Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Do roku 2009 bolo na území mesta päť materských škôl. V roku 2009 bola zriadená Materská škola Poľná 2 ako samostatný právny subjekt a ostatné materské školy sa stali jej elokovanými pracoviskami.

Názov:

Materská škola
Poľná 2
990 01 Veľký Krtíš

Zriaďovateľ:

Mesto Veľký Krtíš

Právna forma:

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Výchovný jazyk:

slovenský

Druh zariadenia:

s celodennou starostlivosťou

 

Materskú školu Poľná 2 tvoria tieto zariadenia:

  • škôlky

Vševedko - Materská škola na ul. Poľnej 2
Poznajko - Elokované pracovisko na ul. Červenej armády 27
Veselé slniečka - Elokované pracovisko na ul. P.O.Hviezdoslava 51
Usilovné korytnačky - Elokované pracovisko na ul. SNP 37
Motýlik - Elokované pracovisko na ul. Št.Tučeka 89

  • jedálne

Školská jedáleň na ul. SNP 37
Výdajná školská jedáleň na ul. Poľnej 2
Výdajná školská jedáleň na ul. Červenej armády 27
Výdajná školská jedáleň na ul. P.O.Hviezdoslava 51
Výdajná školská jedáleň na ul. Št.Tučeka 89

 

Vnútorná organizácia materskej školy:

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Lýdia Korbeľová
Zástupkyňa riaditeľky: Katarína Ďurčeková
Zástupkyňa pre EP na ul. Č.Armády a ul. P.O.Hviezdoslava: Mgr. Soňa Lomnická
Zástupkyňa pre EP na ul. SNP a ul. Št.Tučeka: Iveta Ďuranová
Vedúca školskej jedálne: Bc. Alena Pastorová
Ekonómka materskej školy: Erika Dombyová


 
Kontakty:
Materská škola Poľná (riaditeľstvo)Tel.:+42147/4831225email:mspolna@centrum.sk
  +421901781048  
EP ul. Červenej armádyTel.:+421911343515email:mskola.ca@gmail.com
EP ul. P.O.HviezdoslavaTel.:+421911343303email:mskola.poh@gmail.com
EP ul. SNPTel.:+421911343388email:ms.snp.vk@gmail.com
EP ul. Št.TučekaTel.:+421911343442email:msmotyl@azet.sk
Školská jedáleňTel.:+42147/4831391email:skolskajedalen2@centrum.sk
  +421902916005  

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky:

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov), určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov na zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.


 
Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby
 Informácie_pre_DO.pdf (564.3 kB) (564.3 kB)

 
Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv
 Žiadosť_DO_na_uplatnenie_práv.docx (29.8 kB) (29.8 kB)

 

Prevádzkové hodiny:

6:00 - 16:30 hod Poľná, Červenej armády, SNP
7:00 - 16:00 hod P.O.Hviezdoslava
7:00 - 16:00 hod Št.Tučeka

 

Druhy príspevkov v Materskej škole v zmysle VZN Mesta č. 6/2015

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (tzv. školné)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov sumou:

  • 120 € za dieťa od dvoch do troch rokov
  • 11 € za dieťa od troch rokov.

Príspevok je splatný do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Povinnosť platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole nezaniká z dôvodu prerušenia dochádzky na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.  

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (stravné) 

Zákonný zástupca uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín.

  • Desiata .................................................................................................... 0,28 €
  • Obed ........................................................................................................ 0,68 €
  • Olovrant ................................................................................................... 0,23 €
  • Celodenné stravovanie spolu .................................................................. 1,19 €

Príspevok je splatný  mesiac vopred.

Materiálno-technické podmienky:

Všetky budovy materskej školy sú vhodné z hľadiska požiadaviek výchovno-vzdelávacej práce. Každá trieda má priestranné, dostatočné a slnečné priestory, pozostávajúce z triedy, samostatnej spálne, šatne, kabinetu pre uloženie pomôcok, kuchynky a príslušných miestností, určených na vykonávanie osobnej hygieny detí.

Vybavenie hračkami, pomôckami a rôznymi doplnkami plne zodpovedá počtu a vekovým osobitostiam detí.

Všetky zariadenia sú vybavené elektronikou, didaktickými pomôckami a internetom.


 

Tlačivá na stiahnutie:

Kritériá prijatia dieťaťa
 Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ.pdf (469.1 kB) (469.1 kB)

 
Žiadosť o prijatie do MŠ
 Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (15 kB) (15 kB)

 
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa
 Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa.docx (15.3 kB) (15.3 kB)

 
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa
 Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

 
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 Vyhlásenie_2018,_MŠ_Poľná.pdf (164 kB) (164 kB)

 

Oznamy

Výzva na uskutočnenie volieb do rady školy
 Výzva na vykonanie volieb do RŠ.pdf (307 kB) (307 kB)

 
Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28782

 
 
 
15029

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka