Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor ekonomiky a správy majetku

Odbor ekonomiky a správy majetku

Vedúci odboru Ing. Tatiana Krupová

Ing. Tatiana Krupová

Tel.:

+421 47/4812 125

E-mail:

tatiana.krupova@velky-krtis.sk

 

Náplň činnosti odboru:

 • Zostavuje programový rozpočet mesta a jeho zmeny.
 • Vyhotovuje záverečný účet mesta.
 • Vyhotovuje monitorovaciu a hodnotiacu správu rozpočtu mesta.
 • Zabezpečuje bezhotovostný a hotovostný styk.
 • Zabezpečuje konsolidovanú účtovnú závierku mesta a jeho dcérskych spoločností.
 • Spracováva štvrťročné výkazy mesta, ktoré predkladá na daňový úrad, do rozpočtového informačného systému MF SR.
 • Vykonáva správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to:

- poplatok za komunálny odpad,
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za predajné automaty,
- daň za ubytovanie,
- daň za užívanie verejného priestranstva

 • Pripravuje podklady na vymáhanie nedoplatkov formou exekúcií.
 • Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta. Ročne vykonáva a zabezpečuje inventarizáciu majetku. Pripravuje návrhy na vyradenie poškodeného, neupotrebiteľného majetku. Vyhotovuje mesačné zostavy zaradeného a vyradeného majetku, odpisy majetku – kontroluje so stavom v účtovníctve. Vyhotovuje zmluvy o prevode správy majetku mesta.
 • Vyhotovuje kúpno-predajné zmluvy a zabezpečuje ich evidenciu do katastra nehnuteľností.
 • Zabezpečuje opravu a údržbu budov a nebytových priestorov.
 • Vyhotovuje nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov.
 • Vykonáva odborné ekonomické činnosti v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní školstva a v znení neskorších predpisov.
 • Zostavuje rozpočet za úsek školstva, vykonáva jeho kontrolu, predkladá návrhy na zmeny a úpravy a pripravuje podklady k záverečnému účtu.
 • Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov z prenesených a originálnych kompetencií vrátane mzdových a odvodových nákladov.
 • Zabezpečuje štatistické zisťovanie na úseku školstva - EDUZBER.
 • Zabezpečuje uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky.
 • Zabezpečuje vykonanie riadnej individuálnej účtovnej závierky, zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát a ich uloženie.
 • Vyhotovuje poznámky k individuálnej účtovnej závierke, tabuľkovú aj textovú časť a zabezpečuje ich uloženie.
 • Vykonáva súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy, vyhotovuje formulár vzájomných vzťahov a zabezpečuje jeho uloženie.
 • Zabezpečuje podklady pre audit individuálnej účtovnej závierky, priebežný audit, audit konsolidovanej účtovnej závierky.
 • Vyhotovuje daňové priznanie dani z príjmov PO za účtovnú jednotku.
 • Vyhotovuje Konsolidovanú výročnú správu.

 

Podnikateľská činnosť:

 • Vydáva záväzné stanoviská k podnikateľskej činnosti a vedie ich evidenciu.
 • Vydáva súhlas s umiestňovaním prevádzok a povoľuje prevádzkový čas.
 • Vydáva povolenia na ambulantný predaj.
 • Organizuje konanie jarmokov v meste.
 • Vydáva povolenia pre samostatne hospodáriacich roľníkov a vedie ich evidenciu.
 • Vydáva povolenie na umiestňovanie výherných automatov.
 • Vydáva platobné výmery na nevýherné a predajné automaty na území mesta.
 • Vydáva súhlasné stanovisko k umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier, v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.
 • Vydáva rozhodnutia o prevádzkovom čase letných terás.
 • Vydáva potvrdenia na jednorázový predaj na trhovisku a vedie ich evidenciu, plní oznamovaciu povinnosť v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Zabezpečuje nákup čistiacich a kancelárskych potrieb pre MsÚ.
 • Vedie evidenciu príjmov a výdajov na sklade.

 

Bytová agenda:

 • Vypracúva nájomné zmluvy, dodatky a vedie ich evidenciu.
 • Vedie evidenciu mestských bytov a ich nájomníkov.
 • Zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie bytového domu na Ulici Železničnej.
 • Vyhotovuje kúpne zmluvy na odpredaj bytov a zabezpečuje ich evidenciu do katastra nehnuteľností.
 • Vystavuje potvrdenia za účelom poskytnutia príspevku na bývanie.
 • Vykonáva odpočty vodomerov v nájomných bytoch.
 • Prijíma žiadosti o prenájom mestských bytov, vedie ich evidenciu.

 

Personalistika a mzdy:

 • Zodpovedá za výpočet miezd a odmien.
 • Vyhotovuje prihlášky, odhlášky a zmeny do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a doplnkových dôchodkových poisťovní.
 • Spracúva mesačné výkazy do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, doplnkových dôchodkových poisťovní a daňového úradu.
 • Vykonáva ročné zúčtovanie dane, ročné hlásenie na daňový úrad.
 • Vyhotovuje mesačnú, ročnú uzávierku miezd, vedie mzdové listy.
 • Vedie a odosiela evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.
 • Vyhotovuje pracovné zmluvy, platové dekréty, dohody a dohody o hmotnej zodpovednosti.
 • Vyhotovuje štvrťročné podklady pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“) k projektu chránenej dielne (prevádzkové náklady).
 • Vyhotovuje potvrdenia o príjme.

 

Informatika


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28912

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka