Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Postavenie MsP

 1. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.
 2. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník; náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
 3. Mestská polícia:
  a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
  b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
  c) dbá o ochranu životného prostredia v meste, 
  d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  e) vykonáva dozor nad dodržiavaní všeobecne záväzných nariadení mesta, plní uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
  f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom 18) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 19) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, 19) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
  h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitným zákonom. 13)
 4. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
 5. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
 6. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta.
 7. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
 8. Postavenie, úlohy, organizačnú štruktúru, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy a k iným organizáciám upravuje osobitný zákon, 13) organizačný poriadok mesta, pracovný poriadok mesta a mestskej polície a všeobecne záväzné nariadenie mesta.

 

13) napr. zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

18) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

19) zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


 

Súbory na stiahnutie

priloha_OP_MP_1_5_2017.pdf(114.5 kB)Príloha k Organizačnému poriadku MsP

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28920

 
 
 
15101

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka