatné plochy, CKN 1567/5 – orná pôda v k.ú. Sucháň, mimo zastavaného územia obce Sucháň. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Ing. Miroslav Siekela, Dolné Rakovce 1920/29, 039 01 Turčianske Teplice podiele 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Sucháň 25.11.2015 a následne doplnená 28. 12. 2015.28.12.20157dní od zverejnenia informácie

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15099

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka