Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Odbor ekonomiky a správy majetku

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam - platné od 1.1.2015
 priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti_k_dani_za_psa_k_dani_za_predajne_automaty_a_k_dani_za_nevyherne_hracie_pristroje.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam-platné od 1.1.2015
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

Žiadosť o zníženie (odpustenie) poplatku za komunálny odpad - 2019
 ziadost_o_znizenie_odpustenie_poplatku_za_komunalny_odpad_2019.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

Potvrdenie o zamestnaní (v slovenčine)
 potvrdenie_o_zamestnani_svk.docx (12.6 kB) (12.6 kB)

Potvrdenie o zamestnaní (v angličtine)
 potvrdenie_o_zamestnani_ ang.docx (11.1 kB) (11.1 kB)

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 ziadost_o_vydanie_osvedcenia_o_zapise_do_evidencie_shr.docx (17.3 kB) (17.3 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie, o zmene v evidencii, o vyradenie z evidencie SHR
 ziadost_shr_potvrdenie_zmena_vyradenie.docx (18.7 kB) (18.7 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - NZZ
 ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_NZZ.docx (15.5 kB) (15.5 kB)

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu zariadenia - verejná lekáreň
 Žiadosť o stanovisko k lekárni.docx (14.8 kB) (14.8 kB)

Oznámenie o umiestnení prevádzkarne
 Oznámenie o umiestnení prevádzkarne.docx (12.3 kB) (12.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov na trhovisku - fyzická osoba
 Žiadosť o povolenie na predaj - trhovisko.docx (15.8 kB) (15.8 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Oznámenie o zrušení prevádzkarne.docx (10.9 kB) (10.9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
 ziadost_o_vydanie_povolenia_na_ambulantny_predaj.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

Oznámenie o daňovej povinnosti – Daň za ubytovanie
 oznamenie_o_danovej_povinnosti_dan_za_ubytovanie.docx (16.1 kB) (16.1 kB)

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie MsÚ vo Veľkom Krtíši
 Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie.docx (247.8 kB) (247.8 kB)

Žiadosť o doplnenie alebo zmenu údajov v evidencii psa
 Žiadosť o zmenu alebo doplnenie údajov v evidencii psa.docx (246.3 kB) (246.3 kB)

Žiadosť o ukončenie evidencie psa
 Žiadosť o ukončenie evidencie psa.docx (246 kB) (246 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu
 ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU.pdf (488.4 kB) (488.4 kB)

Odbor investičný a životného prostredia

Množstvový zber komunálneho odpadu
 mnozstvovy_zber_komunalneho_dopadu.docx (127.2 kB) (127.2 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.rtf (28.6 kB) (28.6 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.rtf (30.1 kB) (30.1 kB)

Ohlásenie telekomunikačnej stavby
 Ohlásenie telekomunikačnej stavby.rtf (33.3 kB) (33.3 kB)

Ohlásenie udržiavacich prác
 Ohlásenie udržiavacích prác.rtf (22.3 kB) (22.3 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlasenie_reklamnej_stavby.docx (19.9 kB) (19.9 kB)

Žiadosť k užívaniu MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu MZZO.rtf (19.6 kB) (19.6 kB)

Žiadosť o povolenie prenosného reklamného zariadenia
 Žiadosť o povolenie prenosneho rekl.zariadenia.rtf (15.5 kB) (15.5 kB)

Žiadosť o prenájom - predvádzacia akcia
 žiadosť o užívanie verejného priestranstva - predvádzacia akcia.rtf (14.9 kB) (14.9 kB)

Žiadosť o prenájom VP - atrakcie
 Žiadosť o užívanie VP - atrakcie.rtf (17 kB) (17 kB)

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 ziadost_o_uzivanie_vp.docx (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva pre umiestnenie letnej trasy
 ziadost_o_povolenie_uzivania_vp_-_letnej_terasy.docx (13.4 kB) (13.4 kB)

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby MZZO
 Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby MZZO.rtf (21.5 kB) (21.5 kB)

Oznámenie údajov o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 maly_zdroj_znecistenia_ovzdusia.docx (16.5 kB) (16.5 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkoviska
 Žiadosť o vyhradenie parkoviska.rtf (17.9 kB) (17.9 kB)

Žiadosť o výrub drevín
 ziadost_o_vyrub_drevin.docx (18.8 kB) (18.8 kB)

Žiadosť opovolenie na zvláštne užívanie PK
 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie poz.komunikácie.rtf (38 kB) (38 kB)

Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx (245.6 kB) (245.6 kB)

Lekársky nález
 lekarsky_nalez.docx (19.4 kB) (19.4 kB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_opatrovatelskej_sluzby.docx (243.2 kB) (243.2 kB)

Vyhlásenie o majetku
 vyhlasenie_o_majetku.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie stravovania
 ziadost_o_poskytnutie_stravy.docx (13.5 kB) (13.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie stravovania – donášku stravy
 ziadost_o_donasku_stravy.docx (14.9 kB) (14.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie
 ziadost_o_prispevok_na_stravovanie.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie a donášku stravy
 ziadost_o_prispevok_na_stravu_a_donasku.docx (15 kB) (15 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_davky_v_hmotnej_nudzi.docx (22.7 kB) (22.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci
 ziadost_o_poskytnutie_mimoriadnej_davky_socialnej_pomoci.docx (22.5 kB) (22.5 kB)

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 oznamenie_o_konani_verejneho_kulturneho_podujatia.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
 oznamenie_o_organizovani_verejneho_sportoveho_podujatia.docx (16.4 kB) (16.4 kB)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš - Príloha č. 1
 ziadost_o_dotaciu_z_rozpoctu_mesta_velky_krtis_priloha_1_2019.docx (18.7 kB) (18.7 kB)

Zúčtovanie dotácie - Príloha č. 3
 zuctovanie_dotacie_priloha_3.docx (13.9 kB) (13.9 kB)

Odbor organizačno-právny

Čestné vyhlásenie
 cestne_vyhlasenie.docx (11.8 kB) (11.8 kB)

Návrh na zrušenie prechodného pobytu
 navrh_na_zrusenie_prechodneho_pobytu.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu.docx (18.3 kB) (18.3 kB)

Splnomocnenie
 splnomocnenie.docx (11.3 kB) (11.3 kB)

Súhlas na prihlásenie k pobytu
 suhlas_na_prihlasenie_k_pobytu.docx (14.6 kB) (14.6 kB)

Žiadosť o odvysielanie relácie
 ziadost_o_odvysielanie_relacie.docx (14.6 kB) (14.6 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.docx (29.5 kB) (29.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla neskolaudovanej budove
 Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla neskolaudovanej budove.docx (30.9 kB) (30.9 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom a orientačnom čísle
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o určenom súpisnom a orientačnom čísle.docx (28.9 kB) (28.9 kB)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
 Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla.docx (30.5 kB) (30.5 kB)

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia
 oznamenie_verejne_zhromazdenie.docx (15.2 kB) (15.2 kB)

Stavebný úrad mesta Veľký Krtíš

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.docx (14.9 kB) (14.9 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a žiadosť o zmenu stavby
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a žiadosť o zmenu stavby.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia.docx (15.9 kB) (15.9 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.docx (16 kB) (16 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8
 Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8.docx (17.1 kB) (17.1 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.docx (16.6 kB) (16.6 kB)

Poslanci MsÚ

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 oznamenia_funkcii_zamestnani_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_2017.pdf (381.8 kB) (381.8 kB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov
 oznamenia_funkcii_zamestnani_cinnosti_a_majetkovych_pomerov_2017.docx (26.3 kB) (26.3 kB)

Termíny odberu krvi na rok 2019 Termíny odberu krvi na rok 2019.pdf (465 kB)

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28784

 
 
 
15029

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka