Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta

Vybavuje:

Odbor sociálny, školstva, kultúry a športu
Ing. Milan Šiška, tel.: +421 47/4812 141 (I. poschodie č. d. 30)
e-mail: milan.siska@velky-krtis.sk
Zita Knechtová, tel.: +421 47/4812 134 (prízemie č. d. 15)
e-mail: zita.knechotava@velky-krtis.sk

Dotácia sa môže poskytovať na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných  alebo verejnoprospešných účelov:

a) právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Mesta Veľký Krtíš, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Mesta Veľký Krtíš  alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta Veľký Krtíš
b) inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto Veľký Krtíš, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na jej území

Potrebné doklady k vybaveniu:

  • vyplnený formulár - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Veľký Krtíš
  • aktuálny výpis z príslušného registra, na základe ktorého žiadateľ oprávnene vykonáva činnosť, ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu (kópia stanov)
  • kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, ak boli pridelené
  • čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v likvidácii
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá voči mestu alebo voči právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom záväzky po lehote splatnosti
  • správa o činnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane správy o hospodárení
  • písomný súhlas kontaktnej osoby so spracúvaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel vybavenia žiadosti


Poplatok:

bez poplatku

Lehota na vybavenie:

  • podávanie žiadostí do 31.01.
  • schválenie Mestským zastupiteľstvom mesta Veľký Krtíš  31.03.


Zákonná úprava:


Upozornenie:

Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať:
a) do 30 kalendárnych dní po použití dotácie, ak je dotácia poskytnutá na konkrétnu akciu, najneskôr však do 31.12.
b) do 31. 12. príslušného kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá

Tlačivo:

Žiadosť o  dotáciu z rozpočtu mesta Veľký Krtíš *
Zúčtovanie dotácie *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28910

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka