Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN mesta

Roky


 

Aktuálny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Dátum zverejnenia návrhu: 26.2.2019

Schválené: 13.3.2019

Vyhlásené: 14.3.2019

Účinnosť: 1.4.2019

Platné do: 31.8.2019

Nahradené: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 6/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 2/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 375/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Krtíš č. 4/2018 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš (ďalej len „nariadenie“).

Čl. I

1.  V § 9 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:

"(4) Za dieťa v materskej škole, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, platí zákonný zástupca príspevok v školskej jedálni znížený o poskytnutú dotáciu. Dotácia je vo výške 1,20 Eur na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu a zároveň, navštevuje posledný ročník materskej školy, alebo žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

V prípade, že dieťa nebolo zákonným zástupcom riadne a včas odhlásené zo stravy, hradí zákonný zástupca príspevok v školskej jedálni v plnej výške, nakoľko na tento deň dotácia zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nebude poskytnutá.“.

2. V § 11 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie:

"(5) Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa/žiaka zo stravy v zmysle interných predpisov školy zapracovaných v školskom a prevádzkovom poriadku.“.

Čl. II

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši dňa 13.03.2019.

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

 

Ing. Dalibor Surkoš

primátor mesta Veľký Krtíš

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Ste spokojní s prácou MsÚ?
 
 
28885

 
 
 
15073

 
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka