Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2012

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013


 

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

 

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk

 

ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2012:

 

    


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
421/2012/OIaŽPSpoločnosť REMONT plus s.r.o. so sídlom Ul. Banícka č.1247, Veľký Krtíš IČO 31442277, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 17 ks smrekov, 25 ks javorov, 1 ks borovica, 6 ks líp, 10 ks dubov, 8 ks brezy, 1 ks vŕby, 2 ks jabloní, bližšie neurčených druhov s obvodmi kmeňov od 30 cm do 78 cm, rastúcich na pozemku mimo lesa CKN 2916/17 - zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľ v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 25.01.2012 25.01.20127 dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00022/2012Pán Ján Andok, bytom Dúbravská cesta č.651/20 Veľký Krtíš, požiadal Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 10 ks čerešne divej, 30 ks agátov, 50 ks hrabov, 50 ks klenov, 10 ks dubov, 10 ks bukov, 10 ks cerov bližšie neurčených druhov s obvodmi kmeňov bez udania presného obvodu kmeňov, rastúcich na pozemku mimo lesa EKN 637 - orná pôda, EKN 907 - trvalý trávny porast, EKN 909 - orná pôda, EKN 911 - trvalý trávny porast v k.ú. Horné Plachtince mimo zastavané územie obce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľ v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 06.02.201208.02.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1405/2012/OIaŽPPani Alžbeta Žilineková, bytom Dúbravská cesta 40, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 11 ks smrekov, bližšie neurčených druhov s obvodmi kmeňov 59,60 cm, 40,82 cm, 28,26 cm, 34,59 cm, 50,24 cm, 78,50 cm, 43,96 cm, 97,34 cm, 84,78 cm, 53,38 cm, 65,94 cm, rastúcich na pozemku mimo lesa CKN 1714/2 - zastavané plochy a nádvoria, CKN 1414/3 - zastavané plochy a nádvoria, CKN 1715/2 - záhrada v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľka Alžbeta Žilineková a manž. Ivan Žilinek v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 28.03.201230.03.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00078/2012Pani Zuzana Christová, bytom Stredné Plachtince 131, požiadala Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 45 ks ceru, 34 ks agátov s obvodmi kmeňov od 45 cm do 101 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku mimo lesa EKN 444 – záhrada, EKN 445 – záhrada, EKN 446 – orná pôda, EKN 447 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Horné Plachtince mimo zastavané územie obce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľka v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 23.04.201226.04.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2591/2012/OIaŽPMgr. Miroslav Melišík a manž. Veronika Melišíková,bytom Venevská č.7, Veľký Krtíš , požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2ks smrekov bližšie neurčených druhov s obvodmi kmeňov 70 cm rastúcich na pozemku mimo lesa CKN 1535 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktoroMgr. Miroslav Melišík a manž. Veronika Melišíková,bytom Venevská č.7, Veľký Krtíš , požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2ks smrekov bližšie neurčených druhov s obvodmi kmeňov 70 cm rastúcich na pozemku mimo lesa CKN 1535 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľa manželka v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 29.06.201202.07.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2872/2012/ OIaŽPPán Pavel Backa a manž. Viera Backová,obaja bytom Lučenská č.7, Veľký Krtíš , požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1ks smreku bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňa 110 cm rastúciho na pozemku mimo lesa CKN 1235 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je žiadateľ a manželka v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 03.08.201203.08.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2933/2012/ OIaŽPPán Róbert Rimóci, bytom Za poštou 2, Veľký Krtíš , požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2ks ihličnanou bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňov 83 cm, 90 cm a 1 ks lipa s obvodom kmeňa 130cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku mimo lesa CKN 1319/22 – ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je spoločnosť AREA VK s.r.o., Slovenské Ďarmoty, IČO 45 480 966 v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 10.08.201213.08.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
3184/2012/ OIaŽPPani Simona Filipová, bytom B.Nemcovej 37, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks jabloní, 2 ks orechov, 4 ks hruška, 17 ks agát rastúce na pozemku mimo lesa EKN 57, 55/2 – trvalé trávne porasty v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Simona Filipová v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 04.09.201205.09.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
3185/2012/ OIaŽPPán Stanislav Mojžiš, bytom Družobná 29, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 100 m2 krovín bližšie neurčeného druhu rastúce na pozemku mimo lesa EKN 58/1, 58/2, 127 – trvalé trávne porasty v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Július Mojžiš, Ján Mojžiš, Ferdinand Mojžiš, Stanislav Mojžiš, Ľudmila Mojžišová v podiele 1/16 a Jozef Sauer, Jozef Sauer,Zlata Sulačeková v podieli 10/48. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 04.09.201205.09.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
3356/2012/ OIaŽPPani Jana Mázorová, bytom Ul. Št.Tučeka 1098/161, Veľký Krtíš, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 1 ks breza s obvodom kmeňa 122 cm, 1 ks borovica s obvodom kmeňa 48 cm, 2 ks bližšie neurčené listnaté stromy s obvodom kmeňa 135cm a 88 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 2729/19 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Jana Mázorová v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 20.09.201220.09.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
Č.86/2012 (SUS 00211/2012) Pani Katarína Balážová, bytom Kiarov 113, požiadala Obec Kiarov o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 7 ks jabloní s obvodmi kmeňov od 35 cm do 45 cm, 7 ks hrušiek s obvodom kmňa od 35 cm do 75 cm, 2 ks moruší s obvodom kmeňa od 20 cm do 25 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemkoch mimo lesa CKN 619/2, 619/5, 619/6 – orná pôda v k.ú. Kiarov. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľka v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Kiarov 25.09.201226.09.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
3501/2012/ OIaŽPPán Milan Sikeľa, bytom Ul. B.Nemcovej 957/47, Veľký Krtíš, požiadal Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 2 ks jedľa s obvodom kmeňa 60cm, 42 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku mimo lesa CKN 714 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Milan Sikeľa a Ing. Katarína Sikeľová v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 04.10.201204.10.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00022/2012Pani Viera Tomaškinová, bytom Stredné Plachtince 121, požiadala Obec Horné Plachtince o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 5 ks čerešne divej, 100 ks agátov, 25 ks hrabov, 10 ks klenov, 30 ks dubov, 40 ks bukov, 20 ks cerov bližšie neurčených druhov s obvodmi kmeňov bez udania presného obvodu kmeňov, rastúcich na pozemku mimo lesa EKN 897 – ostatná plocha, EKN 1059, 1060, 1061 – trvalý trávny porast, v k.ú. Horné Plachtince mimo zastavané územie obce. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je žiadateľka v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 28.09.201208.10.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
153/2012 (SÚS- 00244/2012) Baňa Dolina, a.s., v zastúpení Juraj Jandl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s., Milan Janšto, člen predstavenstva, so sídlom Dolina 77, 990 12 Veľký Krtíš, IČO 31 627 072, požiadala Obec Malé Straciny - Spoločný úrad v meste Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub drevín -agát, osíka, vŕba, breza bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňov väčším ako 40cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemkoch mimo lesa CKN 1888/2 – zastavaná plocha a nádvorie, CKN 1888/3 -zastavaná plocha a nádvorie, CKN 1890/2 - ostatné plochy, CKN 1890/8 – zastavané plochy a nádvorie, CKN1890/9 – ostatná plocha, CKN 1890/10 - ostatné plochy, CKN 1890/13 – ostatná plocha, CKN 1890/17 – ostatná plocha, CKN 1890/23 – ostatná plocha, CKN 1890/69 – ostatná plocha v k.ú. Malé Straciny. Vlastníkom pozemkov na ktorých dreviny rastú je Baňa Dolina, a.s, Dolina 77, 990 12 Veľký Krtíš, IČO 31 627 072 v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Malé Straciny 22.08.2012 23.10.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
60/2012 (SÚS- 00249/2012) Pani Zuzana Szaboóvá, bytom Potofifo 388/15, 991 24 Čebovce, požiadala Obec Horné Plachtince - Spoločný úrad v meste Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub drevín – čerešňa divá 5 ks, agát 30 ks, hrab 10 ks, dub 15 ks, buk 30 ks, cer 20 ks bližšie neurčeného druhu s obvodom kmeňov väčším ako 40cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku mimo lesa EKN 595 – orná pôda v k.ú. Horné Plachtince. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Zuzana Szaboóvá, Potofifo 388/15, 991 24 Čebovce v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Horné Plachtince 24.10.2012 26.10.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
52/2012 (SÚS- 00274/2012) Baňa Dolina, a.s., v zastúpení Juraj Jandl, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s., Milan Janšto, člen predstavenstva, so sídlom Dolina 77, 990 12 Veľký Krtíš, IČO 31 627 072, požiadala Obec Veľké Straciny - Spoločný úrad v meste Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub drevín – 16 ks agát s obvodom kmeňa od 40cm – do 45 cm, 15 ks agát s obvodom kmeňa od 46cm – do 50 cm, 9 ks agát s obvodom kmeňa od 51cm – do 55 cm a 7 ks dub cerový s obvodom kmeňa od 40cm – do 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku mimo lesa CKN 971/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Veľké Straciny. Vlastníkom pozemku na ktorom dreviny rastú je Baňa Dolina, a.s, Dolina 77, 990 12 Veľký Krtíš, IČO 31 627 072 v podieli 1/1. Žiadosť bola doručená Obci Veľké Straciny 16.11.2012 19.11.20127dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
3976/2012/ OIaŽPSpoločnosť NSO INVEST, spol. s r.o., so sídlom Veľká Okružná 39, 010 01 Žilina, požiadala Mesto Veľký Krtíš o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na výrub 3 ks vŕba biela , 1 ks jaseň štíhly, 58 ks topoľ bez udania obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou a 600 m2 náletov rastúcich na pozemku mimo lesa CKN 510/2, 510/13, 506/4, 506/6, 506/14, 507/1, 506/10 506/1891/11, 890/7, 887/11 v k.ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú je GIS Skalica, a.s. v podieli 1/1 a NSO INVEST s.r.o. Žilina v podieli 1/1. 30.11.20127dní od zverejnenia informácie

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka