Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 26.2.2019

Schválené: 13.3.2019

Vyhlásené: 14.3.2019

Účinnosť: 1.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 1/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľký Krtíš

     Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

§ 1

Úvodné ustanovenie

1) Toto nariadenie upravuje, v súlade s platnou právnou úpravou, pravidlá určovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Veľký Krtíš.

2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na úpravu prevádzkovej doby na trhovisku, trhových miestach, na ambulantný predaj, úprava ktorých je obsiahnutá v osobitných všeobecne záväzných nariadeniach mesta Veľký Krtíš.

§ 2

Vymedzenie pojmov

1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:

a) čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) - časovo ohraničená časť dňa, počas ktorej je prevádzkareň sprístupnená spotrebiteľom k predaju príslušnej obchodnej komodity alebo poskytovania služieb,

b) sezónnym exteriérovým sedením - externé rozšírenie odbytovej plochy zariadení reštauračného, kaviarenského, pohostinského a cukrárenského charakteru na verejnom priestranstve alebo na súkromnom pozemku, pred prevádzkarňou alebo nachádzajúce sa v dvorových častiach objektov, patriace k prevádzke, zriadené na území mesta Veľký Krtíš,

c) hudobnou produkciou - hudba reprodukovaná technickým zariadením určená na diskotéky, tanečné zábavy, koncerty, „živá“ hudba na počúvanie a pod.

§ 3

Prevádzkový čas

1) Všeobecný prevádzkový čas sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 22.00 hod., ak nie je v tomto paragrafe ustanovené inak.

2) Prevádzkový čas sa odchylne od odseku 1 tohto paragrafu upravuje nasledovne v týchto prípadoch:

a) v obchodných prevádzkarniach a v prevádzkarniach poskytujúcich služby typu supermarkety, hypermarkety, predajne potravín, mimo prevádzkarní poskytujúcich pohostinské služby, v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 06.00 hod. do 22.00 hod.,

b) v prevádzkarniach poskytujúcich pohostinské služby, reštauračné služby, vrátane posedení pohostinského a cukrárenského typu, aj v prípade konania spoločenského podujatia pre uzavretú spoločnosť:

- v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa v čase od 07.00 hod. do 24.00 hod.,

- v dňoch piatok a sobota v čase od 07.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa;

s výnimkou v prípadoch:

- konania svadby, stužkovej slávnosti, plesu, firemného večierku, rodinnej akcie je prevádzkový čas od 00.00 hod. do 24.00 hod.,

- verejného kultúrneho podujatia s prísluchovou hudbou, verejného kultúrneho podujatia s hudobnou produkciou v dňoch piatok, sobota v čase od 07.00 hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa, mimo uvedených dní a času len na základe písomného povolenia primátora mesta, alebo ním poverenou osobou,

c) pre sezónne exteriérové sedenie - v dňoch pondelok až nedeľa v čase od 07.00 hod. maximálne do 24.00 hod., a to s vylúčením hudobnej produkcie po 22.00 hod.,

d) v prevádzkarniach poskytujúcich služby rýchleho občerstvenia bez predaja a podávania alkoholu:

- v dňoch pondelok až štvrtok a nedeľa v čase od 05.00 hod. do 24.00 hod.,

- v dňoch piatok a sobota v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa,

e) v kasíne a v prevádzkarniach určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, na termináloch videohier a na iných technických zariadeniach v dňoch pondelok – nedeľa v čase od 10.00 hod. do 03.00 hod.,

f) v prevádzkarniach poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania (hotel, penzión, ubytovňa), s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných hmôt, s poskytujúcich služby samoobslužnej auto umyvárne, s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotníckeho charakteru (lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok, ambulancie a pod.) časovo neobmedzene.

§ 4

Osobitné ustanovenia

1) Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené:

a) obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,

b) meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,

c) prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,

d) kategória a trieda ubytovacieho zariadenia,  ak ide o ubytovacie zariadenie.

2) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta Veľký Krtíš sú oprávnené určovať svoj čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia určeného týmto nariadením pre príslušný druh obchodu, resp. služby.

§ 5

Kontrola a sankcie

1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnená vykonávať Mestská polícia Veľký Krtíš, poverení zamestnanci Mesta Veľký Krtíš a hlavný kontrolór mesta Veľký Krtíš.

2) Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie       

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2011 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľký Krtíš a č. 1/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Veľký Krtíš.

§ 7

Záverečné ustanovenie

1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13.03.2019 a nadobúda účinnosť 01.04.2019.

                                                                                           

                                                                                                         Ing. Dalibor Surkoš

                                                                                                  primátor Mesta Veľký Krtíš

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28897

 
 
 
15076

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka