Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – FYZICKÉ OSOBY

Vybavuje:

Komunálne odpady FO, (prízemie, č. d. 15)
Jakub Mazúch, tel.: +421 47/4812 118
e-mail: jakub.mazuch@velky-krtis.sk

Oznamovacia povinnosť:

Poplatník  je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik poplatkovej povinnosti  a to do 30 dní,  kedy tieto skutočnosti nastali.

Poplatková povinnosť vzniká pre fyzickú osobu - občana:

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
 • dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a podobne)


Poplatník:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt,   ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha


Sadzby poplatku pre aktuálny rok ustanovené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Veľký Krtíš číslo 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Krtíš:

0,06 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je  na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť

Uplatnenie  nároku na úľavu z poplatku:

Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako  90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území Mesta Veľký Krtíš z dôvodu pobytu v zahraničí.
Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť v prospech mesta na podporu plnenia jeho úloh v zmysle platnej legislatívy za obdobie vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

Podkladom na uplatnenie nároku na odpustenia poplatku podľa ods. 1 je hodnoverný doklad, z ktorého jednoznačne vyplýva pobyt poplatníka v zdaňovacom období  mimo územia SR, najmä:

 • potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v zahraničí (nie pracovná zmluva)
 • potvrdenie o činnosti v zahraničí
 • potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí
 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí (potvrdenie za akademický rok od 1. septembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta aktuálneho zdaňovacieho obdobia a potvrdenie za akademický rok od 1. septembra aktuálneho zdaňovacieho obdobia do 31. augusta nasledujúceho zdaňovacieho obdobia) 
 • potvrdenie vecne príslušného úradu, ktorý preukazuje pobyt poplatníka v zahraničí
 • potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí  
 • potvrdenie mesta o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti


Mesto na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži o 50% za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta z dôvodu výkonu práce alebo štúdia mimo územia Veľkého Krtíša, okrem denne dochádzajúcich.

Podkladom na uplatnenie nároku je:

 • potvrdenie od zamestnávateľa, že poplatník v zdaňovacom období vykonáva práce v SR (nie pracovná zmluva)
 • potvrdenie o ubytovaní
 • potvrdenie o návšteve školy


Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

Doklady na uplatnenie úľavy odporúčame predložiť do 31.januára príslušného roka.

Platenie poplatku:

Termíny splátok poplatku budú uvedené v rozhodnutí, ktorým správca dane poplatok vyrubí.

Bankové spojenie Mesta Veľký Krtíš pre poplatok za komunálne odpady:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK79 0900 0000 0003 9051 4858
BIC: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: uvedený v rozhodnutí

Zákonná úprava:


Tlačivo:

Žiadosť o zníženie (odpustenie) poplatku za komunálny odpad *
Potvrdenie o zamestnaní (v slovenčine) *
Potvrdenie o zamestnaní (v angličtine) *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka