Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpotu Mesta Veľký Krtíš

Schválené: 11.12.2012

Vyhlásené: 12.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Nahradené: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2017, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 12/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 12/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Veľký Krtíš
 


Mestské zastupiteľstvo Veľký Krtíš  podľa § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990“) a podľa § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon č. 583/2004“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.

 

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

Účelom tohto VZN je upraviť podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Krtíš. Mestom Veľký Krtíš na základe tohto VZN môže poskytovať dotácie na všeobecne prospešné služby  a na všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely.

 

§ 2
Základné pojmy

 

1) Dotácia je nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.
2) Žiadateľom je osoba, ktorá žiada o dotáciu.
3) Prijímateľom dotácie je osoba, ktorá žiadala o dotáciu v súlade s týmto VZN, splnila podmienky ustanovené týmto VZN a bola jej odsúhlasená a poskytnutá dotácia z rozpočtu Mesta.
4) Všeobecne prospešnými službami, na ktoré sa vzťahuje toto VZN sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť a charita,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
5) Všeobecne prospešným a verejnoprospešným účelom v zmysle tohto VZN sú najmä:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovávanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelávania a telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

 

§ 3
Všeobecné ustanovenia

1) Dotácia sa môže poskytovať na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných  alebo verejnoprospešných účelov:
a) právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Mesta Veľký Krtíš, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť
na území Mesta Veľký Krtíš  alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta Veľký Krtíš,
b) inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre mesto Veľký Krtíš, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na jej území.
2) Dotácia môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý:
a) podal žiadosť a jeho žiadosť spĺňa náležitosti stanovené týmto VZN,
b) ku dňu podania žiadosti nemá záväzky voči Mestu Veľký Krtíš,
c) nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
d) predložil vyúčtovanie dotácie poskytnutej v predchádzajúcom období a neuplynul termín na jeho predloženie.
3) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
4) Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
5) Dotácie nie je možné poskytnúť na:
a) úhradu miezd, platov a odmien,
b) nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
d) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
e) honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí,
f) odmenu pre žiadateľa dotácie alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa,
g) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve žiadateľa.


§ 4
Spôsob tvorby finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií

 

1) Mesto Veľký Krtíš vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov
z rozpočtu Mesta Veľký Krtíš.
2) Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) v rozpočte
na príslušný rok určí objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií.
3) Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta nemôže zvýšiť celkový dlh Mesta Veľký Krtíš.

§ 5
Podmienky poskytnutia dotácií

 

1) Poskytnutie dotácie možno žiadať len písomnou formou, a to na predpísanom formulári. Vzor žiadosti o dotáciu je uvedený v prílohe č. 1.
2) Žiadateľ doručí poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu vo Veľkom Krtíši  kompletnú žiadosť o dotáciu na nasledujúci rok najneskôr do 31.01. bežného kalendárneho roka. Vo výnimočných prípadoch môže byť akceptovaná aj žiadosť podaná po tomto termíne O akceptácii takejto žiadosti rozhoduje na návrh príslušnej komisie mestské zastupiteľstvo.
3) Neúplne a nesprávne vyplnená žiadosť alebo žiadosť bez povinných príloh nebude zaradená na prerokovanie.
4) V osobitných prípadoch, keď žiadateľ žiada jednorazovú dotáciu max. do výšky 500 EUR, môže primátor mesta rozhodnúť o pridelení dotácie aj bez prerokovania v príslušnej komisii a bez splnenia náležitostí tohto VZN, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.  
 

§ 6
Schvaľovanie dotácií

1) Príslušná komisia do dvoch mesiacov od dátumu uvedeného v § 5 odsek 2:
a) skontroluje a posúdi žiadosti o dotácie z pohľadu splnenia podmienok stanovených týmto VZN,
b) pripraví odporúčanie na poskytnutie a pridelenie výšky dotácií v rámci schváleného rozpočtu Mesta alebo odôvodnenie pri nepriznaní dotácie z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených VZN a zákonom č. 583/2004,
c) predloží mestskému zastupiteľstvu stanovisko k predloženej žiadosti,
d) o poskytnutí dotácie po prerokovaní v príslušnej komisii rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
2) Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.
3) Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená.
4) Po schválení dotácie mestským zastupiteľstvom pripraví mestský úrad zmluvu o poskytnutí dotácie medzi žiadateľom a Mestom Veľký Krtíš (ďalej len „zmluva“), ktorú podpíšu štatutárni zástupcovia obidvoch zúčastnených strán.
5) Vzor zmluvy je uvedený v prílohe č. 2.
6) Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie zabezpečí mestský úrad prevod finančných prostriedkov na účet žiadateľa alebo vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti.§ 7
Zúčtovanie poskytnutých dotácií

 

1) Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Vzor zúčtovania dotácie je uvedený v prílohe č. 3.
2) Prijímateľ dotácie predkladá pri zúčtovaní dotácie originálne účtovné doklady (výdavkový pokladničný doklad, bankový výpis, faktúra, doklad z registračnej pokladnice) spolu s ich kópiami. Originálne účtovné doklady predloží iba k nahliadnutiu. Na kópii uvedených dokladov poverený zamestnanec uvedie „súhlasí s originálom, dátum porovnania a podpis“.
3) Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať:
a) do 30 kalendárnych dní po použití dotácie, ak je dotácia poskytnutá na konkrétnu akciu, najneskôr však do 31.12.,
b) do 31. 12. príslušného kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá.
4) Prijímateľ dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použije dotáciu na iný účel ako bol určený v zmluve dotácie, je povinný dotáciu vrátiť na účet Mesta Veľký Krtíš najneskôr 31.12. príslušného kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá.
5) Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti prijímateľ dotácie na účet Mesta Veľký Krtíš súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

 

§ 8
Kontrola a sankcie

 

1) Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania dotácií podľa tohto VZN vykonávajú:
a) poslanci mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši,
b) hlavný kontrolór Mesta Veľký Krtíš,
c) poverený pracovník mestského úradu vo Veľkom Krtíši.
2) Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií vykonáva poverený pracovník mestského úradu vo Veľkom Krtíši.
3) Kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií je oprávnený kedykoľvek vykonať hlavný kontrolór.
4) Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu alebo jej časť na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný Mestu Veľký Krtíš poskytnutú dotáciu vrátiť vrátane penále vo výške 0,2 %
z neoprávnene použitej sumy za  každý deň od poskytnutia dotácie do vrátenia dotácie, najviac do výšky dvojnásobku poskytnutej sumy, najmenej však 30 EUR.
5) Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný uhradiť
na účet Mesta Veľký Krtíš penále vo výške 0,1% z poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň omeškania, až do dňa doručenia vyúčtovania dotácie.


§ 9
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši na 15. zasadnutí, dňa 11.12.2012 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013.
2) Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 24/97 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám  pôsobiacim na území mesta Veľký Krtíš, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Krtíši dňa 5.2.1997.

 

 

 


                                                                Ing. Dalibor S u r k o š, v.r.
                                                                primátor Mesta Veľký Krtíš                                          

 


Príloha č.1 k VZN č. 12/2012 (viď súbor na stiahnutie)

Príloha č. 2 k VZN č. 12/2012 (viď súbor na stiahnutie)
Príloha č. 3 k VZN č. 12/2012 (viď súbor na stiahnutie)

 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28865

 
 
 
15059

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka