Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie - výrub drevín rok 2018

     Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, upovedomujeme vás o začatých správnych konaniach v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom konaní je potrebné doručiť písomne, alebo elektronicky na dole uvedenú adresu, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Písomne: Mesto Veľký Krtíš, Mestský úrad, J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
Elektronicky: mesto@velky-krtis.sk , slavka.vanova@velky-krtis.sk


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA pre rok 2018:


 
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
165/2018/ OIaŽPŽiadateľ, Ján Kunštár, B. Nemcovej 8, 990 01 Veľký Krtíš, požiadal o súhlas na výrub 1 ks dreviny - smreka s obvodom kmeňa 150 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku C KN 1588 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 1588 je Katarína Kunštárová, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 5/10, Anna Tóthová, Rúbanisko 69, Lučenec, Viera Penksová, Štúrovo nábrežie 13, Spišská Nová Ves, Ján Kunštár, B. Nemcovej 8, Veľký Krtíš, Jolana Kureková, B. Nemcovej 5 Veľký Krtíš v podiele 1/10 , Mária Kunštárová, P. O. Hviezdoslava 820/39, Veľký Krtíš, Peter Kunštár, Slovenské Ďarmoty 127 v podiele 5/20 . Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 09.01.201810.01.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
276/2018/ OIaŽPŽiadateľka , Eva Valovičová, Duklianska 13, 990 01 Veľký Krtíš, požiadala o súhlas na výrub 3 ks dreviny – 2 ks smreku s obvodom kmeňa 116 cm a 154 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,1 ks orech s obvodom kmeňa 102 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku C KN 203/1 – trvalý trávny porast v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 203/1 je Eva Valovičová, Duklianska 13, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1 . Žiadosť bola doručená Mestu Veľký Krtíš 19.01.201822.01.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
681/2018/ OIaŽPŽiadateľ, JUDr. Ladislav Dubán Vanko, A. H. Škultétyho 110, 990 01 Veľký Krtíš, požiadal o súhlas na výrub 3 ks dreviny - borovica s obvodom kmeňa 120 cm, 120 cm, 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku C KN 829/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 829/1 je žiadateľ JUDr. Ladislav Dubán, A. H. Škultétyho 110, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1.14.03.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
1545/2018/ OIaŽPŽiadateľka, Pavla Šušková, Vinohradnícka 902/59, 990 01 Veľký Krtíš požiadala dňa 19.06.2018 o súhlas na výrub 2 ks dreviny – smrekov s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku C KN 2019/1 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 2019/1 je Pavla Šušková, Vinohradnícka 902/59, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 2/4, Eva Valovičová, Duklianska 519/13, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/4, Beáta Sojková, 1. Mája 841/12, 962 31 Sliač - Rybáre v podiele 1/4 .21.06.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS 00129/2018, OcÚ – 191/2018Žiadateľ, p. Ing. Ladislav Malík, B. Nemcovej 43, 990 01 Veľký Krtíš požiadal dňa 09.09.2018 o súhlas na výrub dreviny – 3 395 m2 krovitých porastov bez presného určenia druhu rastúcich na pozemku C KN 159/4 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Malý Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 159/4 je Ing. Ladislav Malík, B. Nemcovej 43, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. 11.09.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2333/2018/ OIaŽPŽiadateľ p. Ing. Róbert Patvaroš, Nevädzova 6/R, 821 02 Bratislava požiadal dňa 21.09.2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín spolu 56 ks stromov v zložení: - 10 ks buk s obvodom kmeňa 45 cm , 5 ks buk s obvodom kmeňa 55 cm , 2 ks buk s obvodom kmeňa 65 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, - 8 ks agát s obvodom kmeňa 45 cm, 12 ks agát s obvodom kmeňa 55 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, - 6 ks slivka s obvodom kmeňa 45 cm, 1 ks slivka s obvodom kmeňa 120 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, - 1 ks orech s obvodom kmeňa 85 cm, 1 ks orech s obvodom kmeňa 70 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, - 2 ks hrab s obvodom kmeňa 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou - 6 ks čerešňa s obvodom kmeňa 50 – 65 cm, 1 ks čerešňa s obvodom kmeňa 100 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, - 1 ks cer s obvodom kmeňa 50 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. C KN 3334/17- trvalý trávny porast mimo zastavaného územia mesta v k. ú. Veľký Krtíš. - 5080 m2 krovitých porastov druhu šípka rastúce na pozemku parc. č. C KN 3334/17 - trvalý trávny porast, mimo zastavaného územia mesta v k. ú. Veľký Krtíš - 759 m2 krovitých porastov druhu šípka rastúce na pozemku parc. č. C KN 3341/44 trvalý trávny porast, mimo zastavaného územia mesta v k. ú. Veľký Krtíš Vlastníkom pozemkov C KN 3334/17 a 3341/44 kde dreviny rastú v k. ú. Veľký Krtíš sú: - Róbert Patvaroš, Ing. Nevädzova 6R, 821 01 Bratislava v podiele 17/40 - Katarína Rechtoríková, J. Kráľa 255/11, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 10/40 - Andrej Patvaroš, Banícka 705/8, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 5/40 - Jaroslav Rechtorík, Železničná 844/17, 990 01 veľký Krtíš v podiele 8/4024.09.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2445/2018/ OIaŽPŽiadateľ, spoločnosť FURNI FINISCH spol. s r. o., Priemyselný park 261, 935 84 Tupá – Chorvatice, v zastúpení p. Johanom Denym, konateľom spoločnosti požiadal dňa 03.10.2018 o súhlas na výrub 10 000 m2 dreviny – krovitých porastov listnáčov rôzneho bližšie neurčeného duhu rastúcich na pozemkoch C KN 553 – zastavaná plocha a nádvorie, C KN 554/1– zastavaná plocha a nádvorie, C KN 554/2 – zastavaná plocha a nádvorie, C KN 554/16 – zastavaná plocha a nádvorie, 554/17 – zastavaná plocha a nádvorie, C KN 554/18 – zastavaná plocha a nádvorie, C KN 554/19 – zastavaná plocha a nádvorie, C KN 555 – zastavaná plocha a nádvorie, C KN 3412/7 – orná pôda, C KN 3412/8 – orná pôda v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom dotknutých pozemkov je spoločnosť FURNI FINISCH spol. s r. o., Priemyselný park 261, 935 84 Tupá – Chorvatice, IČO 36545431 v podiele 1/1.05.10.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS-00135/2018 Obec 532/2018 Spoločnosť Slovakia Les sv. Huberta s.r.o., Dolné Strháre 139, 991 03 Pôtor v zastúpení Ing. Miroslavom Hudecom, Dolné Strháre 139, 991 03 Pôtor – konateľom spoločnosti, požiadala dňa 11.10.2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín 841 ks stromov v zložení - 35 ks hrab s obvodom kmeňa 45cm – 97 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 172 ks agát s obvodom kmeňa 43 cm – 63 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 186 ks agát s obvodom kmeňa 70 cm – 86 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 245 ks cer s obvodom kmeňa 45 cm – 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 108 ks cer s obvodom kmeňa 65 cm – 95 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, 95 ks cer s obvodom kmeňa 97 cm – 110 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. E KN 530/20 - trvalý trávny porast, E KN 529/23 – trvalý trávny porast, E KN 529/21 – trvalý trávny porast ( C KN 567 – trvalý trávny porast), E KN 530/17 – orná pôda ( 577/1 – trvalý trávny porast), mimo zastavaného územia obce v k. ú. Nová Ves a krovité porasty v rozsahu 0, 10 ha v druhovom zložení – hloh, trnka rastúce na dotknutých pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k. ú. Nová Ves . Vlastníkom pozemkov kde dreviny rastú v k. ú. Nová Ves je: - ABG Želovce, s.r.o., Bajkalská 5/C, Bratislava – Nové Mesto, 831 04 , IČO 34131531 v podiele 1/115.10.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2554/2018 /OIaŽP, 14800/2018 Žiadateľka p. Henrieta Olnerová, Okružná 41, 990 01 Veľký Krtíš požiadala dňa 12.10.2018 o súhlas na výrub 1 ks dreviny – borovice s obvodom kmeňa 160 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcej na pozemku C KN 746 – ostatná plocha v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 746 sú - Vladimír Čapliar, Vinohradnícka 43, Veľký Krtíš, Matej Melišík, Lučenská 47, Veľký Krtíš, Ing. arch. Stanislav Kukučka, Okružná 43, Veľký Krtíš, Otília Uhrinová, Ľ. Štúra 11, Veľký Krtíš, Silvia Melišíková, Lučenská 47, Veľký Krtíš, Ing. Vladimír Kukučka, Babice č. 291 Česká republika v podiele 1/16, - Božena Matiášová, Okružná 41, Veľký Krtíš v podiele 4/16 - MVDr. Karol Iboš, Okružná 43, Veľký Krtíš, Stella Antónia Molnárová Širakov 9 v podiele 1/8 - Juliana Gluchová, Okružná 41, Veľký Krtíš, Ing. Zdenka Gluchová, Štúrova 36, Smolenice, Darina Feketeová, Venevská 8, Veľký Krtíš v podiele 1/24.15.10.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2623/2018/ OIaŽPŽiadateľ, Žiadateľ Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 990 01 Veľký Krtíš, v zastúpení p. Mgr. Martou Beňovou, riaditeľkou školy požiadala dňa 24.10.2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín, 7 ks stromov v zložení - 3 ks borovica s obvodom kmeňa 112 cm, 94 cm, 142 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. C KN 1046/5 – zastavané plochy a nádvoria a 4 ks breza s obvodom kmeňa 165 cm, 126 cm, 110 cm, 127 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. C KN 1046/5 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom dotknutého pozemku je SR – Osobitná škola, Za parkom 966, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. V súlade s Doplnkom k zriaďovacej listine Osobitnej školy Veľký Krtíš č. 98/053489 – 15 zo dňa 14.12.1998 sa zmenil názov školy z Osobitnej na Špeciálnu základnú školu.25.10.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS 00140 /2018, Obec 215/2018 Žiadateľ, Ing. Peter Schneider, Boženy Němcovej 873/15, 990 01 Veľký Krtíš požiadal dňa 17.10.2018 o súhlas na výrub dreviny - 1 ks orech so obvodom kmeňa 210 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku C KN 128/2 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Malý Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 128/2 sú Ing. Peter Schneider a Ing. Lucia Schneiderová obaja bytom Boženy Němcovej 873/15, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1. 29.10.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2658/2018 /OIaŽP Žiadateľ, Žiadateľ p. Ing. Viliam Schneider, Št. Tučeka 220/111, 990 01 Veľký Krtíš požiadal dňa 29.10.2018 o súhlas na výrub 1 ks dreviny – smreku s obvodom kmeňa 152 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúceho na pozemku C KN 329 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 329 sú Ing. Viliam Schneider a Lesja Schneiderová, obaja bytom Št. Tučeka 220/111, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1 .06.11.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2659/2018 /OIaŽP Žiadateľ p. Ing. Viliam Schneider, Št. Tučeka 220/111, 990 01 Veľký Krtíš požiadal dňa 29.10.2018 o súhlas na výrub 1 ks dreviny – smreku s obvodom kmeňa 192 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúceho na pozemku C KN 154/8 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 329 sú Ing. Viliam Schneider a Ing. Lesja Schneiderová, obaja bytom Št. Tučeka 220/111, 990 01 Veľký Krtíš v podiele 1/1 .06.11.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SUS 00146/2018 Obec 134/18Pani Viera Tomaškinová, bytom Stredné Plachtince 121, požiadala Obec Horné Plachtince podľa § 89 ods. 1 písmeno a) bod 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o zmenu rozhodnutia č. č. 56/2012 , SÚS – 00228/2012 zo dňa 04. 10. 2012 vydaného Obcou Horné Plachtince v časti I), bod 1), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10. 2012.13.11.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2748/2018 /OIaŽP Žiadateľ, Michal Majoroš, Kostolná 63, 991 06 Záhorce, požiadal dňa 12.11.2018 o súhlas na výrub 1 ks dreviny – borovice s obvodom kmeňa 100 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcej na pozemku C KN 50/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Krtíš v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku C KN 50/1 je Michal Majoroš, Kostolná 63, 991 06 Záhorce v podiele 1/1 .14.11.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
SÚS-00145/2018,Obec 133/2018 Pán Ján Matiáš, Stredné Plachtince č. 116, 991 24 Dolné Plachtince, požiadal Obec Horné Plachtince o súhlas na výrub 90 ks stromov, v zložení - 10 ks agát biely s obvodom kmeňa 40 cm meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 648 – trvalý trávny porast, - 10 ks agát biely s obvodom kmeňa 60 cm, meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 649 – orná pôda, - 70 ks agát biely s obvodom kmeňa 60 - 100 cm, meranom vo výške 130 cm nad zemou, rastúce na pozemku parc. č. E KN 650 – trvalý trávny porast. Vlastníkom pozemkov E KN 648, 649, 650 (C KN 650/3) v k. ú. Horné Plachtince je žiadateľ Ján Matiáš v podiele 4/5, Jana Srníková, Príbelce č. 171 v podiele 1/10, Zuzana Backová, Št. Tučeka 200/71, Veľký Krtíš v podiele 1/10 podľa listu vlastníctva č. 318. 04.12.20187dní od zverejnenia informácie
Číslo konaniaPredmet konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
2623/2018/ OIaŽPŽiadateľ, Špeciálna základná škola, Za parkom 966, 990 01 Veľký Krtíš, v zastúpení p. Mgr. Martou Beňovou, riaditeľkou školy dňa 10. 12. 2018 požiadala Mesto Veľký Krtíš podľa § 89 ods. 1 písmeno a) bod 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o zmenu rozhodnutia č. 2623/2018/OIaŽP zo dňa 09. 11. 2018 vydaného Mestom Veľký Krtíš v časti II.), bod 1), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.12. 201813.12.20187dní od zverejnenia informácie

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka