Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor investičný a životného prostredia

Odbor investičný a životného prostredia

Vedúci odboruIng. Danka Mojžišová

Ing. Danka Mojžišová

Tel.:

+421 47/4812 122

E-mail:

danka.mojzisova@velky-krtis.sk

 

Náplň činnosti odboru:

Zabezpečuje:

 • investičnú výstavbu mesta vrátane realizácie a dozorovania stavieb,
 • územnú a projektovú prípravu stavieb realizovaných mestom Veľký Krtíš,
 • územnoplánovaciu dokumentáciu, vrátanie zmien a doplnkov,
 • prípravu a realizáciu projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ,

 

Vykonáva:

 • právomoc na úseku cestného hospodárstva v prenesenom rozsahu v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
 • právomoc v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (verejné osvetlenie, zimná údržba, údržba ciest a komunikácií)
 • právomoc v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o rybárstve č. 139/2002 Z. z,
 • činnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre obstarávateľa – Mesto Veľký Krtíš a platnej smernice,
 • právomoc štátnej správy v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zabezpečuje projektovú prípravu sadových úprav mesta, koordináciu výkonu prác na verejnej zeleni - výsadbu, orezávku, okopávanie záhonov v meste,
 • evidenciu včelstva na území mesta a vydáva rybárske lístky,
 • právomoc v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyrubuje poplatky podľa zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • právomoc v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší,
 • poskytovanie informácií o možnostiach získania podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, posudzuje prijaté žiadosti o poskytnutie podpory a vykonáva kontrolnú činnosť u fyzických osôb,
 • právomoc stavebného úradu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutia, vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,  povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením, rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia, rozhoduje o dočasnom užívaní stavby, povoľuje zmeny v užívaní stavby, nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav, vydáva kolaudačné rozhodnutia, vydáva oznámenia k ohláseniu stavebných úprav, drobných stavieb a udržiavacích prác,
 • právomoci špeciálneho stavebného úradu pre úsek pozemných komunikácií v prenesenom rozsahu a na úseku štátnej vodnej správy.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28910

 
 
 
15097

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka