Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

EP-Ul.Červenej armády

Adresa:Elok. prac. Č.Armády

Elokované pracovisko
Červenej armády 27
990 01 Veľký Krtíš

Zástupkyňa pre EP:

Mgr. Soňa Lomnická

Tel.:

+421 911 343 515

E-mail:

mskola.ca@gmail.com

 


 

„Poznajko“

Škôlka je umiestnená v tichej časti mesta, obklopená rodinnými domami so záhradami. V blízkom okolí sú trávnaté a lesné porasty. 

Je to typizovaná budova so štyrmi triedami, príslušenstvom (šatne, spálne, umyvárne a WC pre deti) a  hospodárskou časťou. Triedy sú prispôsobené vekovým osobitostiam detí a sú funkčne členené na záujmové a hrové činnosti. Sú vybavené modernými pomôckami na rozvoj pohybových schopností detí, didaktickými pomôckami, elektronikou, internetom. Interiér esteticky korešponduje so zameraním zariadenia na tvorivú dramatiku a  nesie sa v duchu rozprávok. Priebežne dopĺňame vybavenie tried o nové zariadenia pre deti.

V hospodárskom pavilóne je umiestnená školská kuchyňa (výdajňa stravy, ktorá sa dováža zo školskej jedálne na ul. SNP), jedáleň pre deti, kancelária pre zástupkyňu, práčovňa, sušiareň, skladové priestory a vlastná kotolňa.

Školský dvor je rozľahlý, oplotený, s dvoma vstupmi do areálu. Tvorí ho trávnatá plocha s tromi pieskoviskami, preliezkami, šmýkačkou, hojdačkami a altánkom. Časť školského dvora je vyasfaltovaná a slúži na športové a iné relaxačných aktivity pre deti. Prostredie spríjemňujú listnaté a ihličnaté stromy. V areáli je vybudované aj dopravné ihrisko.

Zameranie tried

Poznajko chce vo všetkých organizačných formách počas dňa podporovať chuť dieťaťa objavovať a učiť sa, mať radosť zo získaných poznatkov a dokázať ich využiť v praktickom živote. Poznajko volá deti „Poďme sa túlať po svete, nájdeme tajomstvá ukryté!“.

TRIEDA  TVORIVEJ DRAMATIKY

Dieťa má prirodzenú schopnosť hrať sa, napodobňovať, používať rôzne neverbálne, pantomimické i verbálne prostriedky. Dokáže prežívať napätie, silné zážitky, emócie.  Dramatická hra využíva spontánnu ľudskú schopnosť hrať sa, prežívať a napodobňovať.

Najprirodzenejšia činnosť dieťaťa je hra a dramatická hra zdôrazňuje hravosť, využíva schopnosť dieťaťa jednať v navodených situáciách ako v skutočných. Je to hra na niečo alebo na  niekoho. Umožňuje učiteľovi i dieťaťu nájsť k sebe cestu spolupráce, porozumenia a vzájomného rešpektovania.

Našim cieľom je tvorivou dramatikou a dramatickou hrou podporovať rozvoj osobnosti dieťaťa  povzbudzovať jeho tvorivé aktivity, fantáziu a predstavivosť, kde sa všetci hrajú spoločne, ale každý hľadá vlastné spôsoby riešenia. Rozhodujúci je zážitok dieťaťa. 

Dramatickou výchovou, využitím jej prvkov chceme deti:

 • oboznámiť deti s prostredím divadelného umenia
 • učiť ich porozumieť divadlu
 • rozvíjať schopnosť výrazu pohybom
 • rozvíjať schopnosť komunikovať verbálne i neverbálne
 • naučiť ich kooperovať, riešiť problémy, kriticky myslieť
 • rozvíjať schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia druhých
 • naučiť deti byť tolerantný a empatický a ďalšie kľúčové kompetencie.

Zároveň je našou snahou zabezpečením estetického, útulného, príjemného a harmonického prostredia tried, vybavením vhodnými hračkami, pomôckami a rôznymi materiálmi vždy v dosahu detí , tvorivými aktivitami, vzbudiť u detí záujem o tvorivú dramatiku, aby nás celý deň sprevádzala hudba, pieseň, tanec a pohyb.


 

Čo robíme

Športové dopoludnia a branné vychádzky

Podporovať a upevňovať fyzické a duševné zdravie. Prostredníctvom hry a najmä zábavy priblížiť deťom šport a pohyb. Rozvíjať zmysel pre športové správanie.

Vianoce očami detí

Vyslovovať jasne a zreteľne hlásky a hláskové skupiny. Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre (prezentácia detí)

Triedne besiedky

(k Mesiacu úcty k starším, Vianociam, Dňu matiek)
Viesť deti k vytvoreniu vzťahu ku sviatkom a ich oslave, rozdeliť sa a obdarovať niekoho.

Fašiangy

Zapojiť sa rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami do príprav osláv a sviatkov a udržiavania ľudových tradícií.

„V krajine rozprávok a fantázie“

Zaujať pozitívne a empatické postoje k divadelnej hre.

Návštevy mestskej knižnice

Prirodzeným spôsobom rozvíjať u detí predčitateľskú gramotnosť.

Účasť na prehliadkach

(divadelných, speváckych športových a literárnych)
Vytvárať pozitívnu výchovno-vzdelávaciu klímu, v ktorej sa realizuje učenie hrou s dôrazom na pozitívne emocionálne prežívanie.

Krúžok anglického jazyka

Hravou formou oboznamovanie sa s cudzím jazykom.

Dramatický krúžok

Hrané aj bábkové divadlo pod vedením učiteliek.

„Tvorivé dielne“

Výroba ozdôb, kulís, kostýmov a rekvizít k divadelnej činnosti .

Spoločné aktivity detí a rodičov

Vzbudiť záujem rodičov a detí o spoločné aktivity v materskej škole a zároveň ich zainteresovať na skrášľovaní interiéru a exteriéru.


 

Čo ponúkame

 • spoluprácu s rôznymi inštitúciami a externými spolupracovníkmi s cieľom celostného osobnostného rozvoja dieťaťa
 • podpora chuti dieťaťa objavovať a učiť sa, mať radosť zo získaných poznatkov a dokázať ich využiť v praktickom živote
 • učenie formou hier, pozorovania, skúmania, bádania, pokusov a experimentovaním aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcií s inými deťmi v skupine a súčasne s učiteľkou
 • pohybové aktivity, vštepovanie zásad zdravého životného štýlu (v rámci Národného programu prevencie obezity – Ovocná streda)
 • rôzne formy spolupráce s rodičmi – besiedky, rodičovské združenia, otvorené hodiny, výstavy, tvorivé dielne, odborné poradenstvo
 • účasť na rôznych kultúrno-spoločenských a športových akciách aj s aktívnou prezentáciou detí
 • školu v prírode
 • divadelné predstavenia
 • moderné digitálne technológie a edukačné programy pre deti
 • krúžkovú činnosť, tvorivé dielne

 

Čo chystáme

 • zapojenie rodiny do činnosti divadelného krúžku
 • vychádzky do prírody a športové podujatia aj s rodinami
 • brigády na úpravu areálu – zelene a vybavenia detských ihrísk
 • rekonštrukciu interiéru – hygienické zariadenia, vybudovanie samostatne jedálne pre deti, telocvične, novej herne a šatne pre deti 4. triedy

 

Projekty

„Adamko – hravo zdravo“

„Evička a deti“

„Vianoce očami detí“

„Ferdo mravec a športové hry“


 

Správy o činnosti do roku 2008

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka