Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Hazardné hry

Mesto Veľký Krtíš v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o hazardných hrách") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) rozhoduje o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov (a to na obdobie jedného kalendárneho roka), vydáva stanoviská k umiestneniu technických zariadení v zmysle zákona o hazardných hrách a vykonáva správu odvodov do rozpočtu obce.

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a správy majetku, (I. poschodie č. d. 31)
Ing. Tatiana Krupová, tel.: +421 47/4812 125
e-mail: tatiana.krupova@velky-krtis.sk

Poplatok:

Správne poplatky za uvedené činnosti sú upravené novelizáciou zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  • udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov, 1 500,- € za každý výherný prístroj
  • zmena individuálnej licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa výherných prístrojov 200,- €
  • vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100,- €


K udeleniu individuálnej licencie je potrebné predložiť žiadosť, ktorá spĺňa náležitosti podľa § 20 zákona o hazardných hrách a uhradiť správny poplatok vo výške 1 500,- € za každý výherný prístroj. Individuálna licencia sa udelí najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti o udelenie individuálnej licencie.

Súhlasy a vyjadrenia obce k hazardným hrám V zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) obec vydáva na svojom území:

  • súhlas s umiestnením stávkovej kancelárie (§ 21 ods. 3 písm. d))
  • súhlas s prevádzkovaním binga (§ 21 ods. 4 písm. c))
  • vyjadrenie k umiestneniu kasína (§ 21 ods. 5 písm. i))
  • vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier (§ 21 ods. 7 písm. c))

Uvedené súhlasy a vyjadrenia sú súčasťou žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier, ktoré žiadatelia predkladajú na Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Prevádzkovateľ technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier je povinný zaplatiť správny poplatok za každé vyjadrenie podľa položky 140 písm. f) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 100,- € na účet mesta Veľký Krtíš:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK91 0900 0000 0000 7052 9102
BIC: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: IČO prevádzkovateľa

resp. v hotovosti do pokladne mesta Veľký Krtíš

V prípade predloženia požadovaných dokladov mesto Veľký Krtíš vydá súhlas (nesúhlas) alebo vyjadrenie v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti a zašle ho žiadateľovi a na MF SR. Platnosť každého súhlasu alebo vyjadrenia je podmienená splnením podmienok uvedených vo vydanom súhlase alebo vyjadrení. Platnosť vyjadrenia obce podľa § 21 ods. 5 písm. i) a ods. 7 písm. c) zákona o hazardných hrách je jeden kalendárny rok.

Zákonná úprava:

  • Všeobecne záväzné nariadenie obmedzujúce prevádzkovanie hazardných hier podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazardných hrách mesto Veľký Krtíš nevydalo


Upozornenie:

Povinnosť prevádzkovateľov vybraných druhov hazardných hier bezodkladne zverejniť telefónne číslo na viditeľnom mieste na nimi prevádzkovaných zariadeniach.

Linka pomoci pre problémy s hraním - 0800 800 900

 


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28894

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka