Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor organizačno-právny

Odbor organizačno-právny

Vedúci odboru Ing. Milena Jakabová

Ing. Milena Jakabová

Tel.:

+421 47/4812 114

E-mail:

milena.jakabova@velky-krtis.sk

 

Náplň činnosti odboru:

Evidencia obyvateľov:
Vedie evidenciu pobytu občanov.
Vydáva potvrdenia:

 • o trvalom, prechodnom pobyte občanov,
 • o poslednom spoločnom bydlisku manželov,

Pripravuje a organizačne zabezpečuje:

 • voľby prezidenta SR, poslancov do: Národnej rady SR, Európskeho parlamentu, Vyššieho územného celku, do orgánov samosprávy obcí, referendum a verejné zhromaždenia občanov.

V zmysle zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR: 

 • prideľuje súpisné a orientačné čísla stavbám a budovám,
 • vykonáva zápis v registri adries a vydáva o oznámenie o pridelení súpisného príp. orientačného čísla,
 • vedie evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb a sústavne ju dodržiava v súlade so skutočným stavom.

Vysiela správy a oznamy v mestskom rozhlase.

 

Matričný úrad:

 • Vydáva výpisy z matričných kníh (rodný list, sobášny list a úmrtný list), na použitie v tuzemsku aj v cudzine.
 • Plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom.
 • Pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
 • Prijíma oznámenia manžela po rozvode manţelstva o tom, že prijíma späť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie.
 • Prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznamy v matrike.
 • Vykonáva zápis v osobitnej matrike (narodenie dieťaťa v zahraničí, sobáš v zahraničí, úmrtie v zahraničí).
 • Vykonáva zmenu mena a priezviska v zmysle platných zákonov.
 • Vykonáva osvedčovanie podpisov, odpisov a fotokópii listín.
 • Organizuje činnosť Zboru pre občianske záleţitosti „Človek – človeku“ pri Mestskom zastupiteľstve vo Veľkom Krtíši (vykonáva obrady: civilný sobáš, uvítanie detí do života, jubilanti, pasovanie prvákov, rozlúčka s materskou školou a základnou školou, občiansky pohreb).

 

Ostatné:

 • Rieši priestupky zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Rieši priestupky v zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
 • Vymáha blokové pokuty nevyplatené na mieste a následne pripravuje podklady na ich vymáhanie formou exekúcií.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28912

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka