Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola-Ul.Poľná

Adresa:Materská škola

Materská škola
Poľná 2
990 01 Veľký Krtíš

Riaditeľka:

Mgr. Lýdia KORBEĽOVÁ

Tel.:

+421 47/4831 225
+421 901 781 048

E-mail:

mspolna@centrum.sk


 

„Vševedko“

Materská škola je umiestnená v typizovanej budove. Má 4 triedy s príslušenstvom a  hospodársku časť. V prevádzke je 32 rokov. Prešla úplnou rekonštrukciou z vonkajšej strany (strecha, zateplenie fasády, výmena okien). V interiéri bola zrušená spojovacia chodba odstránením presklených častí a vznikla vstupná hala.

Areál školy tvorí z väčšej časti trávnatá plocha, na ktorej je umiestnené detské ihrisko, preliezačky, hojdačky, lezecká stena, detská trampolína a imitácia rybníka. Exteriér budovy je udržiavaný a upravovaný tak, aby zabezpečoval potreby  a bezpečnosť detí. V pláne máme zriadenie dopravného ihriska.

Zameranie tried

Vševedko chce pre svojich kamarátov vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti môžu prirodzene hrať, slobodne konať, utvárať si poznanie, podieľať sa na aktivitách a realizovať zaujímavé činnosti. Svojich kamarátov chce učiť prostredníctvom zážitkového učenia sa a pozitívneho sebahodnotenia a hodnotenia kamarátov.

TRIEDA PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

Cieľom materských škôl je stimulovať rozvoj gramotnosti a rozvoj jazyka v celej jeho komplexnosti bez zanedbávania ktorejkoľvek z jeho foriem tak, aby zodpovedalo stupňujúcim sa nárokom a požiadavkám spoločnosti. V materskej škole starostlivo pripravujeme prostredie, ktoré podporuje rozvoj počiatkov gramotnosti u dieťaťa. Toto prostredie je prostredím bohatým na tlač – umožňuje deťom sledovať rôzne druhy písma, sledovať proces písania a čítania, vytvoriť priestor pre vlastnú aktivitu. Deti sa učia činnosťou a zariadenie triedy odráža situáciu reálneho života.

Dôležité je zabezpečiť priestor na písanie, tradičný kútik na tvorbu kníh, kútik na počúvanie. Súčasťou tohto prostredia je knižnica. Našim cieľom je podporovať u detí radosť a pôžitok z čítania a písania.

Hlavné oblasti rozvoja rannej gramotnosti u detí predškolského veku:

 • utvárať pozitívny vzťah detí ku knihám a literatúre
 • podnecovať detskú zvedavosť v súvislosti s písaním textov
 • viesť deti k uvedomovaniu si zmyslu symbolov a k ich využívaniu
 • viesť deti k uvedomovaniu si významu písania pre každodenný život
 • rozvíjať fonologické vnímanie detí (vytváranie hlásky, slabiky)
 • rozvíjať jemnú motoriku a koordináciu ruky a oka
 • rozvíjať reč detí

Najdôležitejšie je zabezpečiť dostatočne stimulujúce podmienky a snaha o rozvoj širokého spektra gramotnosti, počnúc záujmom a vzťahom k čítaniu, knihám a literatúre cez rozvíjanie komunikačných aspektov.

TRIEDA PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ

Dôsledné uplatňovanie pracovnej výchovy má podstatný význam z hľadiska celkového psychomotorického rozvoja osobitosti dieťaťa a utváranie pracovno-motivačnej spôsobilosti.

Práca s drevom je v materskej škole pomerne zriedkavá. Na jej uskutočnenie sú nevyhnutné rôzne nástroje, pomôcky, stolíky, ktoré umožňujú úspešné plnenie úloh.

Pri práci s drevom už nejde o hravé činnosti, ale o presné osvojovanie si pracovných zručností v spojení s určitou úlohou a cieľom.

Pri tvorení týchto priestorov chceme deti prakticky oboznámiť s vlastnosťami dreva (spracovávaním a manipuláciou s ním), naučiť deti poznávať základné pracovné nástroje (kladivo, kliešte) a postupne ich naučiť s uvedenými nástrojmi zaobchádzať:

 • opracovávať drevo – základy hobľovania
 • zhotovovať jednoduché predmety – domček, vešiak spojením kúskov dreva klincom, skrutkou
 • zatĺkať klince – správne držať kladivo, vyťahovanie klincov
 • práca s drevom – zlepovaním drievok, špajdlí, korku, kombinovanie korku s drótom, vatou, penou
 • práca s prútím – pletenie

Pracovný kútik je vybavený aj náradím, s ktorým deti bežne nepracujú. S rozvíjaním pracovných zručností chceme u detí posilňovať vytrvalosť a vôľové vlastnosti – tendenciu dokončiť činnosť, rozvíjať svalovú a motorickú činnosť rúk, posilňovať samostatnosť, pozornosť, sústredenosť a zodpovednosť. 

Predškolský vek je najzaujímavejšie a veľmi významné obdobie, v ktorom prebieha vývin dieťaťa. V tomto období dieťa neustále prejavuje aktivitu, či už telesnú alebo duševnú, je spontánne zvedavé, má záujem o okolitý svet a o všetko, čo ho zaujíma. V našom ponímaní materská škola orientuje výchovno-vzdelávací proces na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v špecifických a prirodzených podmienkach..Má byť pre dieťa miestom v ktorom pôsobí súbor didaktických podnetov, v ktorých sa dieťa môže prirodzene realizovať, slobodne konať, utvárať si poznanie, podieľať sa na aktivitách a realizovať zaujímavé činnosti. V takomto podnetnom prostredí a pre deti zaujímavom prostredí môže získavať kvalitné výchovné a vzdelávacie skúsenosti prostredníctvom zážitkového učenia sa.


 

Čo robíme

Sezónne vychádzky do prírody

Citlivo vnímať krásy prírody, jej čaro, jedinečnosť, prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu.

Trhy

(k pamiatke zosnulých, adventné, vianočné, veľkonočné...)
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom  využitia rôznych pracovných a výtvarných techník. Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, rôznymi technikami.

Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy

Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí, vrátane udržiavania ľudových tradícií.

Návštevy v knižnici

Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách.

Návštevy v ZŠ

Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov.

„Poznaj svoje mesto“ – návštevy budov v meste, obchodov, inštitúcií

Poznávať dôležité budovy v meste, prácu ľudí. Pochopiť význam práce na základe rozmanitých ľudských činností.

Návšteva divadelných predstavení

Vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo a iné divadlo pre deti.

Účasť na okresných prehliadkach mesta

(Vianoce očami detí, V krajine rozprávok a fantázie, Prehliadka výtvarnej tvorivosti u detí, Zlatý slávik, Olympiáda detí MŠ...)
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami  (výtvarne, hudobne, dramaticky ,hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov. Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám, dodržiavať zvolené pravidlá.

Otvorená škola

Upevňovať spoluprácu medzi rodinou a školou, zapájať rodičov do činnosti školy a výchovno-vzdelávacieho procesu.       

„My sme malí remeselníci“

Podporovať zvedavosť, skúmavosť a tvorivosť, viesť deti k pracovným zručnostiam prostredníctvom zážitkového učenia sa, zameriavať sa aj na problémové učenie, modelové situácie.


 

Čo ponúkame

 • aktivity a záujmové činnosti podľa záujmu detí a rodičov
 • krúžkové činnosti
 • výučbu anglického jazyka
 • školu v prírode
 • kultúru, šport a zábavu
 • besiedky k sezónnym činnostiam a oslavám
 • výtvarný prejav detí
 • prezentáciu detí rôznou formou na rôznych podujatiach
 • dotazníky na zhodnotenie úrovne práce MŠ a Vašich pripomienok
 • spoluprácu materskej školy a rodinou (formálna aj neformálna)
 • pracovné dielne – práca s drevom a náradím

 

Čo chystáme

 • vytvárať stimulujúce podmienky pre rozvoj širokého spektra gramotnosti, práce na interaktívnej tabuli
 • brigády na úpravu areálu a zrekonštruovanie vybavenie atrakcií v exteriéri budovy
 • školu v prírode v zimných mesiacoch
 • využívať Logico Primo – rozvíjať zmyslové vnímanie a podporovať analyticko-logické myslenie u detí
 • „s ockom to zvládnem“  – pohybovo športové aktivity
 • eko hry – poznávať, bádať, podporovať zvedavosť, skúmať, objavovať prírodu všetkými zmyslami

 

Projekty

„Krok za krokom“

 • využívanie moderných prvkov pri výchove a vzdelávaní


„Vianoce očami detí“

 • literárna prehliadka divadelných predstavení


„Tvoríme zdravú prírodu“

 • zaraďovať do edukačných aktivít viacej zážitkového učenia a tvorivosti, bádania, skúmania, experimentovania


„Dopraváčik“

 • praktické overovanie dopravných pravidiel vo vzťahu k dieťaťu v roli cyklistu a kolobežkára.


„Farebný svet“

 • hľadať a vytvárať formy na vyjadrenie svojho vnútorného sveta

 

Správy o činnosti do roku 2008

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka