Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Do roku 2009 bolo na území mesta päť materských škôl. V roku 2009 bola zriadená Materská škola Poľná 2 ako samostatný právny subjekt a ostatné materské školy sa stali jej elokovanými pracoviskami.

Názov:

Materská škola
Poľná 2
990 01 Veľký Krtíš

Zriaďovateľ:

Mesto Veľký Krtíš

Právna forma:

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Výchovný jazyk:

slovenský

Druh zariadenia:

s celodennou starostlivosťou

 

Materskú školu Poľná 2 tvoria tieto zariadenia:

  • škôlky

Vševedko - Materská škola na ul. Poľnej 2
Poznajko - Elokované pracovisko na ul. Červenej armády 27
Veselé slniečka - Elokované pracovisko na ul. P.O.Hviezdoslava 51
Usilovné korytnačky - Elokované pracovisko na ul. SNP 37
Motýlik - Elokované pracovisko na ul. Št.Tučeka 89

  • jedálne

Školská jedáleň na ul. SNP 37
Výdajná školská jedáleň na ul. Poľnej 2
Výdajná školská jedáleň na ul. Červenej armády 27
Výdajná školská jedáleň na ul. P.O.Hviezdoslava 51
Výdajná školská jedáleň na ul. Št.Tučeka 89

 

Vnútorná organizácia materskej školy:

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Lýdia Korbeľová
Zástupkyňa riaditeľky: Katarína Ďurčeková
Zástupkyňa pre EP na ul. Č.Armády a ul. P.O.Hviezdoslava: Mgr. Soňa Lomnická
Zástupkyňa pre EP na ul. SNP a ul. Št.Tučeka: Iveta Ďuranová
Vedúca školskej jedálne: Bc. Alena Pastorová
Ekonómka materskej školy: Erika Dombyová


 
Kontakty:
Materská škola Poľná (riaditeľstvo)Tel.:+42147/4831225email:mspolna@centrum.sk
  +421901781048  
EP ul. Červenej armádyTel.:+421911343515email:mskola.ca@gmail.com
EP ul. P.O.HviezdoslavaTel.:+421911343303email:mskola.poh@gmail.com
EP ul. SNPTel.:+421911343388email:ms.snp.vk@gmail.com
EP ul. Št.TučekaTel.:+421911343442email:msmotyl@azet.sk
Školská jedáleňTel.:+42147/4831391email:skolskajedalen2@centrum.sk
  +421902916005  

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky:

Materská škola Poľná 2, Veľký Krtíš

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov), určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov na zodpovednaosoba@fanco.sk alebo telefonicky 0948/481 668.


 

Prevádzkové hodiny:

6:00 - 16:30 hod Poľná, Červenej armády, SNP
7:00 - 16:00 hod P.O.Hviezdoslava
7:00 - 16:00 hod Št.Tučeka

 

Druhy príspevkov v Materskej škole v zmysle VZN Mesta č. 6/2015

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (tzv. školné)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov sumou:

  • 120 € za dieťa od dvoch do troch rokov
  • 11 € za dieťa od troch rokov.

Príspevok je splatný do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Povinnosť platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole nezaniká z dôvodu prerušenia dochádzky na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.  

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (stravné) 

Zákonný zástupca uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín.

  • Desiata .................................................................................................... 0,28 €
  • Obed ........................................................................................................ 0,68 €
  • Olovrant ................................................................................................... 0,23 €
  • Celodenné stravovanie spolu .................................................................. 1,19 €

Príspevok je splatný  mesiac vopred.

Materiálno-technické podmienky:

Všetky budovy materskej školy sú vhodné z hľadiska požiadaviek výchovno-vzdelávacej práce. Každá trieda má priestranné, dostatočné a slnečné priestory, pozostávajúce z triedy, samostatnej spálne, šatne, kabinetu pre uloženie pomôcok, kuchynky a príslušných miestností, určených na vykonávanie osobnej hygieny detí.

Vybavenie hračkami, pomôckami a rôznymi doplnkami plne zodpovedá počtu a vekovým osobitostiam detí.

Všetky zariadenia sú vybavené elektronikou, didaktickými pomôckami a internetom.


 

Tlačivá na stiahnutie:

Kritériá na prijatie dieťaťa do MŠ.pdf(469.1 kB)Kritériá prijatia dieťaťa
Žiadosť o prijatie do MŠ.docx(15 kB)Žiadosť o prijatie do MŠ
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa.docx(15.5 kB)Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa

Oznamy

Výzva na vykonanie volieb do RŠ.pdf(307 kB)Výzva na uskutočnenie volieb do rady školy

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka