Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

DOKUMENTY MESTA


Štatút mesta

Štatút mesta Veľký Krtíš (ďalej len štatút) je základnou právnou listinou mesta záväznou pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ako aj inštitúcie, organizácie a podniky (ďalej len subjekty) pôsobiace na území mesta Veľký Krtíš.

Štatút upravuje postavenie, právomoc a vecnú príslušnosť mesta Veľký Krtíš, práva a povinnosti jeho obyvateľov a subjektov, vzťah mesta k orgánom štátnej správy a samosprávy a subjektom pôsobiacim v meste, základné ustanovenia týkajúce sa orgánov mestskej samosprávy, používanie mestských symbolov,  ako aj kontrolu dodržiavania tohto štatútu.Územný plán

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

PHSR mesta má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja mesta. Spracovaním PHSR dá mesto najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava mesto nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní mestu realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne aktualizovaný.

PHSR mesta poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky a PHSR samosprávneho kraja.Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva

Ak má obec viac ako 2500 obyvateľov a na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, obec je povinná podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike zabezpečiť vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky. 

Postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti energetiky je stanovený v metodickom usmernení Ministerstva hospodárstva SR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetikyKomunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument mesta pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého  vyplýva samospráve zo  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka