Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane

Mesto Veľký Krtíš v zmysle zákona SNR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2014 o miestnych daniach na území Mesta Veľký Krtíš (ďalej len „VZN č. 6/2014“), ktorým ukladá miestne dane:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje

 

Vybavuje:

Odbor ekonomiky a správy majetku, (prízemie, č. d. 15)
Mária Hevešová, tel.: +421 47/4812 118
e-mail: maria.havesova@velky-krtis.sk
Alena Kadancová, tel.: +421 47/4812 118
e-mail: alena.kadancova@velky-krtis.sk


 

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Sadzby dane:

z nehnuteľností sú ustanovené vo VZN č. 6/2014 o miestnych daniach na území Mesta Veľký Krtíš

Daňová povinnosť:

vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, t.j. príloha č. 1 k opatreniu č. MF/021249/2014-725 pod názvom „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov“  K priznaniu je potrebné priložiť fotokópiu príslušnej úradnej listiny, osvedčujúcej právny stav vlastníctva daňovníka, napr. rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, právoplatné rozhodnutie o dedičskom konaní a pod.

Upozornenie:

Pre správne vyplnenie priznania k dani slúži „Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.


 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat a pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

 • vlastníkom psa alebo
 • držiteľom psa ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní


Základ dane:

počet psov

Sadzby dane:

za psa a oslobodenia od dane sú ustanovené vo VZN č. 6/2014 o miestnych daniach na území Mesta Veľký Krtíš

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 • daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane
 • na daň platenú v inej obci alebo meste sa neprihliada

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Upozornenie:

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.


 

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch verejne prístupných.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • predajné automaty prevádzkuje


Základ dane:

počet predajných automatov

Sadzba dane:

33,- € za jeden predajný automat, ak v sortimente ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje
166,- € za jeden predajný automat, ak v sortimente ponúkaného tovaru sa nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 • daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie
 • ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Upozornenie:

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.


 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje") .

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • nevýherné hracie prístroje prevádzkuje


Základ dane:

počet nevýherných hracích prístrojov

Sadzba dane:

166,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 • daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie
 • ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Obdobne to platí aj pri zániku daňovej povinnosti.

Upozornenie:

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú určené v rozhodnutí.


 

Zákonná úprava:

Tlačivo:

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam *
Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam *


* po kliknutí na názov tlačiva bude automaticky stiahnutý súbor


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka